Forskarnätverk

Forum för Health Policys forskarnätverk består av forskare inom olika discipliner, med relevans för health policy. Syftet med forskarnätverket är att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Nätverket utgör en grundbult i Forums uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare.

Nasim FarrokhniaOrdf. Forum för Health Policys forskarnätverk

Hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa-team

 

Överläkare, forskare och föreläsare knuten till KIs institution för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS) där hon varit verksamhetschef på Verksamhetsområde Akut. Nasim har även arbetat med evidensbaserad medicin på SBU samt haft regeringsuppdrag i Vetenskapsrådets Ämnesråd för Medicin och Hälsa. Nasim har tidigare varit chefsläkare och operativ chef (COO) på www.mindler.se och som kvalitets- och forskningschef på Kry. Hon är också ordförande i eHälsoläkarföreningen som är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund https://slf.se/ehalsolakarforeningen/ – samt medgrundare i svenska forskarnätverket för digitala vårdtjänster www.digitalcareresearch.se

Anders Anell, Management/Styrning/Organisation, Lunds Universitet

Ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet. Anders har tidigare varit chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE och är sedan 2013 ordförande i myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys styrelse. Anders har publicerat böcker, artiklar och rapporter som behandlat olika teman kopplade till hälso- och sjukvårdens organisation och styrning såsom incitamentstrukturer, resursfördelning, alternativa betalningsmetoder, resultatmätning, kriterier för kostnadseffektivitet etc.

Anna Forsberg, sjuksköterska och klinisk professor i vårdvetenskap Lunds universitet samt vetenskapligt råd inom Svensk Sjuksköterskeföreninng

Anna Forsberg är sjuksköterska och klinisk professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet samt vetenskapligt råd inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). Hon är tidigare chef för forskargruppen Vård i högteknologisk miljö vid LU. Anna är förutom expert på organdonation och organtransplantation specialiserad på implementering av personcentrerad och värdeskapande vård. Inom kunskapsstyrningen är hon LPO-ordförande för Perioperativ vård, Intensivvård och Transplantation i Region Skåne. Inom European Society for Organ Transplantation (ESOT) är hon Councillor för Norra Europa (Skandinavien och Estland) och leder flera europeiska projekt kring patientinkludering och personcentrerad transplantationsvård.

Fotograf Martin Magntorn

Birger Forsberg, Internationell hälsa/ Folkhälsa/Socialmedicin,
Karolinska Institutet / Stockholms Läns Landsting

Specialist i socialmedicin och docent i internationell hälsa. Chef för enheten för hälsoutveckling vid
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Enheten har ansvar för landstingets folkhälsostrategiska arbete och arbetar även med internationellt arbete, inklusive relationer med Europeiska kommissionen, samt
jämställd och jämlik hälsa och vård. Birger har arbetat med internationell hälsa med uppdrag från bl.a. SIDA, WHO och Världsbanken. Hans forskning rör systemaspekter på kontroll av infektionssjukdomar och samverkan mellan privat och offentlig sektor.

Bok: ”Hälso- och sjukvårdsplanering.” En grundbok. (Studentlitteratur 2022)

Erik Grönqvist, docent nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Erik Grönqvist disputerade i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2004. Hans forskning rör hur man formar och tillägnar sig produktiva förmågor, betydelsen av ledarskap och hur individer svarar på incitament i försäkringar. Hans forskning finns publicerad i Journal of Labor Economics, Journal of Public Economics och American Economic Journal: Applied Economics.

Nils Janlöv, Utvecklingsansvarig/senior utredare Vård- och omsorgsanalys.

Fil. doktor i nationalekonomi och utvecklingsansvarig vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, samt anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Nils forskning och myndighetsarbete har särskilt berört empiriska analyser av effekterna av valfrihetsreformer inom vården samt effektivitets- och jämlikhetsanalyser av regionalt och kommunalt huvudmannaskap inom vård och äldreomsorg. Som utvecklingsansvarig på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har han särskilt ansvar för myndighetens egeninitierade analys, forskningsnära verksamhet och internationella arbete.

Svante Lifvergren, MD PhD, specialist internmedicin och lungmedicin

Svante Lifvergren är affilierad lektor på Centre for Healthcare Improvement, Service management and logistics på Chalmers. Forskar inom ämnesområden som kvalitetsutveckling, aktionsforskning och organisationsförändringar inom hälso- och sjukvård.


Svante Lifvergren

Joakim Ramsberg, Fil. doktor i nationalekonomi, är hälsoekonom och Forsknings- och samhällschef på Hjärnfonden

Joakim är även anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Joakim har tidigare varit huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen samt Harkness Fellow vid Harvard medical school. Hans forskning och arbete rör breda fält inom både hälsopolicy och socialtjänsten. Ett särskilt fokus är frågor runt styrning och verksamhetsutveckling, och då i synnerhet statlig styrning på områden där regioner och kommuner är huvudmän. Andra starka intressen är evidensbaserat beslutsfattande samt lärande hälso- och sjukvård.

Läs mer om Joakim 

Lyssna till podd med honom här >>>

Clas Rehnberg, Professor Health Economics, Karolinska Institutet

Professor i hälsoekonomi vid Medical Management Centre, Karolinska Institutet. Hans forskning omfattar analys av sjukvårdsreformer samt jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem inom Norden och i Europa. Han har haft flera expertuppdrag för departement, myndigheter och landsting samt medverkat i flera internationella uppdrag för Världsbanken, WHO och SIDA. Han var under åren 2000-2003 verksam som gästforskare vid University of Cape Town. Under senare år har hans forskning fokuserat på vårdvalsreformerna i Sverige.

Rapport: 2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv

Richard B. Saltman, Health Policy och management, Emory University, Atlanta, USA

Professor Richard B. Saltman är professor i Health Policy och Management vid Rollins School of Public Health, Emory University i Atlanta, USA. I sin forskning tittar han på strukturer i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Richard har publicerat 14 böcker och över 100 artiklar inom en mängd olika hälsopolitiska frågor. Richard var med och grundade Forum för Health Policy tillsammans med Johan Calltorp och Thorbjörn Larsson.

Ulrika Winblad, Professor Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet

Professor i hälso- och sjukvårdsforskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Ulrikas forskning är inriktad på frågor som rör sjukvården- och äldreomsorgens styrning och organisation med speciellt fokus på de marknadsreformer som införts det senaste två decennierna. I flera av forskningsprojekten undersöks effekterna av privatiserings- och valfrihetsreformer, tex med avseende på kvaliteten och patientens ställning. Två av forskningsprojekten i Ulrikas forskningsgrupp sker i samverkan med Forum för Health Policy.

Intervju med Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Monica Winge, Ehälsa/Informatik, Stockholms Universitet

Affilierad forskare vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) på Stockholms Universitet, där hon disputerat med avhandlingen ”Collaboration and Coordination Challenges in Patient-Centered Care”. Monica är sjuksköterska med 20 års erfarenhet från kirurgi, primärvård, äldreomsorgs, palliativ vård. Hon har varit chef för ASiH, arbetat med IT-strategi på KS och SLL. Monica har lett forskningsprojekt inom eHälsa och nationella projekt som National Informationsstruktur (NI). Monica har även haft rollen som expert i ministerdelegationer med uppdrag inom Sverige, EU (ECDC), USA (USAID), Kina, Indien och Afrika.

Ewa Wikström, Professor Health Governance, Göteborgs universitet

Ewa Wikström, professor i Health Governance. Hennes forskning är inriktad på styrning, ledarskap, samverkan, team, kommunikation, projekt och förändringsledning i hälso- och sjukvård samt offentlig och privat sektor. Hon har också gjort studier om organisatorisk kapabilitet med fokus på ålder, kompetens och arbetsmiljö på arbetsplatser inom både offentlig och privat sektor.