Policybriefs och sammanställningar

Klicka på bilderna för att ladda ner respektive skrift som pdf.

”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal.
Se särskilt de policyrekommendationer som finns beskrivna och analyserade i rapporten:

 • Ge individen möjlighet att välja mellan olika aktörer som erbjuder sammanhållna vårdkedjor för en mer sömlös vård och omsorg.
 • Öka digitaliseringstempot i äldreomsorgen.
 • Skapa ersättning- och uppföljningssystem som stärker den personcentrerade vården och omsorgen genom koordineringen av individens hela vård- och omsorg.
 • Lär av variationer i resultaten.

Innovation in elderly care

Examples of innovation in the care of the elderly population from:

•Sweden
•United Kingdom
•The Netherlands
•Switzerland

Sjukvården efter corona.

Forum för Health Policy presenterade rapporter Sjukvården efter corona på Folkhälsodalen 1 september 2020. I rapporten finns råd och rekommendationer utifrån att det långsiktiga svaret är inte mer resurser utan:

 1. Samordning sparar pengar och lidande
 2. Ta tillbaka tiden – från administration till patientmöten
 3. Tydligare styrning och bättre ledarskap
 4. Bättre insatser mot den psykiska ohälsan
 5. Prevention för patientens skull
 6. Öka digitaliseringstempot
 7. Lär av variationer i sjukvården

En guldgruva av kunskap

Forum för Health Policy startade gästbloggar 2016. I dagsläget har närmare 200 bloggar med olika perspektiv av såväl patientrepresentanter, forskare, innovatörer m fl publicerats. Det är en guldgruva av kunskap. Då bloggarna har fått ett större genomslag än vi kunnat drömma om har vi valt att sammanfatta och kategorisera det stora flertalet av våra bloggar mellan 2016 – 2019 i bloggboken ”En guldgruva av kunskap”.

Vem styr hälso- och sjukvården?

Detta är en rapport om styrning av hälso- och sjukvård. Svensk hälso- och sjukvård ska ställas om till nära vård med hjälp av digitalisering och mer delaktighet och inflytande till patienter och medborgare. Frågan är vad som krävs för att lyckas med en sådan förändring? I denna rapport presenterar vi tre dimensioner där styrningen måste stärkas för att nå målen, utifrån en genomgång av de viktigaste styrdokumenten, regionplaner och budgetar från alla regioner. 


Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

I denna policy brief presenteras ett antal policyrekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på inspel från experter, patientföreträdare, vårdgivare, entreprenörer, forskare och andra som deltog på Forums workshop den 13 mars 2019. Skriften innehåller också några exempel som visar på olika sätt att arbeta för en bättre hälsa.


Vård online – möjligheter och utmaningar

Denna skrift är en sammanfattning av presentationer och diskussioner från workshopen Vård online – möjligheter och utmaningar, som Forum för Health Policy arrangerade den 2 oktober 2018. Skriften sammanfattar de utmaningar, möjligheter och rekommendationer som deltagarna lyfte fram. Skriften innehåller också ett särskilt inlägg om lagstiftning och regelverk som ett hinder för utvecklingen, samt intervjuer med två vårdgivare om deras erfarenheter av arbetet med att införliva digital vård i sina respektive verksamheter.

 

En hälso- och sjukvårdspolitik för verklig förändring

I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst behövs. Det är ett av budskapen i rapporten.

Studieresa till England 2018

I slutet av april 2018 arrangerade Forum för Health Policy en studieresa till London. Syftet med resan var dels att lära mer om det brittiska hälso- och sjukvårds- systemet och de utmaningar National Health Service står inför, dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation arbetar. Vi ville också inspireras av innovativa företag och organisationer. I denna skrift har vi sammanställt intervjuer med de vi besökte.

Successes and barriers for innovation in healthcare

Vad finns det för hinder och vilka är framgångsfaktorerna för innovation inom hälso- och sjukvården? Denna fråga ställdes vid ett seminarium, arrangerat av Forum för Health Policy den 7 mars 2018, i samarbete med Nederländerna och Schweiz ambassader och handelskamrar. I denna skrift sammanfattar vi de hinder och framgångsfaktorer för innovation som talarna från alla tre länder lyfte vid seminariet, samt ger sju policyrekommendationer för att öka innovationstakten i hälso- och sjukvård och omsorg.

Vad kan Sverige lära av Nederländerna och Schweiz?

