Forum för Health Policy skriver idag i Dagens Medicin med anledning av att Rapport_Onödig administration sjukvård _juni 2023 släpps:

”Ta fram dokumentationskrav för vården i alla regioner”

I en ny rapport från Forum för Health Policy diskuteras varför administrationen i hälso- och sjukvården har ökat så kraftigt. Konkreta exempel på onödig administration presenteras, inhämtade från personal i sjukvården.

Krav från myndigheter kring kvalitetsarbete, patientsäkerhetsarbete, miljöarbete, brandutbildning och dylikt måste hanteras och givetvis dokumenteras. Administration är självklart nödvändig, men det handlar om att prioritera rätt och undvika onödig och tungrodd administration som tar energi och kraft från kärnverksamheten.

En politiskt styrd vård skapar särskilda, föränderliga och inte sällan detaljerade krav på uppföljning. Alla politiska partier vill sätta sin prägel på budgeten och lyfta fram sina hjärtefrågor, vilket leder till mer administration. Många har lyft frågan om smidigare processer efter erfarenheterna under pandemin, då personalen uppskattade att kunna fokusera på arbetet med patienterna och slapp en rad administrativa pålagor.

Betungande administration i vården är inte bara ett svenskt problem. För att följa riktlinjerna för förebyggande vård i primärvården skulle amerikanska läkare enligt en studie behöva ägna drygt sju timmar av sin arbetsdag åt det. Skulle de dessutom följa alla riktlinjer för behandling av kronisk sjukdom och akutvård behövs det en arbetsdag på 27 timmar. Det är stor risk för att onödigt betungande administration leder till ökade väntetider som i sin tur orsakar lidande för patienter.

I vår rapport presenteras en rad konkreta exempel på̊ onödig administration: dubbel/trippeldokumentation, överdokumentation, krångliga och gamla it-system, ohemula krav på dokumentation och olika tolkningar av regelverk beroende på region, pappersfaxande, diktering, patienter som budbärare i vården som måste upprepa sin sjukdomshistoria – bara för att nämna några.

Det finns en viktig koppling mellan onödig administration, som tar för mycket tid av kärnverksamheten, och väntetider. Mer tid för patientarbete kan minska köer. Bristande tillgänglighet i vården kan istället leda till patientsäkerhetsrisker, inkomstbortfall, sämre psykisk hälsa och minskat förtroende för hälso- och sjukvården.

I rapporten presenteras en rad rekommendationer:

Automatisera det som går – det finns många lågt hängande frukter.

Inför nationella och lika utformade krav på dokumentation och inrapportering.

Dubbelregistreringar/trippelregistreringar måste bort.

Distansmonitorering innebär självständighet för patienten och sparar tid och resurser.

Låt patienten äga sina egna data.

Inför intelligenta remissystem.

Scouta, pilota, skala – kopiera andras innovation.

Satsa på uppgiftsväxling.

Exemplen på̊ onödig administration som beskrivs i rapporten uppkommer inte av en slump. Någon är ansvarig och bör ta detta ansvar.

Regionerna bör ålägga de många stabsfunktioner som redan finns i dag att ha som huvuduppgift att förenkla och minska administrationen, med tydliga kvantitativa mål. Signalera ut i hela organisationen att varje förslag till ny administrativ pålaga eller detaljerad rutin ska åtföljas av förslag som totalt sett spar in på administrationen.

Någon av statens befintliga myndigheter bör ha som ett uppdrag (genom omprioritering, inte tillägg av resurser) att tolka lagar och regler, införa digitala standarder, ta fram gemensamma och lika dokumentations- och uppföljningskrav som gäller för alla regioner. Det bör också vara en del av uppdragen att ständigt leta efter best practice i omvärlden, med avseende på smidiga verktyg och processer, och förmedla den kunskapen till regionerna. Lansera ett system, regionalt eller nationellt, för direkt rapportering av onödig administration för att på sätt ta in förslag direkt från ”golvet”.

Catharina Barkman, kanslichef, Forum för Health Policy

Lisa Aasa, hälso- och sjukvårdsanalytiker, Forum för Health Policy

Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy

Läs hela rapporten här: