Den 16 november höll Forum en workshop om digitalisering i primärvården. Där deltog bland annat Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland och Charlotta Tönsgård, VD för Min Doktor. De berättade om den pilot som pågår på vårdcentraler i region Halland, i partnerskap med Min Doktor. En utvärdering av piloten blir klar under våren 2017. Här reflekterar Kjell och Charlotta kring samarbetet och hur partnerskap kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården. 

Trevlig läsning!

Digitalisering i vården – partnerskap för innovation i vårdmötet

Kjell Ivarsson och Charlotta Tönsgård 

Vården står inför stora förändringar. Vår befolkning blir allt äldre och fler kommer i framtiden att behöva vård. Samtidigt förändras patientens beteende, vars ökande krav på tillgänglighet, insyn i journalen och kontroll över det egna vårdflödet, är näst intill omöjligt att tillfredsställa med dagens arbetssätt. Istället för att vara rädd för överkonsumtion av vård handlar det om att våga möta patienten där hon befinner sig, utan att kompromissa med vårdkvalitén. Det handlar om att ge rätt vård på rätt nivå, och nyttja de läkarresurser vi har, på rätt sätt.

Vården behöver ske närmare invånaren och i många fall bör vården faktiskt flytta ut från sjukhusen. För att klara de här utmaningarna vi står inför är det nu hög tid för vården att förändra sina arbetssätt. Vi behöver kunna vårda fler människor enklare, till en lägre kostnad, och bibehålla en hög kvalitet. Hälsofrämjande, preventiva satsningar blir allt viktigare. Digitalisering innebär att förnya och effektivisera arbetsprocesser, med hjälp av ny teknik.

Den digitala transformationen i Sverige har kommit långt inom många branscher, banker inte minst. Inom vården däremot har vi bara försiktigt ställt oss på tröskeln. För att klara av att kliva över behöver vi våga vända på våra arbetssätt och bygga partnerskap med nya innovativa aktörer. Brister i det nationella systemet försvårar och försenar digitaliseringsarbetet. Nya vårdgivare som Min Doktor kan till exempel inte kommunicera sömlöst med landets alla olika journalsystem och med NPÖ. En nationell utrullning av e-remisser är långt borta, patienter måste skriva ut sina remisser, och faxen går fortfarande varm med labsvar.

Nicky Lieberman från Clalit Health Fund, Israels största vårdgivare, skrev bland annat i ett blogginlägghär för några veckor sedan om vikten av just partnerskap. Partnerskap med våra invånare, partnerskap mellan vårdaktörer och partnerskap av de som arbetar i vårdmötet. Och partnerskap blir extra viktigt när det är mötet i vården som står i fokus för innovation. I de digitala mötena är det inte vården i sig som ska förändras utan hur, när och var vårdmötet mellan läkare och patient sker.

Avsikten med Dr Liebermans digitaliseringsarbete var att förenkla och förbättra vården för både patienten och vårdprofessionella. Genom att samla information får läkarna bättre underlag för medicinska beslut och ger samtidigt patienten en möjlighet att känna att hon har kontroll över sin egen hälsa. Nyttan måste stå i fokus, menar Dr Lieberman: “Any changes should be done in an ”evolution” mode and not through ”revolution””.

I den pilot som Närsjukvården i Region Halland nu genomför tillsammans med Min Doktor, är det hur digitala vårdmöten kan fungera som ett nytt sätt att möta patienten på som analyseras. Hur upplever patienterna de här mötena? Hur kan vi få fungerande arbetssätt mellan olika former av möten? Och inte minst vad behöver vården förändra för att lyckas integrera nya digitala arbetsformer? Det är ett spännande arbete som ställer stora krav på förmågan att tänka nytt, kliva ur invanda ”självklara” sanningar och inkörda hjulspår.

Vid Forum för Health Policy kunde vi presentera våra hittills uppnådda erfarenheter av piloten – och även vilka frågetecken som kvarstår att lösa. Den första och kanske största utmaningen är att ge vårdpersonalen goda möjligheter att ta till sig information om hur tjänsten fungerar och vilka patienter som kan erbjudas det alternativet. Därför har vi valt att utbilda ambassadörer vid samtliga 24 halländska vårdcentraler i samarbetet, som kan sprida information till sina medarbetare. Sjukvården blir allt mer positivt inställd allteftersom utvärderingen visar att patienterna som fått hjälp av läkarna hos Min Doktor är nöjda och korrekt behandlade – och att de digitala vårdmötena faktiskt skapar mer utrymme på vårdcentralerna för de patienter som behöver fysisk vård.