Medlemmar

Våra medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Tillsammans bidrar de med ett helhetsperspektiv på styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Forum för Health Policys medlemmar representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och digitaliseringsbolag. Som medlem får du och din organisation en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges ni möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer.

Medlemskapet ger också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och eHälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort. 

Vill du bli medlem?

Kontakta oss för mer information om medlemskapet >>>

Medlemmar

 ”Astma och Allergiförbundet har valt att ansluta sig till Forum för Health Policy eftersom patientens röst är helt central när framtidens hälso- och sjukvårdssystem formas.”

 Kristina Ljungros, generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet

 Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. Förbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundet har 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar.

”Tillsammans skapar vi insikter som ger bättre utsikter. Det är kärnan i vårt arbete som utvecklingspartner för många av landets nationella kvalitetsregister. Ett långvarigt samarbete med professioner och patienter har lett till att vi idag vill nå ut till flera och i det är Forum för Health Policy en spännande arena för nya möten och idéer.”

Richard Grönevall, VD Carmona AB

Carmona AB utvecklar och förvaltar vårdinformationslösningar. Sedan 1992 är Carmona systempartner till nationella kvalitetsregister med kliniska kunskapsstöd, biverkningsregistrering och patientrapporterade resultatmått för barn och vuxna genom plattformen COMPOS. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, och Svenska Neuroregister är exempel på register som Carmona samarbetat med under många år.

Vi på CGM är övertygade om att ett brett och nära samarbete inom e-hälsans ekosystem är nyckeln till framtidens vård och omsorg. När hela vårdverksamheten befinner sig i stor förändring där resurserna ska räcka till allt mer, måste olika aktörer bidra med det just de är bäst på, i samverkan med andra. Forum är en viktig plattform för just den typen av samverkan och för kunskapsutbyte.

Leif Tüll, CEO CGM HIS Nordic

CompuGroup Medical (CGM) är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 000 medarbetare. CGM finns representerade med kontor i 19 länder och en stor kundbas i 55 länder. E-hälsolösningarna stödjer verksamhetsbehov inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. CGMs övergripande vision är ”Synchronizing healthcare”.

”För oss är Forum för Health policy en unik samarbetsplattform, där vi delar kompetens och får tillgång till den senaste kunskapen och forskning i frågor som driver hälso- och sjukvårdssystemet framåt ur ett användardrivet innovationsperspektiv”.


Cecilia Karlsson, 
Processmanager, DigitalWell Arena/Region Värmland

DigitalWell Arena/Region Värmland är en samlingsplats där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället tillsammans skapar hälsosamhället. Målsättningen är att stärka individens egenförmåga att vara en resurs i hälso -och sjukvårdssystemet med stöd av data och användardriven innovation.


För If är Forum för Health Policy en viktig samlande kraft för förbättringar av framtidens hälso- och sjukvård. Med vårt medlemskap vill vi stödja Forum for Health Policys arbete att driva på välfärdsutvecklingen mot en innovativ och effektiv vård med patienten i centrum.
Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If

Försäkringsbolaget If är med sina närmare 4 miljoner kunder en viktig samhällsaktör i Norden. Vår uppgift är att ge skydd vid sjukdom eller skada och att bistå med preventivt stöd för att minska risken att en skada inträffar. Om någon bli sjuk eller råkar ut för en olycka fokuserar vi på att finnas vid kundens sida och ge snabb och professionell hjälp och hantering av skadan. Vi försäkrar allt som är viktigt i livet, för ökad trygghet.

Charlotte Bygdemo, 
förbundsordförande, ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.För oss på Janssen är det viktigt med gränsöverskridande samarbete. Vårt mål med medlemskapet i Forum för Health Policy är att tillsammans med andra aktörer skapa förändringar som gör skillnad för Sveriges patienter.

Maria Arroyo, Samhällspolitisk chef på Janssen

Johnson & Johnson är ett av världens största hälso- och sjukvårdsföretag. Vi har i vår portfölj konsumentprodukter, medicintekniska produkter och läkemedel. I Sverige arbetar cirka 1400 inom Johnson & Johnson och Janssen utgör läkemedelsdivisionen där vårt mål är att förlänga och förbättra människors liv tack vare våra framsteg inom forskningen. Mycket av vår forskning fokuserar på svåra sjukdomar som drabbar få patienter, men där behandlingarna ofta har god effekt.

 ”På KRY arbetar vi för en god vård som är tillgänglig för patienterna där och när de behöver den. För oss är Forum för Health Policy ett viktigt forum som samlar vårdens olika aktörer och perspektiv under samma tak för att hitta gemensamma lösningar för framtidens vård- med patienterna i fokus.”


Livia Holm
, utvecklingschef KRY

KRY möjliggör möten med läkare, sjuksköterskor och psykologer via video, direkt i mobilen eller surfplattan. Via KRY kan du få hjälp med besvär och symtom som går bra att diagnostisera utan fysisk undersökning. KRY har idag verksamhet i fyra europeiska länder, med över 600 medarbetare med kompetens inom såväl teknik som medicin. 
”LIF är medlemmar i Forum för Health Policy för att vi vill stödja arbetet för att etablera Health Policy som begrepp och som forskningsområde i Sverige. Forumet behövs som en brygga mellan akademi, profession och politik inom hälso- och sjukvården, och för att skapa ett robust stöd för ett beslutsfattande baserat på bästa tillgängliga kunskap.”


