Medlemmar

Våra medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Tillsammans bidrar de med ett helhetsperspektiv på styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Forum för Health Policys medlemmar representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och digitaliseringsbolag. Som medlem får du och din organisation en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges ni möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer.

Medlemskapet ger också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och eHälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort. 

Vill du bli medlem?

Kontakta oss för mer information om medlemskapet >>>

Medlemmar

”För Accenture är Forum för Health Policy en viktig plattform som samlar vårdens aktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan arbetat för att utbud ska möta efterfrågan inom hälsa- och sjukvård. Med vårt medlemskap vill vi stödja Forum for Health Policys arbete att driva på innovation och utveckling samt ständigt dela globala bästa praxis inom hälsa- och sjukvård.”
Sofia Krouthén, Client Account Lead Healthcare, Accenture Health & Public Service

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 674 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga.

”Apotekets vision är ett liv i hälsa. Med en oberoende tankesmedja som Forum för Health Policy ser vi möjligheter att tillsammans med flera aktörer bidra till en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården med fokus på hälsa och prevention.”
Eva Krutmeijer, Head of Collaboration, Apoteket AB

Apoteket är ett statligt ägt bolag med ca 400 apotek, ca 600 apoteksombud, en växande e-handel genom apoteket.se och appen Mitt apotek. Förutom att erbjuda läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, bedriver Apoteket också affärsverksamhet direkt med vården samt olika företag och organisationer. Dosmarknaden är exempel på en växande verksamhet, eftersom allt fler människor tar många läkemedel varje dag för att behandla en eller flera sjukdomar.

”Astma och Allergiförbundet har valt att ansluta sig till Forum för Health Policy eftersom patientens röst är helt central när framtidens hälso- och sjukvårdssystem formas.”
Helena Färnsten, generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning. Förbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Förbundet har 94 lokalföreningar och 18 regionala föreningar.

Diabetes Sverige, är en rikstäckande organisation för personer med diabetes och deras nära anhöriga. DiS tar sikte på vardagen med diabetes. Det är i vardagen diabetesen finns till 100 procent och det är i vardagen den skall tacklas och skötas. Därför vill DiS ge diabetiker större inflytande, både över sin egen diabetes och över intressefrågor. Det är personer som själva har diabetes som vet vad det innebär att leva med diabetes och det är deras problem och frågeställningar DiS vill arbeta för att förbättra. Det finns ett behov av en diabetesorganisation med högt i tak, stabila värderingar och aktiviteter.

”För oss är Forum för Health policy en unik samarbetsplattform, där vi delar kompetens och får tillgång till den senaste kunskapen och forskning i frågor som driver hälso- och sjukvårdssystemet framåt ur ett användardrivet innovationsperspektiv”.
Cecilia Fenelius, Processmanager, DigitalWell Arena/Region Värmland

DigitalWell Arena/Region Värmland är en samlingsplats där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället tillsammans skapar hälsosamhället. Målsättningen är att stärka individens egenförmåga att vara en resurs i hälso -och sjukvårdssystemet med stöd av data och användardriven innovation.

”För If är Forum för Health Policy en viktig samlande kraft för förbättringar av framtidens hälso- och sjukvård. Med vårt medlemskap vill vi stödja Forum for Health Policys arbete att driva på välfärdsutvecklingen mot en innovativ och effektiv vård med patienten i centrum.”
Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If

Försäkringsbolaget If är med sina närmare 4 miljoner kunder en viktig samhällsaktör i Norden. Vår uppgift är att ge skydd vid sjukdom eller skada och att bistå med preventivt stöd för att minska risken att en skada inträffar. Om någon bli sjuk eller råkar ut för en olycka fokuserar vi på att finnas vid kundens sida och ge snabb och professionell hjälp och hantering av skadan. Vi försäkrar allt som är viktigt i livet, för ökad trygghet.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade. En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

”För oss på Janssen är det viktigt med gränsöverskridande samarbete. Vårt mål med medlemskapet i Forum för Health Policy är att tillsammans med andra aktörer skapa förändringar som gör skillnad för Sveriges patienter.”
Maria Arroyo, Samhällspolitisk chef, Janssen

Johnson & Johnson är ett av världens största hälso- och sjukvårdsföretag. Vi har i vår portfölj konsumentprodukter, medicintekniska produkter och läkemedel. I Sverige arbetar cirka 1400 inom Johnson & Johnson och Janssen utgör läkemedelsdivisionen där vårt mål är att förlänga och förbättra människors liv tack vare våra framsteg inom forskningen. Mycket av vår forskning fokuserar på svåra sjukdomar som drabbar få patienter, men där behandlingarna ofta har god effekt.

