Inför valet 2018 arrangerade Forum för Health Policy en viktig politisk framtidsdiskussion om vården och omsorgen, där en representant från varje parti medverkade.

Tid: 29 augusti klockan 15.00-17.00 med efterföljande mingel
Plats: City Life Konferens och möten, Sveavägen 63, plan 1, Stockholm

Diskussionen utgick från den rapport vi lanserade i Almedalen ”En sjukvårdspolitik för verklig förändring”, där vi lyfter frågor som;
Hur ska politiken bidra till att skapa mesta möjliga värde av den snabba tekniska utveckling? Hur ser politikerna på diskrepansen mellan en effektiv hälso- och sjukvård och en effektiv hälso- och sjukvårdspolitik och Vad blir politikens roll i framtiden?

Diskussionen livesändes och går att se i efterhand på vår Facebooksida.

Läs sammanfattningen av samtalet längre ned på denna sida.

Som värd för eftermiddagen står LIF – medlem i Forum för Health Policy.

Medverkande politiker*:
(C) Christer Jonsson, Landstingsråd, landstinget i Kalmar län
(KD) Acko Ankarberg Johansson, Riksdagsledamot, partisekreterare, sjukvårdspolitisk talesperson
(L) Lina Nordquist, Regionråd, Region Uppsala
(MP) Margareta Fransson, Regionråd, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
(M) Nicklas Sandström, Oppositionslandstingsråd, Västerbotten
(S) Erika Ullberg, Gruppledare och finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting
(V) Catarina Wahlgren, Ordinarie ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting
(SD) Gabriel Eugen Kroon, 1:a kandidat till landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

Loggor

Moderator:
Nedjma Chaouche, tidigare nyhetsankare och redaktör för SVT och senast presschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Sammanfattning

Eftermiddagen inleddes med den stora övergripande frågan om hur politikerna ser på sitt uppdrag och framtida roll, samt om de tror att det behövs minskad eller ökad styrning.

Flera av partierna var överens om att mer tid och bestämmande bör ges till vårdens viktigaste resurs – personalen, och till verksamheterna, i samverkan med patienter, forskare och företag. Många ansåg att politiken främst bör ägna sig åt att leda utifrån de övergripande prioriteringarna och att säkerställa en uppföljning av hur skattemedlena används. Moderaternas representant jämförde med en styrmodell från Alaska sammanfattad ”tight, loose, tight” vilket innebär en tydlig politisk riktning kring vad som ska uppnås, stor möjlighet för professionen att uppnå detta följt av strukturerad uppföljning. Socialdemokraternas representant underströk vikten av att följa lagens principer om en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård, där visserligen personalen och verksamheterna bör ges mer inflytande men inte lämnas ensamma med de tuffa prioriteringar.

Vänsterpartiet och Kristdemokraternas representanter efterfrågade mer radikala förändringar, där Vänsterpartiet vill se en helt annan, mer tillitsbaserad styrning, jämfört med dagens uppdelning mellan beställare och utförare. Kristdemokraterna vill se en nationell styrning och därmed avskaffa landstingens sjukvårdsansvar.

Frågorna som följde ställdes av både moderator Nedjma Chaouche och av några av Forum för Health Policys medlemmar som deltog i publiken. Samtliga frågor relaterade till Forums tre fokusområden;

  1. Personcentrerad vård och omsorg
  2. Digitalisering/Ehälsa
  3. Effektivitet och kvalitet i vård och omsorg

Flera av partierna var ense inom ett antal områden, t.ex. vad gäller mer tid och bättre villkor för sjukvårdspersonalen, vilket man menade i förlängningen ger utrymme för en mer personcentrerad vård. För att uppnå detta underströk flera behovet av att minska personalens administrativa börda och att man måste sluta ”mäta fel saker” som Liberalernas representant uttryckte det. ”Låt proffsen vara proffs” var ett återkommande uttryck och både Moderaterna och Miljöpartiets representanter pekade på förbättringsmöjligheter vad gäller att renodla de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter så att kompetensen i vården används på bästa möjligt sätt. Ökade möjligheter till teamarbete lyftes också fram.

Sverigedemokraterna betonade vikten av en fast läkarkontakt, både för sällanbesökare och för personer med kroniska sjukdomar. De föreslår också inrättande av så kallade äldrevårdcentraler som ska ha ett förebyggande uppdrag gentemot de äldre i samhället. Moderaternas representant framhöll löftet att återinföra kömiljarden som ett verktyg för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken, vilket Socialdemokraterna emotsätter sig då de menar att ett sådant incitament medför undanträngningseffekter.

Nästan samtliga partier lyfte behovet av mer resurser och ett utökat uppdrag till primärvården.

Digitaliseringen sågs av samtliga representanter som en positiv utveckling som kan bidra till att möta många av de utmaningar som vården och omsorgen står inför. För att få maximal effekt av digitaliseringens möjligheter togs ett antal nödvändiga åtgärder upp t.ex. en moderniserad lagstiftning som kan möta den nya tekniken (C), nationell styrning (KD), ledarskap, partnerskap med industrin och mer forskning (M).

På frågan om hur en bättre samordning mellan vård och omsorg ska uppnås lyftes flera konkreta exempel, t.ex. Tiohundra i Norrtälje och samarbetsmodellen i Borgholm. I detta sammanhang lyftes lagändringar som en möjlig, och ibland nödvändig väg, för att påskynda samarbetet. I Borgholm har man t.ex. förstärkt primärvårdens ansvar för patienterna när de kommer tillbaka till hemmet. Vikten av gemensamma journalsystem eller åtminstone kompatibla system för informationsdelning lyftes också av flera politiker.

I slutet av eftermiddagen lämnades tid för ett antal frågor från publiken, där samtliga frågor på ett eller annat sätt rörde politikens förmåga och vilja att stötta det preventiva arbetet, t.ex. utifrån möjligheterna med nya digitala verktyg, samt utifrån behovet av samverkan mellan många olika aktörer i samhället såsom skola, vård och socialtjänst. Stefan Jutterdahl, ordförande för fysioterapeuterna, ställde frågan om vilket parti som verkligen är redo att lyfta prevention och rehab som en viktig fråga inför valet.

Som svar underströk Miljöpartiet att de vill att folkhälsoperspektivet ska genomsyra alla politikerområden, oavsett om det gäller livsmedel, transport, skola, vård eller något annat område. Centerpartiets representant efterfrågade en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård och Socialdemokraterna diskuterade möjligheten att sätta en peng på samverkan för att få ett mer holistiskt perspektiv på det förebyggande arbetet. Förutom behovet av att underlätta möjligheten till infromationsutbyte mellan olika samhällsaktörer, menade Moderaternas representant att man inte bör underskatta de positiva effekterna av att samlokalisera verksamheter, så att människor faktiskt kan mötas i verkligheten och inte bara på papperet.

Eftermiddagen avslutades med mingel och möjlighet för publiken att ställa fler frågor direkt till de enskilda politikerna.