Skärmavbild 2016-07-01 kl. 21.54.04

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

Forum för Health Policy fokuserar på ett antal aktiviteter som syftar till att stärka interaktionen mellan dessa aktörer:

  • Forum för dialog där beslutsfattare, forskare, patienter/brukare och andra aktörer kan mötas för att diskutera viktiga frågor inom health policy.
  • Nätverk av forskare som ska bidra till att bredda och fördjupa debatten i Sverige och ta fram evidensbaserade strukturella och organisatoriska alternativ för framtida politik.
  • Framtagande av kunskapssammanställningar och rekommendationer inom nyckelområden som har identifierats i Forums arbete.
  • Engagemang i konkreta utvecklingsprojekt som t.ex. kopplar samman verksamheter med forskning och som har ett starkt innovations- och utvecklingsfokus. Projekten kan vara lokala och smala men ska ändå reflektera och belysa större frågeställningar inom health policy.
  • Studieresor för medlemmar, forskare och särskilt inbjudna.
  • Målgruppsanpassad omvärldsbevakning till medlemmar.
  • Närvaro på webben, via webbplats och sociala medier, som informerar om och stimulerar till diskussion kring det senaste inom health policy, både nationellt och internationellt.

Föreningen fokuserar på tre områden, som är tätt sammanlänkade:

  • Personcentrerad vård och omsorg
  • Effektivitet och kvalitet
  • Innovation och digitalisering

Forums vision är en personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla.

Föreningens stadgar.

Läs om Forum för Health Policys debattinlägg i media.