Fokusområden

Forum för Health Policy har tre fokusområden för föreningen verksamhet, de beskrivs här nedan. Forum för Health Policy tar fram rapporter, bjuder in bloggförfattare och poddgäster samt arrangerar möten utifrån frågeställningar som berör de tre fokusområdena. Vi letar också forskningsrapporter och publikationer. Forskare knutna till Forums forskarnätverk engageras på olika sätt för att öka kunskapen inom dessa områden.

Personcentrerad vård och omsorg handlar om vägen mot en vård och omsorg som är effektivare för samhället och bra för patienter/brukare/individer. Personcentrerad vård och omsorg är ett strukturerat sätt att arbeta så att vård och omsorg i mötet med patienten/brukaren ser hela människan bakom diagnosen och tar tillvara hens erfarenheter, upplevelse och kompetens. Ofta diskuteras personcentrerad vård men inte personcentrerad omsorg och hur omsorgen kan utvecklas och mätas.

Exempel på strategiska frågor

 • Hur implementeras ”Nära Vård” omställningen i realiteten och hur påverkas omsorgssektorn?
 • Hur skapas en koordinerad vård och omsorg med patientens och brukarens behov i centrum?
 • Hur kan patienter/brukare bli medaktörer tillsammans med medicinska professionen och ges möjlighet att ta en aktiv del för sin egen vård och behandling men även utvecklingen av systemet?
 • Hur kan upphandling ske av både vård och omsorg där utomstående aktörer får möjlighet att ansvara för ett område?
 • Hur kan vi undvika irrvägar i vård och omsorg?

Läs mer >>>

Kvalitet och effektivitet är Forum för Health Policys kärnområde. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar förutsättningar för forskning, utveckling och innovation. Förbättrad kvalitet och effektivitet är helt nödvändigt för att klara dagens och framtidens utmaningar. God kvalitet och effektivitet förutsätter väl fungerande styrning och ledning på alla nivåer, en personcentrerad vård och omsorg, innovation och utveckling.

Exempel på strategiska frågor

 • Kan kvalitet och effektivitet stärkas inom hela hälso- och sjukvården genom ett annat huvudmannaskap?
 • Hur kan resultatmått, jämförelser, benchmarking och utfallskontrakt användas i högre utsträckning för lärande och faktabaserade beslut?
 • Hur väl fungerar dagens finansieringsmodell?
 • Hur ser gränserna ut för det offentliga åtagandet i framtiden ut?
 • Vad innebär olika trender (privata sjukvårdsförsäkringar, ökade privata inköp av hälso- och sjukvårdstjänster med mera)?
 • Hur ser medborgare/patienter på finansieringen och vad förväntar de sig?

Läs mer >>>

Innovation och digitalisering

Innovation i allmänhet och digitalisering i synnerhet har en stor påverkan på̊ hälso- och sjukvård och omsorg. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvård och omsorgen. Särskilt digitaliseringen inom kommuner (omsorg) släpar efter. Vinsterna kommer inte av sig själv. Styrning, ledning och organisation behöver anpassas till den snabba teknikutvecklingen. Viktiga komponenter är utvecklingen av nya arbetssätt, virtuell vård, hälsodata, egenmonitorering. Digitaliseringens möjligheter kan bidra till att minska vårdplatsbrister och ge stöd i kompetensförsörjningen. Ett talande exempel är Ragunda – själv-monitorering och digital övervakning av hjärtsviktspatienter.  ”Idag klarar jag uppföljning av 50 patienter per dag, med lätthet”, citat från en sjuksköterska. Fortsatt analys och bevakning kommer ske av den fragmentiserade IT-infrastrukturen nationellt och regionalt.

Exempel på strategiska frågor

 • Hur kan vi behålla de positiva effekterna av en snabb digitalisering och ändrade arbetssätt från pandemin.
 • Hur kan digitaliseringen mer konkret bidra till minskad efterfrågan på vårdplatser och utgöra stöd i kompetensförsörjningen.
 • Kan virtuell vård, t.ex. virtuella vårdplatser, bidra till en mer patientsäker vård och stärka kompetensförsörjningen.
 • Hälsodata, dvs data om individen, kan användas i betydligt högre utsträckning på individ, klinik och nationell nivå och efterfrågas av alla patientföreningar som är medlemmar i Forum.
 • Hur kan denna utveckling stärkas?
 • Vilka hinder/utmaningar finns för en framgångsrik digitaliseringsutveckling?
 • Hur bör ett sjukvårdssystem bäst utformas för att främja innovationer och ny teknik?

Läs mer >>>