Kommunerna står för en stor del av hälso- och sjukvården för många av de sköraste patienterna och mycket av den vården sker i hemmet. Veckans bloggförfattare, Annika Roman, efterlyser mer forskning om kommunal hälso- och sjukvård för att stärka kvalitet och utveckling och visar med ett exempel på hur det kan göras. Annika har även bidragit till Forum för Health Policys nya rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”.

 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Forskningsanknuten kommunal verksamhet

Annika Roman

Utan forskning stagnerar den kommunala vården
Utan forskning ökar risken att den kommunala hälso- och sjukvården stagnerar. Idag vårdas alltfler svårt sjuka individer/patienter hemma och den förflyttningen kommer inte att avta då vi ser positiva effekter av att individer/patienter får vara i sin hemmiljö. Vi behöver forska på ”huret”. Hur ger vi den mest kvalitativa vård och omsorg i individens hem? Hur gör vi den förflyttning mot Nära vård, som påbörjats, på bästa sätt? Hur anpassar vi oss för att möta framtiden och bygga en modern primärvård som täcker in de aktuella huvudmännens ansvar? Det hoppas jag att den forskning som vi bedriver sprungen ur kommunal verksamhet i samverkan med regionen och Örebro Universitet ska leda oss mot.

Akademiskt vård- och omsorgsboende – ett exempel
I Örebro har införts akademiska vård- och omsorgsboenden, Trädgårdarna. Avsikten är att skapa en hållbar struktur och stöd för samverkan mellan verksamhet och akademi, omfattande både vård- och omsorgspersonal, studenter och forskare. Även hyresgäster och deras närstående ska inkluderas. Överenskommelsen är tecknad mellan Örebro kommun, Region Örebro län samt Örebro universitet. Överenskommelsen gäller från och med 2019-04-01 till och med 2022-03-30.

Under 2019 arbetade vi främst med att säkerställa en baseline och genomföra en kompetensinventering. Det finns en lokal arbetsgrupp som har möten ca 1 ggr/mån under terminerna. Arbetsgruppen består av representation från alla yrkeskategorier på Trädgårdarna, forskningskoordinator och forskningssekreterare från utveckling- och forskningscentrum (UFC), från universitetet har det varit svårt att få en kontaktperson som medverkar. Adjungerade Kliniska Adjunkter (AKA) och koordinator Testbädd deltar vid möjlighet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Trädgårdarna har ökat sin del av handledarutbildad, legitimerad personal från 10% till 30%. Våra studentansvariga har erhållit utbildning i lärmetod Peer-learning och interprofessionellt lärande. Vi har ett pågående arbete med uppgifter/case passande för dessa lärmetoder att testköra på Trädgårdarna.  Andelen undersköterskor som är handledarutbildade steg 2 har ökat från två till sju stycken.

Kompetensutveckling och vidareutbildning för medarbetare
Andelen specialistutbildade undersköterskor (YH) ökade under 2020 från två till fem. Tyvärr har vi tappat några under 2021 års inledning som valt att ingå anställning inom Regionen eller projekt där deras nyvunna kompetens nyttjas till fullo. Vi har under 2020 inte kunnat möta upp med stimulerande arbetsuppgifter för att bibehålla dessa inom vår egen organisation.

Verksamhetsutveckling och evidensimplementering
Ett projekt handlar om att undersöka vilken typ av ensamhet hyresgäster upplever och om de har förslag på åtgärder som verksamheten kan bidra till för att minska känslan av ensamhet. Det är en intervjustudie som en av Trädgårdarnas undersköterskor genomför med stöd från UFC. Vår tes är att medarbetarna behöver kompetensutvecklas gällande existentiella samtal.

En annan del, på förslag från en av våra undersköterskor är att vi behöver bli bättre på att ta tillvara mötet och aktiviteten måltid inom våra enheter för personer med demenssjukdom. Vi kommer därför genomföra måltidsobservation på våra tre enheter med demensinriktning för att identifiera eventuella brister. Kontakt med universitetet etableras.

Andra exempel är:

  • Deltagande forskning värdighetsbevarande vård (intervention, intervjuer)
  • Informationssäkerhetskultur i praktiken – studie för att utveckla ett IT verktyg (intervjuer, dokumentationsgranskning av riktlinjer och rutiner, observationer)
  • Inomhusklimat och förändrat klimat – en pilotstudie (mätningar, enkät)
  • Studie om hörselnedsättning hos äldre och kompetens hos personal. (enkät, testa webutbildning)
  • Möten med forskare – två inspirationsföreläsningar lokalt på Trädgårdarna

Ytterligare forskning i kommunal regi
Den 26/2 disputerade vår dietist, Stina Engeheart: Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health care. Stina är legitimerad dietist med forskningsfokus på geriatrik och äldreomsorg. Forskningsprojektet inom doktorandstudierna handlade om äldre personer med hemsjukvård och deras nutritionstillstånd.

För att få till detta samarbete jobbar vi länsövergripande för att få mesta möjliga kraft. Vi har en Styrgrupp 2.0 där vi tar de strategiska frågorna, vi har en ledningsgrupp där vi försöker att sätta dessa frågor i ett sammanhang och ge dem en verklig kontext att verka i. Vi har även en grupp där vi arbetar gemensamt med de två akademiska vårdboenden som finns i vårt län. (Det finns ytterligare ett boende med enbart demensinriktning i Kumla, Akvarellen).

För att vården och omsorgen av äldre personer ska hålla en hög kvalité nu och i framtiden är det viktigt att det bedrivs medicinsk och hälso- och vårdvetenskaplig utbildning och forskning såväl inom regionens som kommunernas verksamhetsområden. I Hälso- och sjukvårdslagen 18 kap §2 finns också ett uttalat uppdrag för såväl landsting/regioner som kommuner att delta i verksamhetsintegrerad forskning.

—-

Annika Roman är förvaltningschef Vård och Omsorgsförvaltningen Örebro kommun, Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning inom Anestesi, Intensivvård samt Distriktssjuksköterska.

”Tack till enhetschef Linda Carlsson, vårdboendet Trädgårdarna, som arbetar hårt för att se till att det dagliga arbetet med att få in forskning som en naturlig del i vardagen kan fortgå. Det är Linda som skrivit den fakta som finns om vårt akademiska boende.”

För mer kunskap om hälso- och sjukvård i kommunal regi läs gärna rapporten:

Vård och omsorg av äldre under pandemin >>>