Medlemmar

Våra medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Tillsammans bidrar de med ett helhetsperspektiv på styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Forum för Health Policys medlemmar representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och digitaliseringsbolag. Som medlem får du och din organisation en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges ni möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer.

Medlemskapet ger också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och eHälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort. 

Vill du bli medlem?

Kontakta oss för mer information om medlemskapet >>>

Medlemmar

”Apotekets vision är ett liv i hälsa. Med en oberoende tankesmedja som Forum för Health Policy ser vi möjligheter att tillsammans med flera aktörer bidra till en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården med fokus på hälsa och prevention.”
Louise Skalin, chef för kvalitet, farmaci och hållbarhet, Apoteket AB

Apoteket är ett statligt ägt bolag med ca 400 apotek, ca 600 apoteksombud, en växande e-handel genom apoteket.se och appen Mitt apotek. Förutom att erbjuda läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, bedriver Apoteket också affärsverksamhet direkt med vården samt olika företag och organisationer. Dosmarknaden är exempel på en växande verksamhet, eftersom allt fler människor tar många läkemedel varje dag för att behandla en eller flera sjukdomar.

”Astma och Allergiförbundet har valt att ansluta sig till Forum för Health Policy eftersom patientens röst är helt central när framtidens hälso- och sjukvårdssystem formas.”
Karin Neuhaus, generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. Förbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundet har 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar.

”Forum för Health Policy är en etablerad och värdefull arena där aktörer inom svensk hälso- och sjukvård kan ta fram förslag och lösningar som leder till bättre villkor för svenska patienter. BMS vill bidra med kunskap och erfarenhet för en smartare och mer kunskapsdriven vård, där innovation snabbare når svenska patienter”, säger Katarina Beech, samhällspolitisk chef på BMS Sverige.

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharma-företag som kombinerar räckvidden och resurserna hos ett större läkemedelsföretag med entreprenörsandan och smidigheten hos ett bioteknikföretag. Med patienten i fokus och fötterna stadigt i forskningen, erbjuder Bristol Myers Squibb innovation och en väg till bättre hälsa och ökad livskvalitet. Varje dag arbetar vi för att leverera läkemedel till människor med allvarliga sjukdomar inom hematologi, onkologi, immunologi, reumatologi och kardiovaskulära sjukdomar. Vi samverkar nära med akademi, vård och andra hälsoaktörer med patientens bästa för ögonen.

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Diabetes Sverige, är en rikstäckande organisation för personer med diabetes och deras nära anhöriga. DiS tar sikte på vardagen med diabetes. Det är i vardagen diabetesen finns till 100 procent och det är i vardagen den skall tacklas och skötas. Därför vill DiS ge diabetiker större inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Det är personer som själva har diabetes som vet vad det innebär att leva med diabetes och det är deras problem och frågeställningar DiS vill arbeta för att förbättra. Det finns ett behov av en diabetesorganisation med högt i tak, stabila värderingar och aktiviteter.

”För oss är Forum för Health policy en unik samarbetsplattform, där vi delar kompetens och får tillgång till den senaste kunskapen och forskning i frågor som driver hälso- och sjukvårdssystemet framåt ur ett användardrivet innovationsperspektiv”.
Cecilia Fenelius, Processmanager, DigitalWell Arena/Region Värmland

DigitalWell Arena/Region Värmland är en samlingsplats där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället tillsammans skapar hälsosamhället. Målsättningen är att stärka individens egenförmåga att vara en resurs i hälso -och sjukvårdssystemet med stöd av data och användardriven innovation.

“Inom Humana drivs vi av standardisering baserat på evidens inom framtidens omsorg och att vi skall bli belönad på det värde vi skapar. Vi har valt att bli medlemmar i Forum för Health Policy för att tillsammans med övriga medlemmar driva på för policy som stärker en utveckling mot mer av fokus på sociala utfall och öppna jämförelser av omsorgsresultat.”
Hans Dahlgren, Kvalitets, utvecklings och kommunikationsdirektör Humana.

Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt våra 9 000 kunder och klienter. Våra värdeord engagemang, glädje och ansvar är drivkraften för att ge människor ett bra liv.

