Utvecklingen av digital teknik inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är av stor vikt att vi i Sverige omvärldsspanar för att lära och utvecklas av andra länder. Just nu pågår världens största mässa för hälsa, sjukvård, IT och medicinsk teknik, HIMSS i Orlando. Mässan har totalt 45000 deltagare och över 100 svenska delegater från regioner, kommuner, statliga myndigheter, SKL, Inera och företag deltar. Lena Lundgren, styrelseordförande för eHälsomyndigheten och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, rapporterar från mässan.

Trevlig läsning!

Utan spaning, ingen aning

Lena Lundgren

Sverige har visionen att till 2025 bli bäst i världen på digitalisering – det förpliktigar.

Idag lider den svenska hälso-och sjukvården av många bekymmer kopplade till otidsenlig lagstiftning och omoderna system. Medarbetare och patienter kan t.ex. inte följa patientens information mellan vård- och omsorgsverksamheter, och olika system kan inte kommunicera med varandra eller ge de beslutsstöd som behövs.

På mässan presenteras en enorm mängd ny teknik, AI och VR lösningar, för allt från smärtbehandling till undervisning. En stor del fokuserar på teknik för att bibehålla en så god hälsa så länge som möjligt, t.ex. med hjälp av mobilen. Smarta kommunikationslösningar för äldre med behov av stöd visas också i många olika former såsom robotar, VR (virtual reality) och tekniker för hälsoövervakning.

Många länder, bl.a. USA, har tillsatt nationella koordinatorer för hälsoinformations-teknologi, för att kunna dra nytta av bra lösningar inom ett område där utvecklingen går mycket fort. I USA har man även stiftat en ny lag som kräver interoperabilitet. Det skulle vi kopiera till Sverige.

Singapore berättade om sin resa med att implementera ett nationellt smart system där alla verksamhetsområden samverkar. Idag har alla medborgare ett kort och en inloggning för allt från sjukvård och hälsoråd till skolval och skattebetalningar. Robotar har börjat användas systematiskt för att bättre kunna nyttja det mänskliga kapitalet.

En av de viktigaste strategierna för att klara de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården är digitalisering men då måste lagstiftningen förändras för att skapa rätt förutsättningar. En bred digitalisering krävs också stora investeringar och här ser vi att Sverige halkat efter. Idag är vi världsbäst på e-recept, men vi behöver bli det på fler områden. Det är nödvändigt att Sverige hela tiden tar del av det allra senaste inom digitalisering internationellt och att vi är öppna för nya viktiga samarbeten.

Lena Lundgren är hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. Lena har olika nationella uppdrag, bl.a som ordförande för eHälsomyndighetens styrelse.