Fokusområden och Forskning

Styrelsen för Forum för Health Policy har beslutat om tre fokusområden för föreningens verksamhet. De tre fokusområdena beskrivs här nedan. I högermenyn har vi listat ett antal forskningsrapporter och publikationer som relaterar till de tre områdena och bedrivs av forskare knutna till Forums forskarnätverk.

Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation och är nödvändig för att klara de demografiska utmaningarna. Under 2018 är det särskilt intressant att följa upp resultatet av utredningen ”Effektiv Vård SOU 2016:2” samt följa den strukturomvandling som pågår i Sverige.

Frågor som Forum bevakar inom detta område är:

Hur kan effektivitet och kvalitet stärkas inom hela hälso- och sjukvården? Hur kan förebyggande insatser på alla vårdnivåer etableras för att förbättra folkhälsan? Vilka faktorer spelar en avgörande roll för management och styrning av en framgångsrik hälso- och sjukvård? Hur väl fungerar dagens finansieringsmodell? Hur ser gränserna ut för det offentliga åtagandet i framtiden ut? 

Hälso- och sjukvården idag är ofta fokuserad på olika enskilda sjukdomstillstånd och har alltför lite tonvikt på individen och på prevention. Många patientföreningar lyfter fram att individen på allvar måste tillåtas bli en medaktör som ges verktygen att efter förmåga ta kontroll över sin vård. Patienters aktiva delaktighet i vården ger enligt forskningen också större chans till bättre resultat. Det saknas ett helhetsperspektiv i vården, vilket märks då äldre och multisjuka patienter inte sällan ”bollas runt” mellan olika vårdgivare utan ett samordnat ansvarstagande. Det handlar också om bristen på smidiga vårdflöden både inom och mellan enheter, mellan vårdgivare och inte minst mellan olika huvudmän.

Frågor som Forum bevakar inom detta område är:

Hur skapas en koordinerad vård och omsorg med individens behov i centrum? Hur kan patienten bli en aktiv medaktör i sin egen vård och behandling? Hur kan olika huvudmän gemensamt ta ett helhetsansvar för patienter och brukare? Hur kan goda exempel spridas?

Digitalisering/eHälsa är en kraftfull utveckling som påverkar oss alla och samtliga branscher i samhället, inte minst hälso- och sjukvården och omsorgen. Digitaliseringen bidrar till nya möjligheter såsom onlinevård, nya beslutsstöd och utvecklade journalsystem. Den ger också verktyg för egenvård, ökat patientinflytande, verksamhetsutveckling, förändringsledning och kulturförändring. Befolkningen (särskilt de unga) förväntar sig att kontakten med hälso- och sjukvården går lika smidigt som inom andra delar av samhället.  Samtidigt är utvecklingen inom landsting och regioner allt för långsam. Hindren för innovation (där digitalisering är en stor del) är fortfarande för höga.

Frågor som Forum bevakar inom detta område är:

Hur kan digitalisering/eHälsa implementeras för att skapa största möjliga nytta till gagn för patienterna och vården? Hur påverkar digitaliseringen hälso- och sjukvårdsystemet som helhet? Vilka hinder/utmaningar finns för en framgångsrik digitaliseringsutveckling? Hur bör ett sjukvårdssystem bäst utformas för att främja innovationer och ny teknik? Vilka är de avgörande drivkrafterna?