”För If är Forum för Health Policy en viktig samlande kraft för förbättringar av framtidens hälso- och sjukvård. Med vårt medlemskap vill vi stödja Forum for Health Policys arbete att driva på välfärdsutvecklingen mot en innovativ och effektiv vård med patienten i centrum.”
Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If

Försäkringsbolaget If är med sina närmare 4 miljoner kunder en viktig samhällsaktör i Norden. Vår uppgift är att ge skydd vid sjukdom eller skada och att bistå med preventivt stöd för att minska risken att en skada inträffar. Om någon bli sjuk eller råkar ut för en olycka fokuserar vi på att finnas vid kundens sida och ge snabb och professionell hjälp och hantering av skadan. Vi försäkrar allt som är viktigt i livet, för ökad trygghet.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

”LIF är medlemmar i Forum för Health Policy för att vi vill stödja arbetet för att etablera Health Policy som begrepp och som forskningsområde i Sverige. Forumet behövs som en brygga mellan akademi, profession och politik inom hälso- och sjukvården, och för att skapa ett robust stöd för ett beslutsfattande baserat på bästa tillgängliga kunskap.”
Maria Fagerquist, Sakkunnig policy, LIF

Läkemedelsindustriföreningen är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder cirka 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen bedriver påverkansarbete i, för den forskande läkemedelsindustrin, viktiga policyfrågor.

”Vi på Länsförsäkringar AB ser Forum för Health Policy som en viktig plattform där olika aktörer kan bidra till konstruktiva förslag som utvecklar hälso- och sjukvården på ett långsiktigt hållbart sätt och med betoning på proaktiv hälsa.”
Tomas Mattson, affärsutvecklare Länsförsäkringar

Länsförsäkringar ägs av kunderna i de lokala länsförsäkringsbolagen och det primära uppdraget är att uppfylla kundernas behov och krav. Länsförsäkringar har ett stort fokus på trygghet, skadeförebyggande arbete, hållbarhet, möjligheter och innovation och arbetar för ett friskare Sverige och hälsosamma arbetsplatser. När det kommer till hälso- och sjukvårdsförsäkringar har företaget ett särskilt fokus på förebyggande insatser och lättillgänglig hälso- och sjukvård utifrån behov.

”Genom att ansluta oss till Forum för Health Policy, hoppas vi på att inte bara dela med oss av vår kunskap utan också lära från andra, i syfte att tillsammans utveckla och implementera lösningar som gör att slutenvården kan nå och hjälpa fler patienter på ett effektivt och säkert sätt.”
Henrik Bjärtun, Medicinsk chef

Medoma arbetar med att hjälpa sjukhus och regioner skapa patientsäkra och resurseffektiva hospital-at-home program, något som väntas bli ett av vården viktigaste verktyg när kapaciteten ska räcka till fler. Arbetet går i linje med dagens sjukvårdstrender där en ökande efterfrågan på resurseffektiv och patientcentrerad vård växer fram. Medoma vill, genom sitt medlemskap i Forum för Health Policy, bidra med expertis inom detta område och samarbeta med andra ledande aktörer för att tillsammans forma en mer hållbar och tillgänglig hälso- och sjukvård. 

”Patienten är vår motivation och inspiration och vi tror att vi, genom ett brett och tvärfunktionellt samarbete och dialog mellan engagerade aktörer, kan uppnå en hälso,- och sjukvård i världsklass.”
Erik Hallgren, Policy & External Affairs Lead

MSD är ett forskningsintensivt företag vars främsta fokusområden är onkologi, vacciner, infektionssjukdomar, typ2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. MSD har verksamhet i 140 länder, 68 000 medarbetare globalt och 140 i Sverige. I Sverige har MSD nationella strategiska partnerskap med akademi och profession över hela landet.

”Patientperspektivet är oerhört viktigt i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Som medlemmar i Forum för Health Policy ser vi stora möjligheter att samverka med andra aktörer och själva bidra med vår kunskap och kompetens.”
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Målet är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

”Vi ser att välfärden står inför komplexa utmaningar. Vi ser också att det är genom samverkan vi kan skapa en personcentrerad, tillgänglig och innovativ vård. Därför ser vi Forum för Health Policy som en värdefull och unik samarbetsplattform där vi tillsammans kan driva utvecklingen framåt.” Helena Hellerstedt, Market Access & Public Affairs Manager, Nordic Infucare

Nordic Infucare är experter på att integrera läkemedel- och medicinteknisk behandling, med distanssupport och hembesök på ett sätt som gör det möjligt för den specialiserade vården att komma närmare patienter med kronisk sjukdom. Målet är att förebygga komplikationer, skapa möjligheter för personer med kroniska sjukdomar och dess anhöriga, genom att förenkla komplexa behandlingar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Företaget grundades i Stockholm 2004 och arbetar inom diabetes, kardiologi, pulmonologi, neurologi och immunologi. Fokus från start har varit att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö. 

