Forum för Health Policy är en ideell förening som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ när de ställs inför allt fler strukturella och organisatoriska utmaningar på systemnivå.

Svensk forskning inom området ska stimuleras liksom ett vidgat internationellt utbyte och kontakter med organisationer som länge sysslat med denna typ av frågor.

Forum för Health Policy fokuserar på fem aktiviteter som syftar till att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare inom det hälsopolitiska området:

  1. Nätverk av forskare som ska bidra till att bredda och fördjupa debatten i Sverige och ta fram evidensbaserade strukturella och organisatoriska alternativ för framtida politik.
  2. Forum för dialog där beslutsfattare, forskare, patienter/brukare och andra aktörer kan mötas för att diskutera viktiga frågor inom health policy.
  3. Framtagande av kunskapssammanställningar och rekommendationer inom nyckelområden som har identifierats i Forums arbete.
  4. Engagemang i konkreta projekt som t.ex. kopplar samman verksamheter med forskning och som har ett starkt innovations- och utvecklingsfokus. Projekten kan vara lokala och smala men ska ändå reflektera och belysa större frågeställningar inom health policy.
  5. Närvaro på webben, via webbplats och sociala medier, som informerar om och stimulerar till diskussion kring det senaste inom health policy, både nationellt och internationellt.

Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, forskare, praktiker, patienter och invånare kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 11.09.04