Nyligen disputerade Johan Mesterton med avhandlingen “Measuring health care performance: variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care”, vid Karolinska Institutet. Avhandlingen visar att det föreligger stora skillnader i både kejsarsnittsfrekvens och i hälsoutfall mellan olika svenska förlossningskliniker efter case mix-justering. Om alla kliniker presterat lika bra som de 20% som presterade bäst för respektive kvalitetsindikator skulle man under den studerade tidsperioden kunnat undvika 2200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1500 infektioner och 2700 kraftiga blödningar.
Med avhandlingen vill Johan stimulera till bättre nyttjande och återkoppling av data som en katalysator för kunskapsspridning och förbättringsarbete.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård

Johan Mesterton

Det samlas in enorma mängder data inom hälso- och sjukvården men data har i mycket begränsad utsträckning använts för att systematiskt analysera hälsoutfall och resursåtgång och återkopplats till vårdpersonal för att stimulera förbättringsarbete.

I min avhandling “Measuring health care performance: variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care” analyserar jag variationer i resultat inom svensk förlossningsvård och studerar även en förlossningsklinik som arbetat systematiskt med datadrivet förbättringsarbete.

Avhandlingen bygger på omfattande dataanalyser av ungefär 140 000 förlossningar i sju svenska regioner (Dalarna, Jämtland Härjedalen, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland – dessa täcker ca 2/3 av Sveriges befolkning) under åren 2011 och 2012. En stor utmaning med tidigare jämförelser av resultat mellan olika vårdgivare har varit att analyserna inte beaktat att olika sjukhus behandlar olika typer av patienter. Avhandlingen använde data från regionala patientadministrativa system och från Medicinska födelseregistret för att studera skillnader i resultat mellan olika förlossningskliniker efter justering för sådana olikheter i patientsammansättning (case mix-justering).

Avhandlingen visar att det föreligger stora skillnader i både kejsarsnittsfrekvens och i hälsoutfall mellan olika svenska förlossningskliniker efter case mix-justering. Om alla kliniker presterat lika bra som de 20% som presterade bäst för respektive kvalitetsindikator skulle man under den studerade tidsperioden kunnat undvika 2200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1500 infektioner och 2700 kraftiga blödningar.

I avhandlingen intervjuades även chefer och medarbetare på en förlossningsklinik som jobbat aktivt med datadrivet förbättringsarbete. Snabb återkoppling av case mix-justerade data upplevdes av vårdpersonalen som motiverande, som ett stöd för att identifiera förbättringspotential och ett verktyg för att kunna bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Utifrån mitt avhandlingsarbete har jag ett antal rekommendationer till beställare och vårdgivare:

  • Satsa på att systematiskt mäta hälsoutfall och resursåtgång och säkerställ att informationen återrapporteras kontinuerligt till medarbetare i vården
  • Säkerställ uppföljning av ett brett spektrum av olika indikatorer för att få en god helhetsbild av vården och arbeta för att fånga upp patientperspektivet på utfallet och upplevelsen av vården (så kallade PROM och PREM)
  • Genomför kontinuerligt jämförelser av sjukhus och regioner för att identifiera vilka som presterar bra, för att skapa en katalysator för kunskapsspridning

Mitt avhandlingsarbete har bedrivits som en del av Sveus, en samverkan mellan sju regioner i Sverige, som handlade om att utveckla metoder och teknik för uppföljning och återkoppling av hälsoutfall och resursåtgång inom hälso- och sjukvården. Förlossningsvård är en av de patientgrupper som nu går att följa upp kontinuerligt på Sveus analysplattform.

JohanMesterton

Johan Mesterton är Head of Healthcare Expertise vid Ivbar Institute AB och Medical Management Center, Karolinska Institutet.

Länk till avhandlingen “Measuring health care performance: variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care”: