25 januari 18:00-20:30

Forum för Health Policys Demoskopundersökning ”Ungas förväntningar av vården”

Unga företrädare för politik och patientrörelsen kommenterar resultatet.

Rundabordssamtal för medlemmar och forskarnätverk.

Sammanfattning från rundabordssamtalet

Du kan läsa hela rapporten här och debattartikeln här som Forum för Health Policy skrivit i Dagens Medicin i samband med undersökningen.

Undersökningen genomfördes via en webenkät inom ramen för Demoskops allmänhetspanel. Resultaten för unga jämförs genomgående med hela allmänhetens uppfattningar. Intervjuerna med unga kompletterades med intervjuer genom Norstats allmänhetspanel som är en av de mest omfattande allmänhetspanelerna i Sverige. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga. I den unga gruppen ingick personer i åldern 18 – 30 år. Resultatet finns redovisat i rapporten som vänder sig till politiker och beslutsfattare som ett diskussionsunderlag inför valet 2022.

Några av resultaten från rapporten

Ofta beskrivs vårdens problem som en resursfråga men landets unga likväl som allmänheten ser bristande effektivitet som ett lika stort problem som brist på resurser. Av landets unga befolkning (18-30 år) är det mer än hälften som anser att effektiviteten fungerar särskilt dåligt. En stor majoritet av gruppen unga liksom en majoritet av allmänheten generellt ser en ineffektiv organisation som ett stort hot mot hög kvalitet i framtidens vård.

I undersökningen framkommer att en av fyra unga är kritiska mot hur dagens sjukvård fungerar. Bilden av sjukvården skiljer sig inte markant mot allmänheten i stort. Kritiken är mest omfattande avseende tillgänglighet och effektivitet. Däremot finns en ganska stor tilltro till vårdens förmåga att hantera svåra sjukdomar, bemötande och psykisk ohälsa.

Det finns stora skillnader i synen på sjukvårdens olika instanser. Såväl allmänhet som unga har stort förtroende för sjukvårdspersonalen, men båda grupperna har ett mycket lågt förtroende för de politiker som styr hälso- och sjukvården.

Förtroendet för specialistsjukvården är stort. Det är något lägre för akutsjukvården. Tydligt negativa uppfattningar gör sig gällande avseende primärvården, inklusive äldreomsorgen och digitala vårdgivare. Bilden bland allmänheten och de unga är likartad, men allmänheten är mer kritisk.

Bild: Medverkande vid rundabordssamtal ”Ungas förväntningar på vården”

Kommentar från politiker på riksnivå, Acko Ankarberg (KD) och Camilla Waltersson Grönvall (M) som poängterade att det känns viktigt att lyssna på de unga och att undersökningen visar att det finns stora frågor att ta tag i vad det gäller kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

Unga politiska företrädare fick dels kommentera den viktigaste frågan för deras medlemmar och dels komma med förslag på lösningar på hur man kan göra vården till en attraktiv arbetsplats för unga och hur vi kan se till att vården blir mer jämlik och når ut i socioekonomiskt utsatta områden. Det blev många kommentarer kring privat eller offentlig drift av hälso- och sjukvården. En fråga som alla ungdomsförbund var överens om var att det krävs åtgärder för att få till övergångar i vården särskilt från barn- och ungdomsvård till vuxenvård. Även frågan kring hur vården vid psykisk ohälsa kan bli bättre var viktig för samtliga.

Några kommentarer:

Ismail Quttineh SSU – De skattemedel som vi avsätter ska gå till sjukvård och inte till vinster.
– Lönen är en viktig fråga, ökade arbetsuppgifter måste följas av lön och det finns inte utrymme för det. Det är ett stort problem med segregation och den stora lösningen är att vi ska bort segregerade områden. 

Johannes Thernström MUF – Stora frågan för oss är tillgängligheten och vårdköerna, geografisk ojämlikhet på tillgängligheten. Vi unga har inte samma möjlighet att flytta m.m. så det påverkar oss mest. Effektiviteten viktig och den problematiken ökar, vi lägger mer pengar men har inte fått ut mer. Det privata är bättre för då ökar konkurrensen.  
– Effektivisera, då är det viktigt med privata för att göra det attraktivare för människor att arbeta. 

Clara Poponoe Thor Grön Ungdom – Vi brinner för psykisk ohälsa. Tajtare vårdkedja som börjar i skolan är viktigt. En ojämlik fördelning ger också en brist. Finns mycket att göra för att få ihop samverkan över gränser för oss som är unga när vi fyller 18.
 – Göra andra vårdyrken än läkare attraktivt, höj lönen och minska administration.

