Policybriefs och sammanställningar

Klicka på bilderna för att ladda ner respektive skrift som pdf.

Hur påverkar EU svensk hälso- och sjukvård?

Påverkar EU svensk hälso- och sjukvård egentligen? På vilket sätt arbetar Sverige inom ramen för EU? Vad händer inom olika områden såsom hälsodata, patientmakt, digitalisering, läkemedel? Påverkas apotekens framtid av EU? Det är några frågor som diskuterades med en rad experter när Forum för Health Policy anordnade en stor workshop den 7 maj 2024 på temat ”Hur påverkar EU svensk vård? ”. Utöver kunskapshöjande presentationer genomfördes gruppsamtal som genererade intressanta reflektioner och rekommendationer.

Syftet med denna rapport är att ge en övergripande kunskapshöjande bild av EU:s påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet och även presentera reflektioner och policyrekommendationer.

Rapport: Rapport 2024_EU och svensk hälso- och sjukvård_final

Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap i vården
– Patient- och närståendeperspektiv

Svensk hälso- och sjukvård visar på många goda resultat, jämfört med andra länder. Men det finns också flera utmaningar, inte minst långa väntetider, regionala skillnader i kvalitet och bristande samordning mellan vårdgivare. Det är därför positivt med utredningen om helt eller delvis statligt huvudmannaskap som ska presentera analyser och förslag på förbättringar i det nuvarande komplexa sjukvårdssystemet som också har en brist på transparens.

Syftet med denna rapport är att, från ett patient- och närståendeperspektiv, ge inspel till utredningen. Efter en kortare genomlysning av utmaningar, som ofta lyfts fram från patientföreningar, presenteras en sammanfattning av inkomna tankar från patientföreningar och patientföreträdare samt tre texter från kunniga patienter/närstående med reflektioner kring ett ändrat huvudmannaskap. Alla citat i rapporten är från patienter/närstående eller patientorganisationer.

Rapport:Rapport statlig styrning_patientperspektivet_final

Ett stort steg – Stora språkmodeller i sjukvården

Forum för Health Policy har bjudit in läkaren Jonathan Ilicki att dela med sig av sina insikter och erfarenheter avseende AI i sjukvården. Denna rapport belyser hur AI skulle kunna öka patientsäkerheten och avlasta vårdpersonal, samt vilka risker AI innebär i vården. Rapporten syftar till att väcka diskussioner om AI:s roll i att transformera vården.

Rapport: Jonathan Ilicki – Språkmodeller i sjukvården

Digital transformation in health care and elderly care
– a comparison of three countries

In this report Forum for Health Policy gives a description of digital transformation in health care, specifically in Sweden, UK and Denmark. The report also gives some examples of how digital transformation are implemented in healthcare and elderly care in Sweden, UK and Denmark. 

Rapport: Report_digital transformation 2023 – English_final

Onödig administration i sjukvården

Syftet med den här rapporten är att diskutera varför administrationen har ökat så kraftigt, ge konkreta exempel på onödig administration från olika perspektiv samt presentera policyrekommendationer. Vi hoppas att rapporten leder till diskussion och dialog om hur administrativa bördor kan minskas till gagn för personal och patienter.

Rapport: Rapport_Onödig administration sjukvård _juni 2023

”Paradigmskiftet – digital triage”

Flera studier visar på stora möjligheter till kvalitetsförbättringar och effektiviseringar med hjälp av digitalisering och användandet av hälsodata. Digitala lösningar och verktyg, rätt använda, är ett sätt att klara av dagens och framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården.  Forum för Health Policy har bett läkaren Jonathan Ilicki att utifrån sina erfarenheter, beskriva och reflektera över digital triagering som ett sätt att förbättra patientsäkerheten och frigöra resurser till vården. Vår förhoppning är att rapporten skapar debatt och dialog kring digital triagering.

Rapport Paradigmskiftet digital triage_final

”Prevention- hur ska vi klara framtidens vård?”

Prevention handlar om hälsofrämjande åtgärder, att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort. 

I den här rapporten, som bygger på inspel från många olika aktörer i systemet, presenteras en rad förslag för att stärka prevention. Det handlar bland annat om patienters delaktighet, användarvänliga IT-system, nyttjande av digitala verktyg och samverkan mellan olika aktörer.

Rapport Policy_Brief_Prevention_2022

Debattartikel Dagens Medicin ”Det måste löna sig att hålla befolkningen frisk”

”Irrvägar i vården – vårdflöden och remisser”

Många patienter vittnar om hur de har slussats runt i vården, tvingats upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma laboratorietester flera gånger. Patienter upplever sig vara budbärare som tvingas upprepa berättelsen om sina symptom och behandlingshistorik otaliga gånger till olika vårdgivare. Felaktiga eller bristfälliga remisser förlänger inte bara ledtiderna för patienterna, utan de kan också innebära att patienter utsätts för medicinska risker då diagnossättningen fördröjs och behandlingen blir försenad.

Hur fungerar egentligen vårdflöden?

