Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. I dagens blogg skriver Anne Carlsson och Inger Ros, båda styrelseledamöter i Forum för Health Policy, om Patientlagen och behovet av att stärka patientens ställning i vården i Sverige. Patientpriset är ett sätt att dela erfarenheter och att inspirera hälso- och sjukvården att skapa förändrade arbetssätt.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenterna själva för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Carlsson och Inger Ros

Både regeringen och regioner har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande 1 januari 2015. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större omställningar i regionernas strategier och arbetssätt. För att inspirera till förändring har Forum för Health Policy inrättat Patientpriset.

Syftet med patientlagen var att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården. Lagen var även tänkt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen är till för den som är patient. I lagen beskrivs vilken information patienten ska få om sin vård. Genom att få information om möjligheten att välja den vård och behandling patienten behöver, underlättas det för patienten att vara med och bestämma över och vara delaktig i sin egen vård och behandling och därmed kunna styra över sin egen hälsa.

Om patientlagen får ett reellt genomslag skulle det ge många fördelar. Det handlar inte enbart om att upplysa patienter om deras rätt till information och delaktighet. Studier visar att det ger positiva effekter för vården om patientens ställning stärks. För att det ska ske behöver patienten bli en aktiv samarbetspartner. Det finns ett egenvärde i att patientens ställning stärks. En informerad patient har lättare att förstå varför det är viktigt att följa en behandlingsplan. Patienten kan då också påverka behandlingsplanen i större utsträckning.

Genom en personcentrerad vård, där sjukvården bidrar med sin kompetens och patienten med sin, där patienten blir behandlad som en helhet, med styrkor och svagheter, där vårdkedjorna hänger ihop och där rätt stöd utifrån individuella förutsättningar ges till egenvård, skulle livskvaliteten för patienter öka och samtidigt innebära att vårdens resurser används mer effektivt. Detta gäller inte minst personer med flera kroniska sjukdomar. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. 

Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Vi vill att priset ska fungera som en katalysator och att patienters berättelser ska fungera som verktyg och inspiration till hälso- och sjukvården i syfte att förändra och förbättra arbetssätt och strukturer.

Om förslagen i utredningen “God och nära vård” blir till verklighet, som förutom en rejäl förstärkning av primärvården har just personcentrerad vård som en röd tråd, kanske den kan vara språngbrädan för att vi ska nå målet om att ge patienter möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård och behandling på riktigt.

År 2017 släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten ”Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag”. I rapporten analyseras just hur arbetet med lagens införande gick och det konstateras att patientens ställning i vården i Sverige är svagare än i andra jämförbara länder. Utvecklingen hade till och med gått åt fel håll efter genomförandet av lagen.

En internationell jämförelse visar att både patienter och läkare upplever att patientens ställning är svag i Sverige. Det rör många olika områden, till exempel samordning och samverkan mellan vårdgivare men även informationsutbyte. Rapporten visar också att patienter sällan känner till vårdens skyldigheter och att vården har svårt att omsätta lagen i praktiken. Andra hinder för patientlagens genomslag är att det saknas vårdpersonal med rätt kompetens på rätt plats, att ekonomin är ansträngd i regionerna och att det fortfarande saknas ett flertal nationella administrativa lösningar som kan underlätta för samordning.

Med Patientpriset vill vi premiera de personer eller organisationer som har löst upp proppar och undanröjt hinder i hälso- och sjukvården och därmed skapat bättre förutsättningar för ökad delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill hitta berättelser där patientlagen är verklighet och inte endast en chimär.

I en tid av kris som Sverige, Europa och världen befinner oss i nu, känns det än viktigare att se framåt och fullfölja tanken med att lyfta fram och hylla goda exempel som förbättrar hela systemet men också för den enskilde patienten eller närstående.

0058_Carlsson-Anne_0000-880x1150                   Inger Ros_förbundsordförande

Anne Carlsson, styrelseledamot för Forum för Health Policy och senior konsult på Reformklubbem.

Inger Ros, styrelseledamot för Forum för Health Policy och ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Sista dag att skicka in en nominering till Patientpriset är söndagen den 31 maj. Mer information och nomineringsformuläret hittar du här.