Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA är målsättningen att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera, få inspiration och öka kunskapen.

Vår vision: 

En personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla.


Forum för Health Policy fokuserar på ett antal aktiviteter som syftar till att stärka interaktionen mellan dessa aktörer:

  • Forum för dialog där beslutsfattare, forskare, patienter/brukare och andra aktörer kan mötas för att diskutera viktiga frågor inom health policy.
  • Nätverk av forskare som ska bidra till att bredda och fördjupa debatten i Sverige och ta fram evidensbaserade strukturella och organisatoriska alternativ för framtida politik.
  • Framtagande av kunskapssammanställningar och rekommendationer inom nyckelområden som har identifierats i Forums arbete.
  • Engagemang i konkreta utvecklingsprojekt som t.ex. kopplar samman verksamheter med forskning och som har ett starkt innovations- och utvecklingsfokus. Projekten kan vara lokala och smala men ska ändå reflektera och belysa större frågeställningar inom health policy.
  • Studieresor för medlemmar, forskare och särskilt inbjudna.
  • Målgruppsanpassad omvärldsbevakning till medlemmar.
  • Närvaro på webben, via webbplats och sociala medier, som informerar om och stimulerar till diskussion kring det senaste inom health policy, både nationellt och internationellt.