Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga som Forum för Health Policy driver. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation och är nödvändig för att klara de demografiska utmaningarna. Men hur kan detta uppnås i en så pass komplex verksamhet? I dagens blogginlägg skriver Isis Amer Wåhlin, läkare och forskare och medlem i Forums forskarnätverk, om resiliens – den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

Trevlig läsning!

Resiliens – en förutsättning för utveckling

Isis Amer-Wåhlin

Resiliens är den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Oavsett om det gäller ett sjukvårdsteam, en större organisation eller miljön är förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas livsviktig. Det handlar om anpassningsförmåga och förmåga att hantera störningar, kriser eller förändringar, men också om förmågan till nytänkande och lösningar.

Resiliens bygger på samarbetsförmåga och uthållighet men även ledarskap och mod. Olikhet är viktigt därför att det ger ett bredare perspektiv vilket ökar både förmågan och möjligheterna. Ett öppet kommunikationsklimat så att alla perspektiv kommer till tals kan i eskalerande situationer vara avgörande för framgång1.

Ju mer komplex verklighet ju viktigare är resiliens2. Sjukvården är komplex och kräver ständig utveckling som bygger på lärande, mångfald och framför allt insikten att människor och omgivning är så starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt system. Människan och hennes omgivning påverkar alltså varandra. Vi har försökt tänka bortom den ”mänskliga faktorn” för att skapa system som är oberoende av människan. Vi har infört mycket teknik och hoppats på ökad säkerhet. Men teknik ökar komplexiteten och kunskapen om hur vi påverkar varandra, hur vi påverkas av tekniken och av allt som sker i vår omgivning är idag stor. Vi vet att säkerhet inte ”bara” handlar om att undvika fel och misstag. Vi vet att säkerhet inte handlar om att hitta linjära förklaringsmodeller till situationer i sjukvården som inte blev som vi tänkt. I en komplex värld kan dessutom samma handling leda till framgång ena gången och skada nästa gång. Är det särskilt meningsfullt att lära av misstagen? Olyckor inträffar ju lyckligtvis sällan och ger knappast samma insikter i hur saker oftast sker, som studier i variationer i vanliga aktiviteter. Hollnagel och medförfattare föreslår ett nytt fokus i vårt säkerhetsarbete3. Istället för enbart reaktiva olycksutredningar och aktiviteter för att minska vårdskador borde resurser läggas på att lära av framgångsrika verksamheter och genom att studera aktiviteter som är ofta förekommande.

I sin genomgång av framgångsrika sjukvårdsprojekt globalt beskriver Braithwaite och medförfattare några tydliga faktorer som trots väldigt olika sjukvård, återfinns i lyckade projekt4. Man beskriver småskaliga initiativ som leder till systemövergripande lösningar, IT lösningar som skapar intelligens, samverkan mellan aktörer och betydelsen av att ha patienten i centrum, som gemensamma och betydelsefulla framgångsfaktorer.

Människan har utan tvekan framgångsrikt i alla tider förändrat sina förutsättningar att möta de krav som ställts i en snabbt föränderlig värld. Vi anpassar oss, vi samarbetar och vi utvecklar avancerade innovativa lösningar på gamla och nya utmaningar för att hantera de ”system” vi lever i. När vi inte får den möjligheten avstannar utvecklingen.

Välfärdssystemet, vår tids största innovation behöver nya lösningar och ny kunskap. För att skapa en utveckling i sjukvården som leder framåt måste vi använda vår resiliens, vår kunskap om hur vi kan hantera utmaningar och förändringar.

Referenser

1.     Bergström J, Dekker S, Nyce JM, Amer-Wåhlin I. The social process of escalation: A promising focus for crisis management research. BMC Health Serv Res. 2012;12(1). doi:10.1186/1472-6963-12-161
2.     Dekker S, Bergström J, Amer-Wåhlin I, Cilliers P. Complicated, complex, and compliant: Best practice in obstetrics. Cogn Technol Work. 2013;15(2). doi:10.1007/s10111-011-0211-6
3.     Hollnagel E, Wears R, Braithwaite J. From safety-I to safety-II: a white paper. 2015:1-32. doi:10.13140/RG.2.1.4051.5282
4.     Braithwaite J, Mannion R, Matsuyama Y, et al. Accomplishing reform: successful case studies drawn from the health systems of 60 countries. Int J Qual Heal care  J Int Soc Qual Heal Care. 2017;29(6):880-886. doi:10.1093/intqhc/mzx122

Isis Amer-Wåhlin har bakgrund som sjukhusläkare i både offentligt och privat driven vård i Sverige och internationellt. Hon har arbetat med sjukvårdsstyrning och utveckling, bl.a. som innovationsledare inom Stockholms läns landsting, och har även arbetat med affärsutveckling och R&D inom life science branschen.