Läs hela rapporten policy_brief_irrvägar i vården_web 
Debattartikel i Dagens medicin >>>
SvD ledare om rapporten >>>

”Patienternas prioriteringar inför valet 2022”

Vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett effektivare sjukvårdssystem?

I denna skrift är fokus på patienternas behov och perspektiv inför valet 2022. Texten är framtagen tillsammans med de medlemmar i Forum för Health Policy som är patientorganisationer; Astma- och allergiförbundet, Neuro, Nätverket mot cancer, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung.

Läs hela rapporten Policy_Brief_patientorganisationer_prioriteringar_valet_final och debattartikeln i Dagens Medicin. 

”Ungas förväntningar på vården”

Forum för Health Policy har gett i uppdrag till analysföretaget Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga mellan 18 och 30 år.I undersökningen framkommer att en av fyra unga är kritisk mot hur dagens sjukvård fungerar. Bilden av sjukvården skiljer sig inte markant mot den hos allmänheten i stort. Kritiken är mest omfattande avseende tillgänglighet och effektivitet.

Läs hela rapporten Rapport_Ungas förväntningar på vården_2022 och debattartikeln i Dagens Medicin

”Framtidens vård – Rekommendationer inför valet 2022”

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief: Framtidens vård – inför valet 2022, som innehåller en analys av vilka utmaningar och problem som behöver lösas och hur detta bör ske. Rapporten vänder sig framför allt till beslutsfattare och politiker på nationell, regional och kommunal nivå.

”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal.
Se särskilt de policyrekommendationer som finns beskrivna och analyserade i rapporten:

 • Ge individen möjlighet att välja mellan olika aktörer som erbjuder sammanhållna vårdkedjor för en mer sömlös vård och omsorg.
 • Öka digitaliseringstempot i äldreomsorgen.
 • Skapa ersättning- och uppföljningssystem som stärker den personcentrerade vården och omsorgen genom koordineringen av individens hela vård- och omsorg.
 • Lär av variationer i resultaten.

Innovation in elderly care

Examples of innovation in the care of the elderly population from:

•Sweden
•United Kingdom
•The Netherlands
•Switzerland

Sjukvården efter corona.

Forum för Health Policy presenterade rapporter Sjukvården efter corona på Folkhälsodalen 1 september 2020. I rapporten finns råd och rekommendationer utifrån att det långsiktiga svaret är inte mer resurser utan:

 1. Samordning sparar pengar och lidande
 2. Ta tillbaka tiden – från administration till patientmöten
 3. Tydligare styrning och bättre ledarskap
 4. Bättre insatser mot den psykiska ohälsan
 5. Prevention för patientens skull
 6. Öka digitaliseringstempot
 7. Lär av variationer i sjukvården

En guldgruva av kunskap

Forum för Health Policy startade gästbloggar 2016. I dagsläget har närmare 200 bloggar med olika perspektiv av såväl patientrepresentanter, forskare, innovatörer m fl publicerats. Det är en guldgruva av kunskap. Då bloggarna har fått ett större genomslag än vi kunnat drömma om har vi valt att sammanfatta och kategorisera det stora flertalet av våra bloggar mellan 2016 – 2019 i bloggboken ”En guldgruva av kunskap”.

Vem styr hälso- och sjukvården?

Detta är en rapport om styrning av hälso- och sjukvård. Svensk hälso- och sjukvård ska ställas om till nära vård med hjälp av digitalisering och mer delaktighet och inflytande till patienter och medborgare. Frågan är vad som krävs för att lyckas med en sådan förändring? I denna rapport presenterar vi tre dimensioner där styrningen måste stärkas för att nå målen, utifrån en genomgång av de viktigaste styrdokumenten, regionplaner och budgetar från alla regioner. 


Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden?

I denna policy brief presenteras ett antal policyrekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på inspel från experter, patientföreträdare, vårdgivare, entreprenörer, forskare och andra som deltog på Forums workshop den 13 mars 2019. Skriften innehåller också några exempel som visar på olika sätt att arbeta för en bättre hälsa.


Vård online – möjligheter och utmaningar

Denna skrift är en sammanfattning av presentationer och diskussioner från workshopen Vård online – möjligheter och utmaningar, som Forum för Health Policy arrangerade den 2 oktober 2018. Skriften sammanfattar de utmaningar, möjligheter och rekommendationer som deltagarna lyfte fram. Skriften innehåller också ett särskilt inlägg om lagstiftning och regelverk som ett hinder för utvecklingen, samt intervjuer med två vårdgivare om deras erfarenheter av arbetet med att införliva digital vård i sina respektive verksamheter.

 

En hälso- och sjukvårdspolitik för verklig förändring

I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst behövs. Det är ett av budskapen i rapporten.

Studieresa till England 2018

I slutet av april 2018 arrangerade Forum för Health Policy en studieresa till London. Syftet med resan var dels att lära mer om det brittiska hälso- och sjukvårds- systemet och de utmaningar National Health Service står inför, dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation arbetar. Vi ville också inspireras av innovativa företag och organisationer. I denna skrift har vi sammanställt intervjuer med de vi besökte.