KRY arbetar vi för en god vård som är tillgänglig för patienterna där och när de behöver den. För oss är Forum för Health Policy ett viktigt forum som samlar vårdens olika aktörer och perspektiv under samma tak för att hitta gemensamma lösningar för framtidens vård- med patienterna i fokus.”
Livia Holm, utvecklingschef KRY

KRY möjliggör möten med läkare, sjuksköterskor och psykologer via video, direkt i mobilen eller surfplattan. Via KRY kan du få hjälp med besvär och symtom som går bra att diagnostisera utan fysisk undersökning. KRY har idag verksamhet i fyra europeiska länder, med över 600 medarbetare med kompetens inom såväl teknik som medicin. 

”LIF är medlemmar i Forum för Health Policy för att vi vill stödja arbetet för att etablera Health Policy som begrepp och som forskningsområde i Sverige. Forumet behövs som en brygga mellan akademi, profession och politik inom hälso- och sjukvården, och för att skapa ett robust stöd för ett beslutsfattande baserat på bästa tillgängliga kunskap.”
Anders Blanck, VD LIF

Läkemedelsindustriföreningen är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder cirka 85 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen bedriver påverkansarbete i, för den forskande läkemedelsindustrin, viktiga policyfrågor.

”Vi på Länsförsäkringar AB ser Forum för Health Policy som en viktig plattform där olika aktörer kan bidra till konstruktiva förslag som utvecklar hälso- och sjukvården på ett långsiktigt hållbart sätt och med betoning på proaktiv hälsa.”
Tomas Mattson, affärsutvecklare Länsförsäkringar

Länsförsäkringar ägs av kunderna i de lokala länsförsäkringsbolagen och det primära uppdraget är att uppfylla kundernas behov och krav. Länsförsäkringar har ett stort fokus på trygghet, skadeförebyggande arbete, hållbarhet, möjligheter och innovation och arbetar för ett friskare Sverige och hälsosamma arbetsplatser. När det kommer till hälso- och sjukvårdsförsäkringar har företaget ett särskilt fokus på förebyggande insatser och lättillgänglig hälso- och sjukvård utifrån behov.

”Patienten är vår motivation och inspiration och vi tror att vi, genom ett brett och tvärfunktionellt samarbete och dialog mellan engagerade aktörer, kan uppnå en hälso,- och sjukvård i världsklass.”
Erik Hallgren, Policy & External Affairs Lead

MSD är ett forskningsintensivt företag vars främsta fokusområden är onkologi, vacciner, infektionssjukdomar, typ2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. MSD har verksamhet i 140 länder, 68 000 medarbetare globalt och 140 i Sverige. I Sverige har MSD nationella strategiska partnerskap med akademi och profession över hela landet.

”Patientperspektivet är oerhört viktigt i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Som medlemmar i Forum för Health Policy ser vi stora möjligheter att samverka med andra aktörer och själva bidra med vår kunskap och kompetens.”
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Målet är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

”Vår målsättning med medlemskapet i Forum är att vara en medskapande och konstruktiv samarbetspartner, en påtryckare och garant för att allt arbete alltid utgår från patienten och dennes behov”
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos. Nätverkets vision är ett samhälle fritt från cancer, där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

”För oss på Omilon är det viktigt att driva på förbättringar i hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt vad det gäller administrationen. Vi ser Forum för Health Policy som en viktig plattform för kunskap och dialog i dessa frågor.”
Henric Carlsson, VD Omilon

I årtusenden har vi använt rösten för att kommunicera. Att tala är en av människans viktigaste verktyg – därav namnet Omilon, som betyder ”den som talar”. Omilon frigör tid i hälso- coh sjukvården och omsorgen genom att utveckla digitala arbetsmetoder och modern teknik. De utvecklar taligenkänningslösningar för att förbättra dikteringsprocessen och andra tjänster för att effektivisera administrationen.

”Vården måste bli bättre att se patienten som en individ, inte en diagnos, och fokusera på personens egen kraft och det friska. Genom samarbetet i Forum för Health Policy kan vi som patientföreträdare ytterligare stärka utvecklingen mot personcentrerad vård.”
Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung. Foto: Anders Norderman.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med 151 lokalföreningar, 21 länsföreningar och cirka 38 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

”Forum för Health Policy är en viktig arena för RISE att driva på innovation i hälso- och sjukvården och omsorg som bidrar till ett hållbart samhälle”.

Sylvie Bove, Chef Affärs- och Innovationsområde Hälsa och Life Science

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Rise är ett oberoende , statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

”Medlemskapet ger en plattform till att byta idéer och tankar med olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi vill vara med och sätta patienten i centrum.”
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen med visionen ”ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. Förbundet består av ca 172 lokalföreningar, 24 distrikt och två riksföreningar.

”Sirona strävar efter att vara den bästa partnern för alla vårdens aktörer, därför är vårt medlemskap i Forum för Health Policy en viktig byggsten för att uppnå gränsöverskridande samarbeten där vi kan dra lärdomar av varandra, och driva på innovation och utveckling inom hälso – och sjukvården.”
Johan Hilm, senior manager, Sirona

Sirona grundades 2010 är ett innovativt konsultbolag med cirka 30 anställda som hjälper kommuner, regioner, myndigheter och privata aktörer att skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, ekonomer och biomedicinare.

”Vårt mål med medlemskapet är att vara en samverkanspartner för utveckling som bidrar till ett smart och hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi är övertygade om att bred samverkan och öppenhet mellan aktörer är avgörande för möjligheten att accelerera nödvändig förändringskraft”.
Cristina Petrescu, CEO Healthcare & Education Norden

Sodexo är ett service managementföretag med verksamheter i 80 länder. I 30 av dessa länder har Sodexo uppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Sodexos vision är att leverera service som bidrar till att förbättra människors livskvalitet.

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem erbjuder vård inom en rad olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Stiftelsens idé – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma idag som när den grundades 1867.
Intervju med Karin Thalén, Stockholms sjukhem

”Forum för Health Policy är en viktig plattform för gränsöverskridande diskussioner om vårdens och omsorgens framtid – en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel från andra länder och föra meningsfull dialog kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling och effektivt resursutnyttjande.”
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.

Sjukvården står inför ett enormt skifte; Vi går från ett system byggt för omhändertagande av stora folksjukdomar till mindre patientgrupper med individspecifik diagnostik och behandling. Nu behöver vi rigga om systemet för att kunna ta tillvara denna vetenskapliga revolution. Forum för Health Policy kan utgöra en plattform där vi kan tänka gemensamt kring hur vi blir ’framtidsredo’.”
Helena Bladh, Public Policy Lead, Takeda

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Framtida forskning och utveckling koncentreras kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Takeda har medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över som arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

”Vi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa. En stor utmaning i framtiden blir hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser vi Forum for Health Policy som en viktig plattform för konstruktiva samtal.”
Annika Wåhlin, Vårdstrateg, Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar 114000 sjuksköterskor, barnmorskor, rötgenssjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt studenter inom respektive utbildning. Idag är 114 000 medlemmar samlade i organisationen. Vårdförbundet syftar både till att stötta medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesroller och att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i stort, på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Catharina Barkman

Catharina Barkman

Projektledare

catharina.barkman@healthpolicy.se
+46 (0) 76 306 90 12

Peter Graf

Peter Graf

Ordförande

peter.graf@healthpolicy.se
+46 (0) 176 326 185

Helena Conning

Helena Conning

Kommunikation

helena.conning@healthpolicy.se
+46 (0) 706 93 66 74