Webinar – Hur ser patienter och forskare på statlig styrning?

9 april 2024 Webinar 18.00 – 19.30

Plats: Zoom – länk skickas en vecka innan till alla anmälda

Moderator: Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy

Program:

  • Inledning Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy
  • Patientperspektivet – Helena Conning, Forum för Health Policy, presenterar rapporten: Rapport statlig styrning_patientperspektivet_final
  • Forskarperspektivet – – Hur ser forskningen på statlig styrning?
    Två forskare som båda sitter i Vårdansvarskommittén kommenterar:
    – Anders Anell, professor, Lunds universitet
    – Ulrika Winblad, professor Uppsala universitet
  • Diskussion, frågor

Sammanfattning

Patienters och forskares syn på statlig styrning inom vården är ett komplext ämne som diskuterades ingående under det senaste Forum för Health Policy webinariet den 9 april 2024. Forum för Health Policy har löpande fört en dialog kring huvudmannaskapet för svensk hälso- och sjukvård i samband med Vårdansvarskommitténs arbete.

Helena Conning, som representerar patienternas perspektiv, inledde med att presentera Forum för Health Policys rapport ”Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap i vården. Patient- och närståendeperspektivet” baserad bland annat på inspel från patienter och patientföreningar.

Trots vissa farhågor är majoriteten inte negativt inställda till en ökad statlig styrning. Fördelarna ses framför allt i form av ökad jämlikhet och att kunna söka vård i hela landet. Farhågorna kretsar kring möjliga negativa konsekvenser av en omorganisation, såsom ökad distans till vården och administrativa bördor.

För att förbättra vården identifierades fyra huvudområden: tillgänglighet och väntetider, samordning och kontinuitet, vård för kroniskt sjuka och äldre, samt IT-infrastrukturen. Patienterna önskar en stärkt vård för personer med kroniska sjukdomar och betonar vikten av ökad tillgänglighet, sammanhållen vård och förbättrad patientdelaktighet. Rapportens rekommendationer till Vårdansvarskommittén är att utredningen bör identifiera hur en förändrad statlig styrning av sjukvården kan stärka patienters rättigheter och leda till bättre tillgänglighet, kvalitet och effekt.

Presentationen hittar du här: FHP presentation 9 april 2024

Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning och ledamot i Forum för Health Policys forskarnätverk, betonade att ökningen av statlig styrning inte nödvändigtvis motsvarar ökad effektivitet. Hon påpekade att skillnaden mellan förstatligande, centralisering och statlig styrning är viktig att förstå, och att den nuvarande fragmenterade statliga styrningen leder till komplexitet och ineffektivitet. Ulrika lyfte också fram att den statlig styrningen har ökat, i form av överenskommelser, nationella samordnare, kunskapsstyrning mm.

Anders Anell, professor vid Institutet för ekonomisk forskning och ledamot i Forum för Health Policys forskarnätverk, poängterade att svensk vård har både goda och sämre resultat. Problemen med tillgänglighet och bristande samordning har funnits länge. Utmaningen i vårdansvarskommittén är att hitta vägar och scenarier som kan lösa dessa problem. Viktigt är att inte glömma bort arbetsmiljön som måste förbättras inom vården. Han framhöll att erfarenheterna från andra länder med statligt huvudmannaskap varierar och att det inte finns någon garanti för förbättringar genom en sådan modell.

Diskussionen bland deltagarna rörde frågor om behovet av nationell samordning, betydelsen av att fokusera på systemperspektivet och patienternas behov, samt svårigheten att nå enighet om framtida styrningsmodeller. Sammanfattningsvis pekar diskussionen på komplexiteten i att förbättra vården genom ökad statlig styrning och betonar vikten av att noggrant överväga hur förändringar ska implementeras för att säkerställa att patienternas behov och kvaliteten på vården prioriteras.