”The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain”

Internationell gäst

Professor Martin McKee, London School of Hygiene and European Observatory on Health Systems and Policies.

Presentation från Martin McKee >>

Svensk expertkommentar

Ragnar Westerling, överläkare och professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Rapport från Ragnar Westerling >>

Presentation från Ragnar Westerling >>

Kommentar

Anders W. Jonsson (c), barnläkare ordförande Riksdagens Socialutskott
Martin Färnsten, Kansliråd Enheten för folkhälsa och sjukvård , Socialdepartementet
Sören Berg, tidigare sekretariatet i Statens Vård- och omsorgsutredning, nu SLL

McKee-1 anders-w-1 ragnar-1 Sren-1 Martin-1

Martin McKee, Anders W. Jonsson, Ragnar Westerling, Sören Berg och Martin Färnsten

Referat från workshopen

Workshopen utgick från den klassiska frågan som växt alltmera i betydelse – vad betyder mest preventionsinsatser eller kurativa kliniska insatser för hälsoresultaten på befolkningsnivå?

Tidigare ofta citerade bedömningar visade att klinisk medicinsk behandling endast bidrar till ca 10 % av de samlade hälsovinsterna – prevention mera betydelsefull.

I takt med en rad samhällsförändringar, längre levnadslopp och den stora betydelsen som kurativ medicin har vid kroniska sjukdomstillstånd i slutet av livet har den uppfattningen reviderats.

Martin McKee, professor vid London School of Hygien, en ledande europeisk forskare inom fältet presenterade nya data som visar denna utveckling. Martin McKees data byggde på synteser från flera europeiska studier.

(se Martin McKees bilder presentation liksom kapitel 5 från boken ” Health, Wealth, Society and Well-being)

Professor Ragnar Westerling presenterade ett kunskapsunderlag över utvecklingen – speciella nischer där Sverige varit tidigt ute i att nå hälsovinster genom att integrera modern klinisk behandling och nya metoder med preventivt tänkande (exempelvis inom hjärtkärlområdet liksom psykiatri.
Ragnar Westerlings presentation samt kunskapsunderlag återfinns här (länkar)

En övergripande slutsats är att betydelsen av ”insatsdelarna” prevention och klinisk kurativ vård har förändrats över tiden. Framförallt rör det sig om en nyanserad syn där preventivt tänkande för framtiden bättre behöver integreras i klinisk vård – utifrån vår förståelse av behandlingsmekanismernas verkan.

Detta har stor betydelse för sjukvårdspolicy såväl nationellt som i klinisk vård och planering i landstingen – en slutsats som ordföranden i Riksdagens Socialutskott Anders W. Jonsson slog fast i sitt inspel som var ett av tre inspel som vart och ett gav upphov till frågor och kommentarer till workshopens avslutande diskussion.

Utöver Anders W. Jonsson gav Martin Färnsten, departementsråd vid Socialdepartementet och Sören Berg, Vård och omsorgsutredningens sekretariat sina personliga kommentarer kring workshopens frågeställningar.

Ett mycket kompetent och diskussionsvilligt auditorium bidrog till att den avslutande diskussionen blev högintressant och det är tydligt att workshopens frågeställning är av stor relevans i dagens health policy.