Den 26 september 2017 arrangerade Forum för Health Policy en workshop i samarbete med ambassaderna och handelskamrarna för Schweiz och Nederländerna med syftet att stimulera diskussion och lärande. Schweiz och Nederländerna är två länder i Europa som har helt olika sjukvårdssystem jämfört med Sverige. Samtidigt toppar de tre länderna olika rankinglistor med resultat från hälso- och sjukvården. Huvudtalare var professor Nikola Biller-Andorno från University of Zürich och professor Patrick Jeurissen från Radboud University i Nederländerna.

En sammanhållen effektiv vård och omsorg – visst går det?!

Den 13 februari 2017 deltog över 100 personer i workshopen ”En effektiv sammanhållen vård och omsorg. Visst går det!?” Olika grupper var representerade; patientorganisationer, fackliga företrädare, politiker från riksdag, landsting och kommuner, beslutsfattare på tjänstemannanivå, offentliga och privata vårdgivare, forskare, konsulter, entreprenörer med flera. Ett uppföljande rundabordssamtal med nyckelpersoner arrangerades den 7 mars. I denna policy brief presenteras fem goda exempel och fem policy rekommendationer för en mer effektiv sammanhållen vård och omsorg. Rekommendationerna baseras på en gedigen process med utgångspunkt i ovan nämnda workshop och rundabordssamtal.

Big Data

Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- och sjukvård? Hur kan man finna en balans mellan integritet och samhällsnytta i en allt mer digitaliserad och informationsrik miljö? Internationell gäst var professor Peeter Ross som haft en ledande roll i implementeringen av Estlands elektroniska eHälsosystem. Denna policy brief utgör en sammanfattning av workshopen och innehåller några övergripande policyrekommendationer kring hur man kan arbeta vidare med frågorna i Sverige.

Multisjuka

Forum för Health Policy har det senaste året arrangerat två workshops som fokuserat på en av vårdens allra största utmaningar – vården av de patienter som har flera sjukdomar under en längre tid. Olika uppgifter kan ges om omfattningen av denna vård – uppskattningsvis cirka 50 % av de samlade vårdresurserna rör patienter med flera kroniska sjukdomar. Den typiska patienten i denna grupp har 2 – 3 kroniska sjukdomar under 3 – 5 år och är mellan 75 och 87 års ålder. En rad kontinuerliga vårdinsatser från akutvård, öppen specialistvård, primärvård och den kommunala vården och omsorgen skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt utifrån patientens perspektiv. I denna Policy Brief presenteras ett sammanfattat material från dessa två workshops samt fyra viktiga policyåtgärder som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Variationer

Den 5 mars 2013 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Variationer och kvalitetsjämförelser med syftet att stimulera diskussion och lärande. Medverkade gjorde bland andra Elliott S. Fisher, Dartmouth Institute, ledare för den mest tongivande forskaransatsen kring variation i vården i USA och Fredrik Westander, som har medverkat i Öppna Jämförelser (ÖJ) av hälso- och sjukvården i Sverige. Denna Policy Brief bygger på och summerar materialet från denna workshop. Tonvikten ligger på att ge översiktligt kunskapsläge och förslag till det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet i Sverige.

Team

Den 7 November 2012 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Team i sjukvården. Medverkade gjorde bland andra Professor Louise Lemieux-Charles, Department of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Med dr David Bergman och Docent, leg.psykolog Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Isis Amer-Wåhlin, MD PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och Med, dr, Peter Daneryd, Executive Director för Hälso- och sjukvård, Ernst & Young. Denna Policy Brief bygger på och sammanfattar materialet från workshopen. Vi vill på detta sätt göra kunskap och handlingsalternativ mer tillgängliga i beslutsfattar- och expertkretsar.

Folkhälsa

Den 19 September 2012 anordnade Forum för Health Policy en workshop under rubriken ”The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain”. Workshopen berörde klassiska och frågor kring olika faktorers betydelse för hälsan i befolkningen – förebyggande vård och folkhälsoinsatser i vid mening kontra klinisk kurativ vård och behandling. Det internationella kunskapsunderlaget gavs av professor Martin McKee, London School of Hygiene (se presentationer från workshopen på www.healthpolicy.se/workshops). En grundläggande kunskapsöversikt rörande svenska förhållanden gavs av Ragnar Westerling, professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Detta underlag berör många hälsopolitiska vägval.

18 goda råd

I slutet av det tredje verksamhetsåret, 2013, tog Forum fram förslag på åtta viktiga policyåtgärder samt tio goda råd som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.