Deniz Norgren Ungsvenskarna – Psykisk ohälsa viktigaste frågan för våra medlemmar. Hur lågt förtroendet är för politikerna är mycket stort underbetyg. Tillgänglighet är viktigt. – Alla ska ha tillgång till vård i tid och det är viktigare än att den är privat och offentligt. Jämlikhet i vården, här krävs det resurser och det ser väldigt olika ut. Måste försöka samordna. 
– Den stora saken man kan göra är högre lön, slopade delade turer. Enklare för sjuksköterskor att utbilda sig till specialist. 

Réka Tolnai CUF – Tillgänglighet, effektivitet och psykisk ohälsa. Vi behöver öka privata försäkringar och därför glada att folk vill ha privata försäkringar. Primärvården vill vi att den ska utökas för att underlätta i specialistvården. Att alla regioner använder LOV. Psykisk ohälsa en ödesfråga för alla unga och den har blivit sämre. Vi måste se över hur övergången ser ut från BUP till vuxen psykiatri. Valfrihet är viktigt oavsett om det är privat eller offentligt, det är viktigt att det är individuellt. Skattemedel ska användas effektivt och jag anser att det är privat.
– Det handlar om tilliten till samhället i stort. Möta personer där de är bekväma. Etablera närvaro för att skapa tillit. Människor behöver komma ut i arbete för det skapar tillit.

Anton Holmlund LUF – Intressant att det är många som kan tänka sig att betala. Vi tycker att det är viktigt att vården är så dåligt synkad mellan de olika regionerna och att man kan bli utan vård i flera månader när man flyttar eller studerar. Vi tycker att missbruksvården är dålig Sverige. Det borde finnas sprututbytesprogram i alla regioner osv. 

Unga patientföreträdare kände igen sig i undersökningens resultat – de ser ungefär samma resultat i sina egna enkäter till medlemmar.

Agnes Johansson Unga Reumatiker – Inte förvånad utan det visar det som unga reumatiker rapporten gör. Bemötande är jag förvånad över, att de är så nöjda. I många av våra patientundersökningar så ser man inte att bemötande är på den nivå som det är på i denna. Vi ser brister i bemötande hos unga. Övergång från barn till vuxna är ett jättestort problem. Det fungerar inte alls, särskilt inte på landet där det inte finns en storstad. Unga reumatikerrapporten finns på vår hemsida. Frågan kring hjälpmedel och att det är ojämlikt, här uppe där jag bor får jag betala för vissa och för vissa inte. Hur avgörs det? Ex bäckenstöd men inte för handledsstöd. Vi kan få bidrag att åka utomlands får man i vissa men inte i andra.

Amanda Rydén Ung med diabetes – Egna enkäter, resultat på hemsidor. Brist på psykosocialt stöd ser vi. Bättre i framtiden hoppas vi på. Övergången till vuxenvård, den behöver alla arbeta med. När vi pratar digitalisering så handlar det om ett komplement och inte ersätta den fysiska vården. Vi tror för att underlätta kontakt med mera är digitalisering väldigt bra! Ungdomar är en grupp som flyttar mycket bra och då kan det fungera med digitalt stöd men då måste det gå att få ex hjälpmedel oavsett var man bor. Digitalisering som ord – vad menar vi? Det är en definitionsfråga. frågan om insulinpump och kontinuerlig glukosmätning – det är inte säkert att alla önska det. Det viktigaste är att det blir individuellt, personligt. Det värsta är att man riskerar att bli av med hjälpmedel om man byter vårdgivare eller region. Från barn till vuxen, då kanske man inte får för att man sköter sig för bra. Det måste ändras!

Andra kommentarer:

Katja Werner Kry  – Spännande att man har tilltro till digitalisering och teknikutveckling men inte till digitala utförare. Vi har en helt ny marknad idag, mycket differentierad idag. Vi har även fysiska VC idag. Tonvikt på digitalt dock. Viktigt att vi får till en lösningsorienterat modell för ersättning och kravställning/arbetssätt. 

Tina Crafoord Sveriges Läkarförbund – Tydligt att man tappas när man går från barn till vuxen och när man flyttar. Vi behöver vara självkritiska och se att vi behöver samverka mer. Skola, kommunal vård osv. Vi måste också se över administration – där behöver vi tänka självkritiskt också att vi lagt på oss admin. Hur kan vi göra yrkena attraktiva?

 

 

 

.