I dagens blogg gör Forum för Health Policy en utblick till Norge. Christine Bergland på Direktoratet för e-hälsa skriver om skälen till varför Norge befinner sig i en digital revolution.

De fem anledningar som lyfts fram är i sammanfattning:

  • Stor följsamhet till den nationella e-hälsostrategin
  • En gemensam digital strategi stärker interaktionen mellan verksamheterna
  • Ett enhetligt hälsospråk har lanserats i syfte att lättare förmedla information
  • Nationella standards för elektroniska meddelande införs
  • Digitalisering handlar inte enbart om teknologi utan om att flytta vård- och omsorgstjänsterna närmare patienten, att i större utsträckning arbeta med prevention och att skapa ett mer effektivt arbetsklimat för sjukvårdspersonalen

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Fem grunner till at vi er inne i en digital revolusjon 

Christine Bergland

Direktoratet for e-helse er en pådriver for at aktører i helse- og omsorgssektoren skal jobbe sammen om felles løsninger. Her er fem grunner til at norske helsetjenester er inne i en digital revolusjon:

1. Det er bred tilslutning om nasjonal e-helsestrategi 

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering. Strategien angir målene for IKT og digitalisering i sektoren og hvordan disse bidrar til å realisere overordnede helse- og omsorgspolitiske mål. Den inneholder seks strategiske satsingsområder og er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med aktørene i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Arbeidet vårt er sterkt inspirert av den svenske modellen for e-helsestrategi.

2. En felles digital grunnmur løser behovene for samhandling

Felles grunnmur for digitale helse- og omsorgstjenester er et sett med byggeklosser som skal tilrettelegge for enkel og sikker dokumentdeling og datadeling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå ved å løse felles behov én gang. Byggeklossene skal benyttes av helse- og omsorgssektoren i sitt digitaliseringsarbeid og kan gjenbrukes på tvers av alle e-helseløsninger. Noen eksempler er Felles språk med kodeverk og terminologi, grunndata, krav og retningslinjer, infrastruktur og andre felleskomponenter som sikrer at løsningene snakker sammen.

3. Norsk utgave av et felles helsespråk lanseres trinnvis

I april ble første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk lansert. Vi tar nå i bruk et felles språk som gir en entydig forståelse av begrepene som brukes og gjør det lettere å formidle informasjon i helse- og omsorgstjenesten. SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet og består av ca. 350.000 begreper.

4. Nasjonale standarder for elektroniske meldinger er under innføring

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsetjenesten.En sentral oppgave for Direktoratet for e-helse er utvikling og forvaltning av nasjonale e-helsestandarder og kodeverk. Dagens meldingsstandarder har vært utviklet over lang tid, og er tatt i bruk i store deler av sektoren. Her pågår det mye samarbeid både i Norden og internasjonalt.

5. Det handler om mennesker, ikke teknologi

Digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene handler ikke om teknologi alene, men om innbyggere og helsepersonell, nye muligheter og nye måter å jobbe på. Digitalisering kan flytte helsetjenestene nærmere pasienten, forebygge og mestre sykdom og gi en mer effektiv arbeidsdag for helsepersonell. Nødvendige helseopplysninger skal alltid følge pasienten og e-helse er sentralt for å få til dette. Gode e-helseløsninger gir mulighet for selvbetjening og dialog, noe som gjør folk tryggere og mer involvert i egen helse.

Felles løsninger i bruk

E-resept har vært i bruk hos alle fastleger, apotek og sykehus siden 2016 og det sendes nesten 400.000 meldinger daglig.Et annet eksempel er innbyggerportalen helsenorge.no, som hadde 25,6 millioner besøk i 2018, mot 18,7 millioner året før. Flere regioner har gitt innbyggerne innsyn i sykehusjournalene. Og hver dag sendes det 200.000 elektroniske meldinger mellom fastleger, sykehus og kommunehelsetjenesten med henvisninger, epikriser, rekvisisjoner, svarrapporter, dialogmeldinger og pleie- og omsorgsmeldinger. Alt dette er felles løsninger på felles utfordringer.

Christine Bergland_© RebeccaRavneberg

Christine Bergland är direktör på Direktoratet för e-hälsa i Norge