Successes and barriers for innovation in healthcare

Vad finns det för hinder och vilka är framgångsfaktorerna för innovation inom hälso- och sjukvården? Denna fråga ställdes vid ett seminarium, arrangerat av Forum för Health Policy den 7 mars 2018, i samarbete med Nederländerna och Schweiz ambassader och handelskamrar. I denna skrift sammanfattar vi de hinder och framgångsfaktorer för innovation som talarna från alla tre länder lyfte vid seminariet, samt ger sju policyrekommendationer för att öka innovationstakten i hälso- och sjukvård och omsorg.

Vad kan Sverige lära av Nederländerna och Schweiz?

Den 26 september 2017 arrangerade Forum för Health Policy en workshop i samarbete med ambassaderna och handelskamrarna för Schweiz och Nederländerna med syftet att stimulera diskussion och lärande. Schweiz och Nederländerna är två länder i Europa som har helt olika sjukvårdssystem jämfört med Sverige. Samtidigt toppar de tre länderna olika rankinglistor med resultat från hälso- och sjukvården. Huvudtalare var professor Nikola Biller-Andorno från University of Zürich och professor Patrick Jeurissen från Radboud University i Nederländerna.

En sammanhållen effektiv vård och omsorg – visst går det?!

Den 13 februari 2017 deltog över 100 personer i workshopen ”En effektiv sammanhållen vård och omsorg. Visst går det!?” Olika grupper var representerade; patientorganisationer, fackliga företrädare, politiker från riksdag, landsting och kommuner, beslutsfattare på tjänstemannanivå, offentliga och privata vårdgivare, forskare, konsulter, entreprenörer med flera. Ett uppföljande rundabordssamtal med nyckelpersoner arrangerades den 7 mars. I denna policy brief presenteras fem goda exempel och fem policy rekommendationer för en mer effektiv sammanhållen vård och omsorg. Rekommendationerna baseras på en gedigen process med utgångspunkt i ovan nämnda workshop och rundabordssamtal.

Big Data

Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- och sjukvård? Hur kan man finna en balans mellan integritet och samhällsnytta i en allt mer digitaliserad och informationsrik miljö? Internationell gäst var professor Peeter Ross som haft en ledande roll i implementeringen av Estlands elektroniska eHälsosystem. Denna policy brief utgör en sammanfattning av workshopen och innehåller några övergripande policyrekommendationer kring hur man kan arbeta vidare med frågorna i Sverige.

Multisjuka

Forum för Health Policy har det senaste året arrangerat två workshops som fokuserat på en av vårdens allra största utmaningar – vården av de patienter som har flera sjukdomar under en längre tid. Olika uppgifter kan ges om omfattningen av denna vård – uppskattningsvis cirka 50 % av de samlade vårdresurserna rör patienter med flera kroniska sjukdomar. Den typiska patienten i denna grupp har 2 – 3 kroniska sjukdomar under 3 – 5 år och är mellan 75 och 87 års ålder. En rad kontinuerliga vårdinsatser från akutvård, öppen specialistvård, primärvård och den kommunala vården och omsorgen skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt utifrån patientens perspektiv. I denna Policy Brief presenteras ett sammanfattat material från dessa två workshops samt fyra viktiga policyåtgärder som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Variationer

Den 5 mars 2013 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Variationer och kvalitetsjämförelser med syftet att stimulera diskussion och lärande. Medverkade gjorde bland andra Elliott S. Fisher, Dartmouth Institute, ledare för den mest tongivande forskaransatsen kring variation i vården i USA och Fredrik Westander, som har medverkat i Öppna Jämförelser (ÖJ) av hälso- och sjukvården i Sverige. Denna Policy Brief bygger på och summerar materialet från denna workshop. Tonvikten ligger på att ge översiktligt kunskapsläge och förslag till det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet i Sverige.

Team

Den 7 November 2012 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Team i sjukvården. Medverkade gjorde bland andra Professor Louise Lemieux-Charles, Department of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Med dr David Bergman och Docent, leg.psykolog Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Isis Amer-Wåhlin, MD PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och Med, dr, Peter Daneryd, Executive Director för Hälso- och sjukvård, Ernst & Young. Denna Policy Brief bygger på och sammanfattar materialet från workshopen. Vi vill på detta sätt göra kunskap och handlingsalternativ mer tillgängliga i beslutsfattar- och expertkretsar.

Folkhälsa

Den 19 September 2012 anordnade Forum för Health Policy en workshop under rubriken ”The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain”. Workshopen berörde klassiska och frågor kring olika faktorers betydelse för hälsan i befolkningen – förebyggande vård och folkhälsoinsatser i vid mening kontra klinisk kurativ vård och behandling. Det internationella kunskapsunderlaget gavs av professor Martin McKee, London School of Hygiene (se presentationer från workshopen på www.healthpolicy.se/workshops). En grundläggande kunskapsöversikt rörande svenska förhållanden gavs av Ragnar Westerling, professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Detta underlag berör många hälsopolitiska vägval.

18 goda råd

I slutet av det tredje verksamhetsåret, 2013, tog Forum fram förslag på åtta viktiga policyåtgärder samt tio goda råd som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.