Effektivisering och resursutnyttjande är ett av Forums tre fokusområden. En stor kostnadspost är inköp av material och tjänster (ca. 25% av hälso- och sjukvårdens kostnader enligt SKLs statistik 2015). Materialförbrukningen inom hälso- och sjukvården innebär också en påverkan på miljön. I dagens blogginlägg skriver Kristina de Geer om hur man i region Skåne lyckats med att stimulera till både miljövänligare produkter och minskad materialanvändning, med hjälp av en innovativ upphandlingsprocess och samverkan med IT-bolag. Arbetet har väckt stor uppmärksamhet även internationellt. 

Trevlig läsning!

Lägre klimatutsläpp med innovationsupphandling

Kristina de Geer

I Region Skånes miljöprogram finns ett mål att ha en fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet senast år 2020.

Av koldioxidutsläppen i Region Skåne är förvånansvärt nog det största området materialförbrukning, med 40 % av de totala utsläppen. En bidragande orsak är att produkter som ofta används är tillverkade av fossil plast. Engångsförkläden är en produktgrupp som ger stor klimatpåverkan. Det används drygt 6 miljoner förkläden per år i Region Skåne.

För att hitta nya lösningar på problemet med stor klimatpåverkan från materialanvändning prövades en innovationsupphandling för att främja innovation genom att efterfråga nyskapande och bärkraftiga lösningar.

Efter marknadsanalys, dialog med leverantörer och extern remiss formulerades kravet att förklädena till minst 70 % skulle bestå av förnybart, biobaserat material. En så kallad coachande upphandlingsprocess innebar att företagen bjöds in till kunskapsseminarier och dialoger med inköpare och expertgrupp. En testpanel i vården har fått prova och använda förklädena. Klimatpåverkan från förklädena har studerats.

En helt ny produkt som till 91 % består av förnybart, biobaserat material utvecklades av företaget GAIA BioMaterials AB som vann upphandlingen.

Innovationsupphandlingen har:

  • inneburit stora miljövinster på både kort och lång sikt till en marginellt högre kostnad jämfört med förkläden i fossil plast
  • stimulerat samtliga anbudsgivare att utveckla sina produkter
  • möjliggjort för de anbudsgivande företagen att kunna möta ett framtida behov av produkter tillverkade med en högre andel av t.ex. biobaserat material med lägre klimatpåverkan
  • skapat nya arbetstillfällen i Helsingborg där produktionen av förklädena startats upp
  • minskat transportsträckan jämfört med tidigare förkläden i fossil plast som producerades i Asien

Online materialuppföljning – för att hålla koll på klimatpåverkan

I ett första steg för att ta reda på vilka produktgrupper som står för störst klimatpåverkan inom hälso- och sjukvården utvecklades en applikation som sammanställer big data. Numera kan alla medarbetare i Region Skåne via intranätet se uppföljning av beställningar av material (kostnader, antal) från interna förrådet och grupper med stor klimatpåverkan.

Information finns både på avdelningsnivå, men även för division, sjukhus och hela regionen.

Verktyget är onlinebaserat och uppdateras var 24:e timme allteftersom beställningar kommer in.

I verktyget är det enkelt att med ett par musklick se både kostnads- och miljöpåverkan från artiklar som används inom regionen (t.ex sprutor, hygienunderlägg, förkläden och handskar). Visualisering i diagram som är färgkodade för kostnad, antal och klimatpåverkan.

Vidare kan trender studeras över kostnadsutvecklingen under flera år och vårdcentraler och avdelningar på olika sjukhus kan jämföra sina kostnader för materialförbrukning.

Med hjälp av verktyget har Region Skåne idag ett faktabaserat statistikunderlag som kan användas inte bara som stöd vid beslutsprocesser utan även vid uppföljning av minskad materialanvändning i samband med verksamhetseffektivisering.

Effektivare patientflöden och att sträva efter att göra det så bra som möjligt för patienten innebär ofta besparingar t.ex. minskad materialåtgång och minskad klimatpåverkan. Att alltid göra rätt innebär också att mindre material används. Nya arbetssätt och förbättringar kan följas upp genom att hela tiden vara medveten om kostnader för materialanvändning.

Med faktabaserad statistik och ett tydligt transparent dataunderlag har Region Skåne lyckats att definiera och fokusera på ett problem som är viktigt dels ur klimatsynpunkt men även ur ett effektivitetsperspektiv.

Genom att ta ett innovativt grepp på samverkan mellan det offentliga och det privata har en unik produkt och lösning tagits fram på ett sätt som gynnar alla de inblandade parterna. Fortsatt arbete med tydliga strategier och mål som utvecklar samarbetet mellan olika aktörer kan ingå som en drivkraft för framtidens vård.

KristinaDeGeer-1

Kristina de Geer är miljöstrateg och har de senaste 15 åren varit ansvarig för analys, uppföljning och utveckling av nya strategier för Region Skånes miljöarbete, med särskilt ansvar för hälso- och sjukvården. 2001 inledde Kristina en övergripande kartläggning av de totala CO2-utsläppen i regionen och 2009 satte regionen målsättningen att 2020 vara fri från fossila bränslen i all den energi som används för uppvärmning, kollektivtrafik och fordonsanvändning.

]]>