Forskarnätverk

Forum för Health Policys forskarnätverk består av forskare inom olika discipliner, med relevans för health policy. Syftet med forskarnätverket är att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Nätverket utgör en grundbult i Forums uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare.

Intervju med Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Anders Anell,

Management/Styrning/Organisation, Lunds Universitet

Ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet. Anders har tidigare varit chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE och är sedan 2013 ordförande i myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys styrelse. Anders har publicerat böcker, artiklar och rapporter som behandlat olika teman kopplade till hälso- och sjukvårdens organisation och styrning såsom incitamentstrukturer, resursfördelning, alternativa betalningsmetoder, resultatmätning, kriterier för kostnadseffektivitet etc.

Isis Amer-Wåhlin,

Ersättningsmodeller/Innovation/Kvinnohälsa, Karolinska Institutet

Isis Amer-Wåhlin är gynekolog och disputerad inom förlossningsvård. Hon ingår i forskargruppen Clinical management på Medical Management Center ( LIME), KI. Hennes huvudsakliga forskningsområde är kvinnohälsa, patientsäkerhet, sjukvårdsorganisation, styrning och ersättningsmodeller i sjukvården.

Mårten Blix,

Nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Fil. doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Hans forskning fokuserar på digitaliseringens effekter på samhället, den svenska välfärdsmodellen och på sjukvården. I Operation Digitalisering – en ESO rapport om hälso- och sjukvården sammanfattar han forskningsrön om digitaliseringens effekter i en svensk kontext. Mårten har tidigare varit sekreterare i Framtidskommissionen, samt arbetat flera år på Finans- och Näringsdepartementet.

Nasim Farrokhnia,

Hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa-team
Ordf.
Forum för Health Policys forskarnätverk

Överläkare, forskare och föreläsare knuten till KIs institution för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS) där hon varit verksamhetschef på Verksamhetsområde Akut. Nasim har även arbetat med evidensbaserad medicin på SBU samt haft regeringsuppdrag i Vetenskapsrådets Ämnesråd för Medicin och Hälsa. Nasim har tidigare varit chefsläkare och operativ chef (COO) på www.mindler.se och som kvalitets- och forskningschef på Kry. Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen som är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund https://slf.se/ehalsolakarforeningen/ – samt medgrundare i svenska forskarnätverket för digitala vårdtjänster www.digitalcareresearch.se

Birger Forsberg,

Internationell hälsa/ Folkhälsa/Socialmedicin,
Karolinska Institutet / Stockholms Läns Landsting

Specialist i socialmedicin och docent i internationell hälsa. Chef för enheten för hälsoutveckling vid
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Enheten har ansvar för landstingets folkhälsostrategiska arbete och arbetar även med internationellt arbete, inklusive relationer med Europeiska kommissionen, samt
jämställd och jämlik hälsa och vård. Birger har arbetat med internationell hälsa med uppdrag från bl.a. SIDA, WHO och Världsbanken. Hans forskning rör systemaspekter på kontroll av infektionssjukdomar och samverkan mellan privat och offentlig sektor.

Nils Janlöv,

Utvecklingsansvarig/senior utredare Vård- och omsorgsanalys.

Henrik Jordahl,

Offentlig och privat välfärdsproduktion, Örebro universitet och Institutet för Näringslivsforskning

Professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och programchef vid Institutet för Näringslivsforskning. Huvudsakligt forskningsområde är skattefinansierade välfärdstjänster, speciellt frågor om driftsformer, produktivitet, samt styrning och ledning.  Henrik är affilierad med Uppsala Center for Fiscal Studies vid Uppsala universitet och med de internationella forskarnätverken CESifo och IZA.

Joakim Ramsberg,

Fil. doktor i nationalekonomi, är hälsoekonom och verksam vid Myndigheten för vård – och omsorgsanalys

Joakim är även anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Joakim har tidigare varit huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen samt Harkness Fellow vid Harvard medical school. Hans forskning och arbete rör breda fält inom både hälsopolicy och socialtjänsten. Ett särskilt fokus är frågor runt styrning och verksamhetsutveckling, och då i synnerhet statlig styrning på områden där regioner och kommuner är huvudmän. Andra starka intressen är evidensbaserat beslutsfattande samt lärande hälso- och sjukvård.

