I veckans blogg lyfter Carl Johan Sundberg, professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, och Erland Colliander, läkare och VD för hälsoföretaget Proformia Hälsa AB, behovet av ett integrerat och målmedvetet arbete med hälsoutveckling hos såväl ledare som medarbetare. De menar att: ”Det är dags för svenska arbetsgivare att lyfta träning och hälsa till en högre nivå.”

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Chefshälsa – för fysiskt aktiva arbetsplatser

Carl Johan Sundberg, professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet.
Erland Colliander, läkare och VD för hälsoföretaget Proformia Hälsa AB

Många medarbetare inom vården upplever i dag en mycket hög belastning på jobbet. Detta gäller även för många chefer samtidigt som de ska vara ett stöd för medarbetare som inte alltid orkar och riskerar att sjukskrivas. Om man som chef ser till att ha goda levnadsvanor kan man minska sin arbetsrelaterade belastning samtidigt som man kan vara ett föredöme för sina medarbetare så att de motiveras till goda levnadsvanor. En stor andel av chefer gör tvärtom och prioriterar bort sin egen hälsa. Det kan leda till sömnlösa nätter, oro, nedstämdhet, högt blodtryck, övervikt och värkproblem.

För att minska höga sjuktal lägger många organisationer ansvaret för bättre hälsa hos HR-teamet, utan att chefer i organisationens ledning eller i linjen deltar i processen. Många svenska arbetsgivare tycker att friskvård är ”en – bra – sak – att – ha” och upphandlar en gymleverantör och sedan är saken klar, tror man. Sedan länge vet vi att denna slentrianmässiga hantering av frågan främst gynnar ”de redan frälsta”. Man riskerar då att missa de som inte rör på sig och som behöver stöd för att komma i gång. På sikt skapas då en obalans mellan arbetets belastning och medarbetaren fysiska kapacitet vilket leder till minskad marginal till fysisk och mental överbelastning och sjukdom.

Hälsofrämjande insatser och arbetsmiljöinriktade insatser drivs ofta i separata ”stuprör”, med olika ansvariga, olika budgetar, olika målsättningar och olika rapportvägar? Många gånger vill man, från lednings- och HR-håll, dessutom bli klar med det ena konceptet innan man börjar med det andra eftersom man anser att cheferna inte orkar med dubbla processer. Vår uppfattning är man genom en integrering av aktiviteter inom livsstil, arbetsmiljö och ledarskap stimulerarar fler medarbetare till att delta och därmed många goda synergieffekter.

För att bli en organisation där fysisk träning utgör en del av det hälsofrämjande arbetet behöver ledningsgruppen engagera sig och driva ett målmedvetet arbete med ett långsiktigt perspektiv. Det innebär bland annat att hälsa får samma status som andra nyckelfrågor för organisationen. Då bör man regelbundet utvärdera hälsa och sätta den i relation till andra kritiska värden i organisationen. En ledningsgrupp som värderar de anställdas välmående kommer också att ge verktyg och mandat till enhetschefer för att kunna driva denna fråga och därmed kunna skapa en långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Det innebär till exempel. att enhetschefer föregår med gott exempel för sina medarbetare och prioriterar upp hälsofrågan vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Tvärtemot vad många tror så tar detta inte tid utan tvärtom skapar mer tid för chefer då de slipper ordna med vikarier när ordinarie medarbetare är sjuka. Att engagera sig i medarbetarnas hälsoutveckling kan skapa tid för mer strategiskt arbete vilket gör att verksamheten kan förbättras ytterligare.

Positivt är att intresset för hälsa ökat bland svenska mellanchefer under de senaste åren. Fortfarande är dock många av dem tveksamma till sin egen förmåga inom området hälsa. Det saknas ofta både kunskap och verktyg. På senare år har det publicerats vetenskapliga studier från danska och nederländska forskargrupper inom detta område. Den samlade bilden av vetenskapliga rön och praktiska erfarenheter visar på tre faktorer som hjälper din organisation att nå framgång när det gäller fysisk träning. När 1:a linjens chefer agerar ökar motivationen hos de medarbetare som verkligen behöver fysisk träning. När träningen anpassas till individens förutsättningar och arbetsbelastning följer en ökad effekt på arbetsförmågan. För att det inte ska bli en snabbt övergående insats så måste organisationens ledning bidra till att en hälsokultur skapas. I denna kombineras fysisk träning med insatser för god arbetsmiljö och ett gott ledarskap med målet att göra verksamheten både hållbar och framgångsrik.

Det är dags för svenska arbetsgivare att lyfta träning och hälsa till en högre nivå och erbjuda mer än bara friskvårdsbidrag, hälsokontroller och hälsoföreläsningar.

Vi har därför skrivit boken Chefshälsa – för fysiskt aktiva arbetsplatser för att motivera chefer till att driva hälso­frågan mer strukturerat.  Baserat på kunskap från vetenskapliga studier och egna erfarenheter ger vi förslag och verktyg för hur det går att arbeta för en aktiv träningsmodell på jobbet.

Boken lanseras digitalt den 16:e januari. Anmälan via denna länk: 

https://www.studentlitteratur.se/om-oss/om-studentlitteratur/kurslitteratur/evenemang/release-chefshalsa/