Anders Blanck
, VD LIF

Läkemedelsindustriföreningen är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder cirka 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen bedriver påverkansarbete i, för den forskande läkemedelsindustrin, viktiga policyfrågor.


 


”Vi på Länsförsäkringar AB ser Forum för Health Policy som en viktig plattform där olika aktörer kan bidra till konstruktiva förslag som utvecklar hälso- och sjukvården på ett långsiktigt hållbart sätt och med betoning på proaktiv hälsa.”


Per Widemar, Chef Affärsområde Personrisk Länsförsäkringar

Länsförsäkringar ägs av kunderna i de lokala länsförsäkringsbolagen och det primära uppdraget är att uppfylla kundernas behov och krav. Länsförsäkringar har ett stort fokus på trygghet, skadeförebyggande arbete, hållbarhet, möjligheter och innovation och arbetar för ett friskare Sverige och hälsosamma arbetsplatser. När det kommer till hälso- och sjukvårdsförsäkringar har företaget ett särskilt fokus på förebyggande insatser och lättillgänglig hälso- och sjukvård utifrån behov.


 


”Patienten är vår motivation och inspiration och vi tror att vi, genom ett brett och tvärfunktionellt samarbete och dialog mellan engagerade aktörer, kan uppnå en hälso,- och sjukvård i världsklass.”

Marie Ohrlander, Director Policy & Communication

 

MSD är ett forskningsintensivt företag vars främsta fokusområden är onkologi, vacciner, infektionssjukdomar, typ2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. MSD har verksamhet i 140 länder, 68 000 medarbetare globalt och 140 i Sverige. I Sverige har MSD nationella strategiska partnerskap med akademi och profession över hela landet.”Vår målsättning med medlemskapet i Forum är att vara en medskapande och konstruktiv samarbetspartner, en påtryckare och garant för att allt arbete alltid utgår från patienten och dennes behov”

 

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos. Nätverkets vision är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.


I årtusenden har vi använt rösten för att kommunicera. Att tala är en av människans viktigaste verktyg – därav vårt namn Omilon, som betyder ”den som talar”. 2020 började Omilons gemensamma resa, där tid driver oss än mer. Tid som skapar både värde och nytta för samhället. För oavsett om du är läkare, socialsekreterare eller polis, ska tid läggas på aktiviteter som skapar värde. I mötet med en patient, med en utsatt familj eller patrullerandes i samhället.

 


”Medlemskapet ger en plattform till att byta idéer och tankar med olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi vill vara med och sätta patienten i centrum.”

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen med visionen ”ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. Förbundet består av ca 172 lokalföreningar, 24 distrikt och två riksföreningar.


”Vården måste bli bättre att se patienten som en individ, inte en diagnos, och fokusera på personens egen kraft och det friska. Genom samarbetet i Forum för Health Policy kan vi som patientföreträdare ytterligare stärka utvecklingen mot personcentrerad vård.” 

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med 151 lokalföreningar, 21 länsföreningar och cirka 38 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.


 


Forum för Health Policy är en viktig arena för RISE att driva på innovation i hälso- och sjukvården och omsorg som bidrar till ett hållbart samhälle”.

Sylvie Bove, Chef Affärs- och Innovationsområde Hälsa och Life Science

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Rise är ett oberoende , statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.


Vårt mål med medlemskapet är att vara en samverkanspartner för utveckling som bidrar till ett smart och hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi är övertygade om att bred samverkan och öppenhet mellan aktörer är avgörande för möjligheten att accelerera nödvändig förändringskraft”.

Cristina Petrescu, CEO Healthcare & Education Norden

Sodexo är ett service managementföretag med verksamheter i 80 länder. I 30 av dessa länder har Sodexo uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Sodexos vision är att leverera service som bidrar till att förbättra människors livskvalitet.Karin Thalén
, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem erbjuder vård inom en rad olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Stiftelsens idé – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma idag som när den grundades 1867.”Forum för Health Policy är en viktig plattform för gränsöverskridande diskussioner om vårdens och omsorgens framtid – en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel från andra länder och föra meningsfull dialog kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling och effektivt resursutnyttjande.”

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.”Med utgångspunkt i värdet för patienten ser vi att vägen framåt sker genom både utmanande och transparent dialog och holistiska initiativ tillsammans med andra aktörer. Forum är en för oss viktig arena för dessa diskussioner i hur vi gemensamt kan skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård.”

Carl-Johan Glans, Public Policy Lead, Takeda

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Framtida forskning och utveckling koncentreras kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Takeda har medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över som arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.
”Vi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa. En stor utmaning i framtiden blir hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser vi Forum for Health Policy som en viktig plattform för konstruktiva samtal.”

Ann Johansson, Vice förbundsordförande, Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar 114000 sjuksköterskor, barnmorskor, rötgenssjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt studenter inom respektive utbildning. Idag är 114 000 medlemmar samlade i organisationen. Vårdförbundet syftar både till att stötta medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesroller och att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i stort, på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Catharina Barkman

Catharina Barkman

Projektledare

catharina.barkman@healthpolicy.se
+46 (0) 76 306 90 12

Peter Graf

Peter Graf

Ordförande

peter.graf@healthpolicy.se
+46 (0) 176 326 185

Helena Conning

Helena Conning

Kommunikation

helena.conning@healthpolicy.se
+46 (0) 706 93 66 74