Läs mer om Joakim 

Lyssna till podd med honom här >>>

Clas Rehnberg,

Health Economics, Karolinska Institutet

Professor i hälsoekonomi vid Medical Management Centre, Karolinska Institutet. Hans forskning omfattar analys av sjukvårdsreformer samt jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem inom Norden och i Europa. Han har haft flera expertuppdrag för departement, myndigheter och landsting samt medverkat i flera internationella uppdrag för Världsbanken, WHO och SIDA. Han var under åren 2000-2003 verksam som gästforskare vid University of Cape Town. Under senare år har hans forskning fokuserat på vårdvalsreformerna i Sverige.

Richard B. Saltman, 

Health Policy och management, Emory University, Atlanta, USA

Professor Richard B. Saltman är professor i Health Policy och Management vid Rollins School of Public Health, Emory University i Atlanta, USA. I sin forskning tittar han på strukturer i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Richard har publicerat 14 böcker och över 100 artiklar inom en mängd olika hälsopolitiska frågor. Richard var med och grundade Forum för Health Policy tillsammans med Johan Calltorp och Thorbjörn Larsson.

Vivian Vimarlund,

Ehälsa/Informatik, Linköpings Universitet

Professor i informatik vid Jönköpings universitet och chef för CenITIS – Center for Information and Information Systems vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vimarlund har sedan 1989 forskat inom området informatik med särskilt fokus på frågor som rör metoder och modeller för att utvärdera effekten av genomförandet och användningen av IT-baserade innovationer inom hälso- och sjukvården, eHälsotjänster, marknad, innovationspolitik mm.

Carol Tishelman,

Innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet

Carol har en donationsprofessur i innovativ vård och omsorg vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet och vid Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset. I uppdraget ligger att hitta nya kreativa lösningar för arbetsprocesser i vården. Hon ansvarar, tillsammans med Lars Eriksson, för avdelningen Innovativ vård vid Karolinska Institutet, som med ett 20-tal medarbetare bedriver tvärvetenskaplig vårdforskning. Carol har ett intresse för vårdens övergripande organisationsstruktur och arbetar för att få forskning, utbildning och vård att närma sig varandra. Carol har lett flera nationella och internationella projekt, f.n. forskningsprogrammet DöBra.

Ulrika Winblad et al,

Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet

Professor i hälso- och sjukvårdsforskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Ulrikas forskning är inriktad på frågor som rör sjukvården- och äldreomsorgens styrning och organisation med speciellt fokus på de marknadsreformer som införts det senaste två decennierna. I flera av forskningsprojekten undersöks effekterna av privatiserings- och valfrihetsreformer, tex med avseende på kvaliteten och patientens ställning. Två av forskningsprojekten i Ulrikas forskningsgrupp sker i samverkan med Forum för Health Policy.

Monica Winge

Ehälsa/Informatik, Stockholms Universitet

Affilierad forskare vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) på Stockholms Universitet, där hon disputerat med avhandlingen ”Collaboration and Coordination Challenges in Patient-Centered Care”. Monica är sjuksköterska med 20 års erfarenhet från kirurgi, primärvård, äldreomsorgs, palliativ vård. Hon har varit chef för ASiH, arbetat med IT-strategi på KS och SLL. Monica har lett forskningsprojekt inom eHälsa och nationella projekt som National Informationsstruktur (NI). Monica har även haft rollen som expert i ministerdelegationer med uppdrag inom Sverige, EU (ECDC), USA (USAID), Kina, Indien och Afrika.

Ewa Wikström

Health Governance, Göteborgs universitet

Ewa Wikström, professor i Health Governance. Hennes forskning är inriktad på styrning, ledarskap, samverkan, team, kommunikation, projekt och förändringsledning i hälso- och sjukvård samt offentlig och privat sektor. Hon har också gjort studier om organisatorisk kapabilitet med fokus på ålder, kompetens och arbetsmiljö på arbetsplatser inom både offentlig och privat sektor.