Äldreomsorgen – vad kan vi lära av Coronapandemin.

9 september
Rundabordssamtal Forum för Health Policy

Hur har vi klarat krisen? Vad kan vi förbättra? Framför allt vilka systemförändringar vill vi se.

Skärmavbild 2020-09-09 kl. 18.35.20

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och svåra konsekvenser, och inte minst en enorm påfrestning äldreomsorgen. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, rapporterar i slutet av maj att de sedan i mars fått in 3 000 anmälningar om risker och hittat allvarliga brister i var tionde verksamhet. Teknikutvecklingen är för långsam i omsorgen och absolut nödvändig för att klara efterfrågan och service. Gränssnittet mellan hälso- och sjukvården och omsorgen fungerar inte. Detta är inget nytt problem. Ädelreformen 1992 hade goda intentioner men efter en tid resulterade i nya problem. Brister i samordning mellan kommuner och regioner, bl.a. avseende journalöverföringen är något som Forum för Health Policy har påtalat tidigare.

Sammanfattning av samtalet:

Skärmavbild 2020-09-09 kl. 19.29.25
Richard Saltman, Professor Health Policy management
, Georgia, Atlanta (senior rådgivare till Forum för Health Policy) inledde med att beskriva ett ramverk med tre utmaningar som alla beslutsfattare måste hantera och hur dessa har påverkats av Covid:
1. Se till att de mest sköra äldre kan vara trygga och säkra hemma så länge som möjligt.
2. Se till att de mest sköra äldre inte hamnar på akuten eller i sjukhus-sängar och om de hamnar där se till att de kan skrivas ut så fort som möjligt.
3. Hur ska vi finansiera äldreomsorgen och den sjukvård som äldre behöver:
– offentliga medel
– privata medel
– närståendes/anhörigas tid

Påverkan:
– På kort sikt får vi direkta problem med att upprätthålla nr 1 och 2
– På längre sikt ser vi problem med finansieringen då vi behöver mer äldreomsorg och sjukvård samtidigt som covid inneburit att vi är inne i en lågkonjuktur som minskar BNP.
Skärmavbild 2020-09-09 kl. 18.48.42

Ann-Christin Marten, Chef på ett äldreboende inom Attendo kommenterade vårens utmaningar utifrån den debattartikel hon skrev i Dagens Arena och som du kan läs här >>>

”Äldreomsorgen blev orättvist behandlad i debatten – jag tänkte på Ingemar Stenmarks kända citat: ”Åk själv då gubbjävel om du tror att det är så lätt”
Det vi visste då var inte hela bilden. Symptomen var inte klara, rekommendationen var: Ge akt på hosta, halsont och feber men hos oss insjuknade alla i kräkningar och diarré. Vi misstänkte inte Covid. Vi visste inte att testerna kunde vara negativa trots att vi hade Covid. Många förstår inte hur svårt sjuka personerna är som bor hos oss – det är därför de är där. Vi har inte resurser och kunskap för den avancerad sjukvården som vi förväntas göra – för att klara det skulle vi behöva en annan organisation och andra resurser- vi behöver ha en diskussion om hur mycket sjukvård vi ska klara av?

Ett exempel på hur det ser ut: Idag loggar en sjuksköterska in i 8 olika system. Vi dokumenterar samma information i flera olika system osv. Det tar för mycket tid och blir ineffektivt. Lokalerna är inte anpassade – vi har många nycklar, inga sjukrum, inga slussar osv. Kunskapen är låg kring smittsamma sjukdomar, vårdhygien osv. Allt detta gjorde att jag kände mig tvungen att reagera och skriva ner vad jag såg.”

Sammanfattning av debattartikelns viktigaste punkter:
1. Vi behöver nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende egentligen ska klara av.
2. Kommunernas kompetens inom hälso- och sjukvård måste höjas. Fokus är framförallt på sociala behov idag. En bättre samordning eller förändrat huvudmannaskap rörande hälso- och sjukvårdsinsatserna behövs.
3. Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser.
4. Vi måste ha en plan för en organisation som sätter alla andra gränser ur spel vid en samhällsfarlig smitta.
5. Vi måste bli bättre på att utnyttja digitaliseringens oanade möjligheter. Det finns redan nu teknik för till exempel övervakning eller informationsöverföring som är snabbare och snabbare säkrare än något vi använder idag.
6. Vi måste skydda undersköterskans titel och ställa högre krav på utbildningsinstitutioner när det gäller utbildningens kvalitet.

Peter Graf, ordförande i Forum för Healthpolicy, lyfte några viktiga delar och erfarenheter:
– Integrerad vård och omsorg är enda vägen, övertygad om det innan och det har bara stärkts efter corona.
– Måste ha läkarkompetens även i äldreomsorgen, vi måste ha alla kompetenser/professioner, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter osv som rör sig över gränserna.
– En viktig framgångsfaktor för oss i Tiohundra var och är att vi samordnade all kommunal omsorg och privat omsorg och att vi utökade våra mobila och digitala lösningar.
– För att klara framtida utmaningar måste vi bygga tillit och öka kunskapen. Vi behöver ett tydligt ledarskap.

Gilbert Tribo (L) Regionråd, Region Skåne beskrev arbetet med äldreomsorgen ur ett regionalt perspektiv
”Vi har utökat samarbete mellan olika nivåer. 33 kommuner och en region – väldigt olika storlekar och förutsättningar i olika områden i Skåne. Vi har skatteväxlat så att alla måste ge vård inom vissa ramar, ex få hembesök inom 2 timmar osv. En framgångsfaktor för oss i Skåne var att vi ända sedan 1982 har samarbetat nära mellan politik och smittskydd – vi har gått hand i hand. Det täta samarbete med smittskyddet och politiken ledde bland annat till att vi var snabba med mobila team, besöksförbud osv. Det har varit en revolution kring digitala besök, bokning osv. Nu var det helt plötsligt möjligt!

Det har varit en lång process att utöka samarbetet mellan kommuner och region, det har handlat om att vi fått bygga tillit och skapa relationer, annars går det inte.
Kommunala självstyret gör att de inte har gått med i vår upphandling. De är dock med i referensgrupp osv. Systemet ska vara kompatibelt med andra system.
Vi har beräknat på hälsoekonomi på våra satsningar nu. Hela samarbetet bygger på att vi har tillit till varandra och det gör att vi måste vara ärliga med varandra var kostnaderna finns osv – det har vi lovat varandra.”

Gilbert fick frågan om tillit räcker?
”Vårt stora arbete är just nu med de 33 kommunerna. Vi försöker också bygga upp virtuella sjukvårdsenheter i hemmet tillsammans med Malmö kommun och sjukvården. I grund och botten är det tilliten som krävs för att vi ska kunna göra något. Vi behöver förståelse och nyfikenhet på andras ”språk” och viktigast är vi måste arbeta för att människor bevarar sin egen hälsa.

Efterföljande diskussion handlade mycket om behovet av helhet, samordning, kompetens, tillit och digitaliserings möjligheter för äldreomsorgen. Richard Saltman kommenterade synen på vikten av tillit med orden: ”Trust is lovely but a shared budget and organisation is better.”

Medverkade gjorde bland andra:

Catharina Barkman Forum för Healthpolicy

Peter Graf, Ordförande i Forum för Healthpolicy

Richard Saltman, Professor Health Policy management, Georgia, Atlanta (senior rådgivare till Forum för Healthpolicy)

Ann-Christin Marten, Chef på ett Attendoboende

Gilbert Tribo (L) Regionråd, Region Skåne