Ett samarbete mellan Forum för Health Policy och Famna.

Projektet förväntas kunna bidra till:

  • spridning av konkreta kunskaper om olika drivkrafter i vården och deras betydelse för vårdresultat och vårdens effektivitet
  • en ökad ”höjd” och reflektionsförmåga kring dessa frågor hos berörda grupper och aktörer i vård- och omsorgssystemet
  • konkret hjälp och redskap till processerna att utveckla en starkare flerdimensionell styrning och utveckling av vårdsystemet
  • skapande aven nationell arena för oberoende diskussion av dessa ofta kontroversiella frågeställningar

Projektet planeras som en treårig insats som kombinerar:

  • en teoretisk genomgång av olika drivkrafter och deras betydelse inom hälso- och sjukvården
  • ett aktivt deltagande av tre olika typer av svenska vårdgivare (offentliga, for-profit, not-for profit) där den praktiska betydelsen av olika drivkrafter för klinisk vård samt styrning och ledning kartläggs och testas
  • en interaktiv återkoppling mellan teori och praktik och successiv syntes som kan vägleda utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård och social omsorg i dessa avseenden

Projektledare:

14f9df2ef3bbad14f751e285f3e4c028
Monica Andersson Bäck, Fil. Dr.
Institutionen för Socialt Arbete och Vårdalinstitutet
Göteborgs universitet
monica.andersson.back@gu.se