Forum för Health Policy har identifierat samordning av vård och omsorg som en av de absolut viktigaste health policy frågorna för att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård och omsorg som är anpassad efter person snarare än organisation.

I dagens blogginlägg beskriver Josefin Aldén, läkarstuderande, om viljan hos unga läkare att förändra vård och omsorg utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Med detta viktiga inlägg presenterar vi Forums policy brief En sammanhållen effektiv vård och omsorg. Visst går det!? som tagits fram under våren 2017 utifrån en gedigen process med inpel från forskare, patientorganisationer, fackliga organisationer, vårdgivare, beslutsfattare och andra experter. 

Forum fortsätter att arbeta med detta tema och att lyfta fram unga i vård och omsorg som kan driva utvecklingen framåt. 

Trevlig läsning!

En smidig vård och omsorg – där patienten alltid passar in

Josefin Aldén

Något jag hör ganska ofta är hur fragmenterad svensk sjukvård är. Att svenska läkare blir allt mer specialiserade på sitt område. Att specialistkliniker på sjukhusen är separerade från varandra. Det talas om hur patienter inte passar in i vårdens organisation, kanske för att den diagnos patienten vårdas för inte råkar vara ensam. Mellan stressade läkare diskuteras det: ”hennes lungfibros är inte det mest akuta i det här skedet! Hemsituationen är problemet, geriatriken bör ta henne. Vi har inte plats. Det här är inte en lungpatient!”.

Jag har förståelse för att högspecialiserade avdelningar vill ta hand om patienter som har nytta av just de resurserna som finns där. Något annat vore inte effektivt. Något jag däremot inte kan acceptera är hur patienten ständigt blir ett problem och en belastning i den miljö som skapats för den – på sjukhuset.

Jag efterfrågar en mer holistisk syn på patienten. Vägarna dit är flera.

Jag vill se en omfördelning och därmed effektivisering mellan sluten- och öppenvård. En kroniskt multisjuk patient ska ha en kontinuerlig och stabil vårdkontakt. Om en försämring sker hos en patient som bor på ett vårdboende ska patienten så långt som möjligt få vård utanför sjukhuset. En multisjuk patient som plötsligt mår sämre ska inte direkt skickas till akutmottagningen för att vårdpersonal i patientens närhet inte vet vart de ska vända sig, eller saknar kontakter att vända sig till.

Jag vill stoppa slöseriet på resurser inom sjukvården. Dessa orsakas av en icke-ändamålsenlig organisation och omoderna och ineffektiva tekniska lösningar. Journalsystemen måste bli nationella och universella. De måste anpassas till både slutenvård, öppenvård och kommunal vård och omsorg. När en patient behöver söka vård ska det inte finnas onödiga barriärer. Informationsöverföringen ska ske sömlöst. Viktig information om patienters hälsa får inte gå om intet. Att skriva in samma information gång på gång i olika separerade system är dessutom extremt tidsödande.

I framtiden vill jag se en utbyggd, effektiv och välförsedd svensk primärvård. Patienter som inte har ett akut behov av specialistvård ska slippa tillbringa timmar på akuten. Att åka ut och in på sjukhus för att inte vård- och omsorgssamordningen kring patienten inte fungerar är inte heller hållbart. Förflyttningar mellan sjukhus, vårdcentraler, omsorgsboenden, kommuner och landsting ska ske smärtfritt. All fantastisk teknik som finns ska utnyttjas och bakas in i ett och samma system som enkelt kan användas av alla. Vården ska vara dynamisk och öppen.

Som student är jag väldigt förväntansfull på att ta mig an arbetet som läkare och jag ser en fantastisk förbättringspotential för svensk sjukvård. Detta tack vare alla drivande krafter inom samtliga personalkategorier, och alla studenter jag möter som precis som jag – vill se förändring och förbättring.

Josefin Aldén är läkarstuderande vid Uppsala universitet och vill uppmärksamma och debattera för förbättring inom vård och omsorg. Josefin har tidigare varit föreningsaktiv samt gjort en granskning av undervisningen vid universitetet ur jämställdhetssynpunkt. Hon förespråkar en stor förändring av sjukvårdens journalsystem.