Forum för Health Policys forskarnätverk består av forskare inom olika discipliner, med relevans för health policy. Syftet med forskarnätverket är att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Nätverket utgör en grundbult i Forums uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare.

Läs samtliga blogginlägg kopplade till forskarnätverket här

Följande forskare ingår i nätverket:


anders-anellAnders Anell, Management/Styrning/Organisation, Lunds Universitet

Ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet. Anders har tidigare varit chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE och är sedan 2013 ordförande i myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys styrelse. Anders har publicerat böcker, artiklar och rapporter som behandlat olika teman kopplade till hälso- och sjukvårdens organisation och styrning såsom incitamentstrukturer, resursfördelning, alternativa betalningsmetoder, resultatmätning, kriterier för kostnadseffektivitet etc.


2afec93Isis Amer-Wåhlin, Ersättningsmodeller/Innovation/Kvinnohälsa, Karolinska Institutet

Isis Amer-Wåhlin är gynekolog och disputerad inom förlossningsvård. Hon ingår i forskargruppen Clinical management på Medical Management Center ( LIME), KI. Hennes huvudsakliga forskningsområde är kvinnohälsa, patientsäkerhet, sjukvårdsorganisation, styrning och ersättningsmodeller i sjukvården.


brommels_matsMats Brommels, Hälso- och Sjukvårdsadministration, Karolinska Institutet

Professor i hälso- och sjukvårdsadministration samt specialist i internmedicin. 2001 inrättade Mats Medical Management Centre (MMC) på Karolinska Institutet och är idag ordförande på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid MMC. Mats har tjänstgjort vid ett antal organisationer och institutioner på nationell, nordisk och internationell nivå, bland annat på uppdrag från finska regering.


jon-enstromJon Engström, Tjänstedesign/Patientinvolering, Linköpings Universitet/SVID

Jon Engströms forskningar syftar till en mer personcentrerad och innovativ sjukvård. Han har publicerat ett antal artiklar på temat användarinvolvering och tjänsteinnovation, primärt i sjukvården.  Idag arbetar han som forskare på Stiftelsen Svensk Industridesign samt som adjungerad lektor vid Linköpings Universitet. Jon är även redaktör för Swedish Design Research Journal.


birger-forsbergBirger Forsberg, Internationell hälsa/ Folkhälsa/Socialmedicin,
Karolinska Institutet / Stockholms Läns Landsting

Specialist i socialmedicin och docent i internationell hälsa. Chef för enheten för hälsoutveckling vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Enheten har ansvar för landstingets folkhälsostrategiska arbete och arbetar även med internationellt arbete, inklusive relationer med Europeiska kommissionen, samt jämställd och jämlik hälsa och vård. Birger har arbetat med internationell hälsa med uppdrag från bl.a. SIDA, WHO och Världsbanken. Hans forskning rör systemaspekter på kontroll av infektionssjukdomar och samverkan mellan privat och offentlig sektor.  


yngvegustavsonYngve Gustafson, Äldreomsorg, Umeå Universitet

Överläkare och professor i geriatrik vid institutionen för samhällsmedicin vid Umeå universitet. Yngve har över trettio års erfarenhet av äldrevård i allmänhet och demensvård i synnerhet och hans forskning undersöker hur vi kan höja kvaliteten och sänka kostnaderna i vård av äldre. Yngve är ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd samt anlitad som vetenskaplig expert av Socialstyrelsen. Internationellt är han verksam i Academic board of EUGMS (European Union Geriatric Medicine) – en sammanslutning av de nationella geriatriska föreningarna inom EU.


2014-12-03 Maria Hägglund - Forskare (Fler funktioner finns) Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7Carina Hjelm et al, Omvårdnadsforskning,  Linköpings Universitet

Carina representerar fyra forskare som ingår i nätverket för vårdforskning vid hjärtmedicinskt centrum (HMC) vid universitetssjukhuset i Linköping. Syftet med nätverket är att implementera forskningsresultat på HMC samt att nätverkets medlemmar bistår kliniker och vårdavdelningar med forskningskompetens. Nätverket arrangerar också utvecklingsdagar.

Övriga forskare i nätverket är Susanna Ågren, omvårdnadsforskare, Fredrik Uhlin, dialysforskning med fokus på teknik-patient och Ulla Walfridsson, forskning hjärtrytmrubbningar.


2014-12-03 Maria Hägglund - Forskare (Fler funktioner finns) Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7Maria Hägglund, Ehälsa/Informatik, Karolinska Institutet

Forskare på Centrum för hälsoinformatik, Karolinska Institutet. Hon disputerade i Medicinsk Informatik vid Uppsala universitet 2009 med avhandlingen ”Sharing is Caring: Integrating Health Information Systems to Support Patient-Centred Shared Homecare”. Vid Karolinska Institutet fortsätter hon sin forskning kring hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer, stärka patientens ställning och öka möjligheterna till egenvård. Maria har bl.a. deltagit i forskningsprojekten Mina vårdflöden och IntegrIT och är medlem i styrelsen för Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI).


henrikjordahl1Henrik Jordahl, Offentlig och privat välfärdsproduktion,
Institutet för Näringslivsforskning/Uppsala Universitet

Docent i nationalekonomi och ansvarig för forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning. Hans huvudsakliga forskningsområde är skattefinansierade välfärdstjänster och frågor om driftsformer, produktivitet, samt styrning och ledning.  Henrik är affilierad med Uppsala Center for Fiscal Studies vid Uppsala universitet och med de internationella forskarnätverken CESifo och IZA.


clasrehnbergClas Rehnberg, Health Economics, Karolinska Institutet

Professor i hälsoekonomi vid Medical Management Centre, Karolinska Institutet. Hans forskning omfattar analys av sjukvårdsreformer samt jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem inom Norden och i Europa. Han har haft flera expertuppdrag för departement, myndigheter och landsting samt medverkat i flera internationella uppdrag för Världsbanken, WHO och SIDA. Han var under åren 2000-2003 verksam som gästforskare vid University of Cape Town. Under senare år har hans forskning fokuserat på vårdvalsreformerna i Sverige.


richardsaltmanRichard B. Saltman, Health Policy och management, Emory University, Atlanta, USA

Professor Richard B. Saltman är professor i Health Policy och Management vid Rollins School of Public Health, Emory University i Atlanta, USA. I sin forskning tittar han på strukturer i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Richard har publicerat 14 böcker och över 100 artiklar inom en mängd olika hälsopolitiska frågor. Richard var med och grundade Forum för Health Policy tillsammans med Johan Calltorp och Thorbjörn Larsson.


richardsaltmanLars Sörqvist, kvalitets- och verksamhetsutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan

Lars är vice president för IAQ (International Academy for Quality) och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, där han ansvarar för kursverksamhet och forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Han är också vd och partner för Sandholm Associates AB som utbildar inom kvalitetsområdet. Lars har författat en mängd artiklar och böcker och arbetar som rådgivare och utbildare i ett stort antal länder i Europa, men även i USA och Kina. Lars ingår i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt för Lennart Sandholm Team Award.


vivianvimarlundVivian Vimarlund, Ehälsa/Informatik, Linköpings Universitet

Professor i informatik vid Jönköpings universitet och chef för CenITIS – Center for Information and Information Systems vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vimarlund har sedan 1989 forskat inom området informatik med särskilt fokus på frågor som rör metoder och modeller för att utvärdera effekten av genomförandet och användningen av IT-baserade innovationer inom hälso- och sjukvården, eHälsotjänster, marknad, innovationspolitik mm.


vivianvimarlundCarol Tishelman, Innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet

Carol har en donationsprofessur i innovativ vård och omsorg vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet och vid Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset. I uppdraget ligger att hitta nya kreativa lösningar för arbetsprocesser i vården. Hon ansvarar, tillsammans med Lars Eriksson, för avdelningen Innovativ vård vid Karolinska Institutet, som med ett 20-tal medarbetare bedriver tvärvetenskaplig vårdforskning. Carol har ett intresse för vårdens övergripande organisationsstruktur och arbetar för att få forskning, utbildning och vård att närma sig varandra. Carol har lett flera nationella och internationella projekt, f.n. forskningsprogrammet DöBra.


ulrikawinbladUlrika Winblad et al, Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet

Docent i socialmedicinsk forskning och chef för forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Insitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Ulrikas forskning är inriktad på frågor som rör sjukvården- och äldreomsorgens styrning och organistation med speciellt fokus på de marknadsreformer som införts det senaste två decenennierna. I flera av forskningsprojekten undersöks effekterna av privatiserings- och valfrihetsreformer, tex med avseende på kvaliteten och patientens ställning. Två av forskningsprojekten i Ulrikas forskningsgrupp sker i samverkan med Forum för Health Policy.


monica_wingeMonica Winge, Ehälsa/Informatik, Stockholms Universitet

Affilierad forskare vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) på Stockholms Universitet, där hon disputerat med avhandlingen ”Collaboration and Coordination Challenges in Patient-Centered Care”. Monica är sjuksköterska med 20 års erfarenhet från kirurgi, primärvård, äldreomsorgs, palliativ vård. Hon har varit chef för ASiH, arbetat med IT-strategi på KS och SLL. Monica har lett forskningsprojekt inom eHälsa och nationella projekt som National Informationsstruktur (NI). Monica har även haft rollen som expert i ministerdelegationer med uppdrag inom Sverige, EU (ECDC), USA (USAID), Kina, Indien och Afrika.