”Vår målsättning med medlemskapet i Forum är att vara en medskapande och konstruktiv samarbetspartner, en påtryckare och garant för att allt arbete alltid utgår från patienten och dennes behov”
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos. Nätverkets vision är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

”För oss på Omilon är det viktigt att driva på förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt vad det gäller administrationen. Vi ser Forum för Health Policy som en viktig plattform för kunskap och dialog i dessa frågor.”
Henric Carlsson, VD Omilon

I årtusenden har vi använt rösten för att kommunicera. Att tala är en av människans viktigaste verktyg – därav namnet Omilon, som betyder ”den som talar”. Omilon frigör tid i hälso- coh sjukvården och omsorgen genom att utveckla digitala arbetsmetoder och modern teknik. De utvecklar taligenkänningslösningar för att förbättra dikteringsprocessen och andra tjänster för att effektivisera administrationen.

”Vården måste bli bättre att se patienten som en individ, inte en diagnos, och fokusera på personens egen kraft och det friska. Genom samarbetet i Forum för Health Policy kan vi som patientföreträdare ytterligare stärka utvecklingen mot personcentrerad vård.”
Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 137 lokalföreningar, 21 länsföreningar 7 medlemsorganisationer. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att personer med hjärt-, kärl-, och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

”Medlemskapet ger en plattform till att byta idéer och tankar med olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi vill vara med och sätta patienten i centrum.”
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen med visionen ”ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. Förbundet består av ca 172 lokalföreningar, 24 distrikt och två riksföreningar.

”Sirona strävar efter att vara den bästa partnern för alla vårdens aktörer, därför är vårt medlemskap i Forum för Health Policy en viktig byggsten för att uppnå gränsöverskridande samarbeten där vi kan dra lärdomar av varandra, och driva på innovation och utveckling inom hälso – och sjukvården.”
Johan Hilm, senior manager, Sirona

Sirona grundades 2010 är ett innovativt konsultbolag med cirka 30 anställda som hjälper kommuner, regioner, myndigheter och privata aktörer att skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, ekonomer och biomedicinare.

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare med sjukhus och äldreboenden. I mer än 150 år har de bedrivit sjukvård och äldreomsorg utan vinstsyfte och all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Verksamhet: Kungsholmen, Bromma och Upplands Väsby. Cirka 1400 anställda. Stockholms sjukhem är en godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att de kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

”Svenska Diabetesförbundet arbetar med en mängd olika frågor där vi ensamma inte har möjlighet att göra den skillnad som vi önskar. Genom samverkan och samarbete med andra ökar möjligheten att nå våra mål – därför är det viktigt för oss som organisation att vara medlem i Forum för Health Policy.”
Petra Westerberg, verksamhetschef, Svenska Diabetesförbundet 

Svenska Diabetesförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med diabetes. Vi anser att alla ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte behöver kretsa kring kost och motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel. Ett liv som inte möts av fördomar och orättvisor. Med våra närmare 21 000 medlemmar och etablerade position som forskningsfinansiär är vi en stark diabetesröst som kan föra dialog och påverka samhällets beslutsfattare.

”Forum för Health Policy är en viktig plattform för gränsöverskridande diskussioner om vårdens och omsorgens framtid – en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel från andra länder och föra meningsfull dialog kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling och effektivt resursutnyttjande.”
Lena Furmark, välfärdsexpert, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.

Sjukvården står inför ett enormt skifte; Vi går från ett system byggt för omhändertagande av stora folksjukdomar till mindre patientgrupper med individspecifik diagnostik och behandling. Nu behöver vi rigga om systemet för att kunna ta tillvara denna vetenskapliga revolution. Forum för Health Policy kan utgöra en plattform där vi kan tänka gemensamt kring hur vi blir ’framtidsredo’.”
Helena Bladh, Public Policy Lead, Takeda

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Framtida forskning och utveckling koncentreras kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Takeda har medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över som arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

”Vi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa. En stor utmaning i framtiden blir hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser vi Forum for Health Policy som en viktig plattform för konstruktiva samtal.”
Annika Wåhlin, Vårdstrateg, Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar 114000 sjuksköterskor, barnmorskor, rötgenssjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt studenter inom respektive utbildning. Idag är 114 000 medlemmar samlade i organisationen. Vårdförbundet syftar både till att stötta medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesroller och att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i stort, på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare. Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

 

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Catharina Barkman

Catharina Barkman

Kanslidirektör

catharina.barkman@healthpolicy.se
+46 (0) 76 306 90 12

Foto: Paul Wennerholm

Peter Graf

Peter Graf

Ordförande

peter.graf@healthpolicy.se
+46 (0) 176 326 185

Helena Conning

Helena Conning

Kommunikation

helena.conning@healthpolicy.se
+46 (0) 706 93 66 74