Hur får vi till en bra arbetsmiljö på våra sjukhus? Varför är det så hög personalomsättning på vissa håll? Varför vill inte personalen stanna kvar? I dagens blogginlägg reflekterar Charlie Nihlén kring detta, utifrån sina egna erfarenheter som läkare och verksamhetschef i vården. Han ger också några förslag på hur utvecklingen kan vändas – ett ansvar som till stor del faller på de högre cheferna i vården samt på politikerna. 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Arbetsglädje på sjukhus minskar köer och kostnader för hyrpersonal

Charlie Nihlén

Det råder enighet om att det inte finns någon brist på läkare och sjuksköterskor i Sverige. Problemet är att många har valt bort landstingen/regionerna som arbetsgivare, vilket skapat vårdplatsbrist, långa köer till vård och höga kostnader för hyrpersonal. När jag för 40 år sedan började på St:Görans barnsjukhus präglades arbetsplatsen av stolthet och engagemang hos alla medarbetare. Det sjuka barnet stod alltid i centrum. Jag har sedan jobbat som läkare, chef och konsult på ett stort antal sjukhus och vårdcentraler runtom i Sverige och har kunnat följa en dyster utveckling. Idag präglas arbetsplatserna ofta av missnöje med arbetsgivaren och fokus på den egna situationen. Vad ligger då bakom denna utveckling?

Min uppfattning är att landstingsledningens ambition att få bättre kontroll medfört att allt fler beslut som rör verksamheten tas centralt. Samtidigt har kraven på rapportering och dokumentation ökat och det lokala administrativa stödet försämrats. Detta har medfört att läkare och sköterskor får lägga alltmer tid vid datorn. Till detta kommer ett stort antal tids- och energitjuvar som innebär att tiden för patientarbete begränsats ytterligare. Detta faktum plus att medarbetarnas kompetens och erfarenhet inte tas tillvara för att utveckla den egna verksamheten har fått dem att lämna den arbetsgemenskap som varit så viktig. Istället har de valt friheten och högre lön hos ett hyrbolag. Det är dock välkänt att det bara är de som anser sig orättvist behandlade lönemässigt som anser att lönen påverkar arbetsglädjen.

Hur kan då denna utveckling vändas? 
Det kommer att ställas höga krav på chefer på alla nivåer i sjukvårdsorganisationen;

  • Skapa mer tid för patientarbetet
  • Ge tillräckligt administrativt stöd ute i verksamheterna.
  • Beslut som rör drift och utveckling ska så långt möjligt tas ute i verksamheten där kompetensen och erfarenheten finns.
  • Det lokala ledarskapet måste vara närvarande, se och höra alla medarbetare och tillsammans med dem formulera uppdrag, mål och utvecklingsaktiviteter.
  • Ledningsförmåga – att engagera medarbetarna, delegera och följa upp både mål och aktiviteter är extremt viktigt samt tydlighet och förmåga att fatta beslut.

För sjukhusdirektörer och divisionschefer är den viktigaste uppgiften att genom selektion, utbildning och stöd säkerställa ett väl fungerande lokalt ledarskap. Tids- och energitjuvar begränsas så långt det är möjligt och behoven av lokalt administrativt stöd säkerställs.

Flödesarbete över verksamhetsgränser behöver ett aktivt bistånd, men det lokala utvecklingsarbetet behöver inga externa utvecklingsmodeller. Det viktiga är att det kontinuerliga lokala utvecklingsarbetet får uppbackning. Den högsta ledningen och politikerna måste i sin tur ge sjukhusdirektörerna ett långsiktigt stöd och begränsa sin uppföljning till övergripande mål.

Kraven på rapportering inskränks till det som bedöms som mest nödvändigt. Beslut som rör verksamheten tas på sjukhusnivå. När behov av att ta överordnade beslut uppstår ska de på sjukhusen som omfattas av besluten konsulteras. Jag vet av egen erfarenhet att det inte är svårt att skapa en utvecklingskultur och med kontinuerlig uppföljning nå goda resultat. Det som krävs för att den arbetsglädje som detta ger ska kunna bibehållas är ett tydligt stöd från högsta ledningen. Detta bekräftas av de läkare och sjuksköterskor som läst min bok Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det. Det är inte vi som behöver läsa din bok, det är de däruppe, vi vet redan hur det är.”

IMG_6457

Charlie Nihlén har de senaste 40 åren arbetat som läkare, verksamhetschef och konsult på ett stort antal sjukhus och vårdcentraler runtom i Sverige. Han har nyss givit ut boken Sjukhus med Arbetsglädje – så skapas det, som beskriver vad som krävs för att vi ska få fler vårdplatser, kortare vårdköer och lägre kostnader för hyrpersonal.