Vår vision: 

En personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla.

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Tillsammans med patientföreträdare, forskare och andra experter och med patientens behov i fokus och ett internationellt perspektiv är syftet att driva på innovation och utveckling i hälso – och sjukvård och social omsorg. Forum för Health Policy vill bidra med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ för beslutsfattare.

Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

Vad är Health Policy?

Begreppet ”Health Policy” är den akademiskt baserade analysen av hälso- och sjukvårdspolitikens handlingsalternativ.

Väl utvecklad Health Policy bidrar till att förbättra hälsa och medicinska resultat hos individer och populationer genom att identifiera, utveckla och implementera bättre strategier för att utnyttja hälso- och sjukvårdens personal, resurser och institutioner. I sin strävan efter att skapa mer ändamålsenliga och effektiva alternativ för beslutsfattare samlas inom Health Policy olika akademiska inriktningar exempelvis sociologi, stadsvetenskap, organisationsteori, ekonomi och medicin.

 

Framgångsrika initiativ inom Health Policy bör uppnå tre sammanlänkade resultat på systemnivå:

1) bättre integrerad vård över gränser mellan vårdgivare i slutenvård, öppenvård och primärvård
2) säkerställande av hög kvalitet och patientsäkerhet för kliniska interventioner och behandlingar
3) etablerade förebyggande insatser på alla vårdnivåer vilka förbättrar folkhälsan

Vad gör vi?

Forum för Health Policy fokuserar på ett antal aktiviteter som syftar till att stärka interaktionen mellan dessa aktörer:

  • Forum för dialog där beslutsfattare, forskare, patienter/brukare och andra aktörer kan mötas för att diskutera viktiga frågor inom health policy.
  • Nätverk av forskare som ska bidra till att bredda och fördjupa debatten i Sverige och ta fram evidensbaserade strukturella och organisatoriska alternativ för framtida politik.
  • Framtagande av kunskapssammanställningar och rekommendationer inom nyckelområden som har identifierats i Forums arbete.
  • Engagemang i konkreta utvecklingsprojekt som t.ex. kopplar samman verksamheter med forskning och som har ett starkt innovations- och utvecklingsfokus. Projekten kan vara lokala och smala men ska ändå reflektera och belysa större frågeställningar inom health policy.
  • Studieresor för medlemmar, forskare och särskilt inbjudna.
  • Målgruppsanpassad omvärldsbevakning till medlemmar.
  • Närvaro på webben, via webbplats och sociala medier, som informerar om och stimulerar till diskussion kring det senaste inom health policy, både nationellt och internationellt.
  • Här hittar du stadgarna för Forum för Health Policy.
    STADGAR-Forum-Uppdaterade

Möt Peter Graf, ordförande för Forum för Health Policy 

Vad är Forum för Health Policy? Varför är det så viktigt?
Här berättar Peter Graf om Forum för Health Policy. 

Följ oss på:

Facebook @forumforhealthpolicy

Instagram @forumforhealthpolicy

Twitter @FfHealthPolicy

LinkedIn @Forum för Health Policy

Våra tre fokusområden

Styrelsen för Forum för Health Policy har beslutat om tre fokusområden för föreningens verksamhet. De tre fokusområdena beskrivs här nedan. Du kan klicka vidare på respektive område för att hitta de  forskningsrapporter och publikationer som relaterar till området och bedrivs av forskare knutna till Forums forskarnätverk.

Effektivitet och kvalitet

Hur kan effektivitet och kvalitet stärkas inom hela hälso- och sjukvården? Hur kan förebyggande insatser på alla vårdnivåer etableras för att förbättra folkhälsan? Vilka faktorer spelar en avgörande roll för management och styrning av en framgångsrik hälso- och sjukvård? Hur väl fungerar dagens finansieringsmodell? Hur ser gränserna ut för det offentliga åtagandet i framtiden ut?

Personcentrerad vård

Hur skapas en koordinerad vård och omsorg med individens behov i centrum? Hur kan patienten bli en aktiv medaktör i sin egen vård och behandling? Hur kan olika huvudmän gemensamt ta ett helhetsansvar för patienter och brukare? Hur kan goda exempel spridas?

Innovation och digitalisering

Hur kan digitalisering/eHälsa implementeras för att skapa största möjliga nytta till gagn för patienterna och vården? Hur påverkar digitaliseringen hälso- och sjukvårdsystemet som helhet? Vilka hinder/utmaningar finns för en framgångsrik digitaliseringsutveckling? Hur bör ett sjukvårdssystem bäst utformas för att främja innovationer och ny teknik? Vilka är de avgörande drivkrafterna?

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Catharina Barkman

Catharina Barkman

Projektledare

catharina.barkman@healthpolicy.se
+46 (0) 76 306 90 12

Peter Graf

Peter Graf

Ordförande

peter.graf@healthpolicy.se
+46 (0) 176 326 185

Helena Conning

Helena Conning

Kommunikation

helena.conning@healthpolicy.se
+46 (0) 706 93 66 74