Forum för Health Policy har under hösten tillfrågat ansvariga för digitalisering runt om i regionerna om vilka frågor som är viktigast för att komma framåt i digitaliseringsarbetet och vad de gör just där de är.
Först ut är Emma Lovén, utvecklingsdirektör Södersjukhuset. Hon beskriver deras arbete med att, tillsammans med medarbetare, ta fram en Färdplan för Digitalisering.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Digitalisering – kräver både resurser och nya arbetssätt

Emma Lovén,Utvecklings- och IT-direktör, CIO på Södersjukhuset AB

Det är kris i sjukvården mest hela tiden, på olika nivåer och inom olika områden. Inom vården kämpar medarbetare i en krävande arbetsmiljö och bristen på vårdplatser skapar ett ansträngt läge för patienter och anhöriga. Strukturella flaskhalsar gör att både patienter och personal tappar förtroende för systemet.  Utmaningen med att rekrytera och behålla personal bidrar till att en ansträngd situation blir än mer utmanande.

Man kan tro av att läsa olika inlägg och rapporter att det vården behöver är häftig ny teknik – AI hänvisas det ofta till. Men för att vi överhuvudtaget ska kunna tillgängliggöra oss digitala lösningar i stor skala krävs investeringar i sådant som ingen tycker är spännande eller häftigt. Saker som inte syns och som är komplicerade att sätta sig in i.

I jämförelse med privat sektor och andra branscher satsas en bråkdel av budgeten på IT. Infrastrukturen är eftersatt. Decentraliserad styrning innebär att både sjukvården och teknikutvecklingen är fragmenterad. Det finns många olika system som inte pratar med varandra och många medarbetare upplever att administrationen har blivit allt tyngre att hantera.

Här behövs kraftfull satsning på upprustning av system och infrastruktur – rätt satsningar för att vi sen ska kunna använda häftiga digitala lösningar.

På Södersjukhuset har vi tagit oss an den digitala utmaningen genom att ta fram en färdplan för vår digitalisering. Vi har engagerat hela sjukhuset för att prioritera den digitalisering som bäst skapar förutsättningar för högre kvalitet och mer tid för patienterna. Arbetet har riktat in sig på utveckling av arbetssätt, system och teknik. Via så kallade digironder och workshops har vi samlat in verksamheternas olika behov av digital utveckling och kokat ner allt i en konkret plan.

I vår Färdplan för Digitalisering beskriver vi de viktiga infrastrukturella satsningarna som behöver genomföras samt kopplingarna mellan dessa och andra prioriterade behov. Vi gör även insatser för de behov som kärnverksamheten har prioriterat högst, så att vardagen för våra medarbetare och patienter förbättras även på kort sikt. De behov som framkommer i digironderna rör framför allt tre områden:

1. Medarbetarna vill minska den manuella hanteringen av information som idag knappas in i flera olika system för att frigöra tid till våra patienter. Ett exempel som drivs nu på sjukhuset är införande av en automatisk överföring av vitalparametrar från övervakningsutrustning in i journalen, ett arbete som tidigare gjordes manuellt av vårdpersonalen.

2. Andra områden där det finns behov av digitalisering är för att underlätta planeringen av vården. Bättre förutsättningar att planera skapar förutsättningar för oss att simulera och synliggöra patienternas flöden i organisationen samt att fördela våra resurser dit de gör mest nytta.

3. Kommunikationen, både mellan medarbetare och med patienter och anhöriga, är det tredje området där digitala stöd är prioriterat för att underlätta och frigöra tid i arbetet. Digitala möten är ett exempel där vården kan göra stora förbättringar och som Södersjukhuset redan innan pandemin testade i ett pilotprojekt inom Handkirurgin. Utvärderingen av de digitala mötena visade på en ökad effektivitet, en läkare kunde genomföra tre digitala möten på samma tid som två fysiska. Trots den ökade effektiviteten bedömde både behandlande läkare och patienterna att kvaliteten i mötena blev bättre när patienterna kunde befinna sig i sin hemmiljö.

Så, för att hantera vårdens utmaningar kring digitalisering måste vi jobba i två spår, dels genom att lösa våra stora infrastrukturella utmaningar med fragmenterad teknik och information, dels hitta de mer kortsiktiga lösningarna som kan ge värde här och nu. Detta kräver satsningar på tekniken men den satsningen är en investering i en sjukvård som ska vara hållbar på lång sikt både för patient och medarbetare.