Våra medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Tillsammans bidrar de med ett helhetsperspektiv på styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården. 


AstmaOchAllergi_Logo_RGB

LITEN_ammy-wehlin-attendo
”Astma och Allergiförbundet har valt att ansluta sig till Forum för Health Policy eftersom patientens röst är helt central när framtidens hälso- och sjukvårdssystem formas.”

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. Förbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundet har 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar.


Attendo

LITEN_ammy-wehlin-attendo
”Det pågår en ständig utveckling inom vård och omsorg och det är viktigt att vi har koll på det som händer. Forum för Health Policy är en bra plats förbåde kunskapsutbyte och spridning av ny forskning inom hela vårdsektorn.” 


Ammy Wehlin
, VD, Attendo Skandinavien

Attendo är ett av Nordens ledande vård och omsorgsföretag och har verksamhet inom tre delar, äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade och individ- och familjeomsorg. Attendo har 12 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark.


Marketing | Print_Anwedung | CGM_logo_rgb_300dpi_v1.1

Daniel-Andersson
”Tillsammans skapar vi insikter som ger bättre utsikter. Det är kärnan i vårt arbete som utvecklingspartner för många av landets nationella kvalitetsregister. Ett långvarigt samarbete med professioner och patienter har lett till att vi idag vill nå ut till flera och i det är Forum för Health Policy en spännande arena för nya möten och idéer.”

Richard Grönevall, VD Carmona AB

Carmona AB utvecklar och förvaltar vårdinformationslösningar. Sedan 1992 är Carmona systempartner till nationella kvalitetsregister med kliniska kunskapsstöd, biverkningsregistrering och patientrapporterade resultatmått för barn och vuxna genom plattformen COMPOS. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, och Svenska Neuroregister är exempel på register som Carmona samarbetat med under många år.


Marketing | Print_Anwedung | CGM_logo_rgb_300dpi_v1.1

Daniel-Andersson
Vi på CGM är övertygade om att samverkan är nyckeln till framtidens e-hälsa. När hela hälso-och sjukvården befinner sig i stor förändring där resurserna ska räcka till allt mer, måste olika aktörer bidra med det just de är bäst på, i samverkan med andra. För oss är Forum för Health Policy en viktig plattform för just den typen av samverkan och för kunskapsutbyte.

Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic

CompuGroup Medical (CGM) är ett globalt e-hälsobolag som arbetar med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. CGM har funnits på den svenska e-hälsomarknaden i mer än 25 år och levererar lösningar till såväl enskilda mottagningar som till kliniker, sjukhus, kommuner samt landsting och regioner. CGM utvecklar produkter i nära samarbete med användarna med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.


ILCO-large sidhuvud

AndersM2

 

 

Bo Karlsson, förbundsordförande, ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.


LIF

AndersM2”LIF är medlemmar i Forum för Health Policy för att vi vill stödja arbetet för att etablera Health Policy som begrepp och som forskningsområde i Sverige. Forumet behövs som en brygga mellan akademi, profession och politik inom hälso- och sjukvården, och för att skapa ett robust stöd för ett beslutsfattande baserat på bästa tillgängliga kunskap.”


Anders Blanck
, VD LIF

Läkemedelsindustriföreningen är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder cirka 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen bedriver påverkansarbete i, för den forskande läkemedelsindustrin, viktiga policyfrågor.


hys3ukth2b5zrmgwehvg

AndersM2”Vår målsättning med medlemskapet i Forum är att vara en medskapande och konstruktiv samarbetspartner, en påtryckare och garant för att allt arbete alltid utgår från patienten och dennes behov”

 


Katarina Johansson
, ordförande Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos. Nätverkets vision är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.


riksforbundet-ny-logga

Inger_Ros

Vården måste bli bättre att se patienten som en individ, inte en diagnos, och fokusera på personens egen kraft och det friska. Genom samarbetet i Forum för Health Policy kan vi som patientföreträdare ytterligare stärka utvecklingen mot personcentrerad vård. 

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med 151 lokalföreningar, 21 länsföreningar och cirka 38 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.


Stockholms Sjukhem

Karin_Thalen


Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem erbjuder vård inom en rad olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Stiftelsens idé – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma idag som när den grundades 1867.


Svenskt Naringsliv

Anders_Morin”Forum för Health Policy är en viktig plattform för gränsöverskridande diskussioner om vårdens och omsorgens framtid – en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel från andra länder och föra meningsfull dialog kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling och effektivt resursutnyttjande.”

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.


Vinnova_RGB_ram

Jenni2”Forum för Health Policy ger framtidens patienter möjlighet till bättre hälsa och vård”Jenni Nordborg
, Direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vi är drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel.


Vårförbundet_logo_cmyk

annelie-hagbergVi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa. En stor utmaning i framtiden blir hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser vi Forum for Health Policy som en viktig plattform för konstruktiva samtal.”


Lisbeth Löpare
, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar 114000 sjuksköterskor, barnmorskor, rötgenssjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt studenter inom respektive utbildning. Idag är 114 000 medlemmar samlade i organisationen. Vårdförbundet syftar både till att stötta medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesroller och att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i stort, på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.