Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordning är ledord i genomförandet av strategin!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Jenni Nordborg

I grunden handlar life science om att förbättra vår hälsa och livskvalitet och säkerställa vårt ekonomiska välstånd. Därför är det viktigt för alla – men inte självklart för alla. Vi som jobbar i sektorn behöver göra begreppet ”life science” ännu mer begripligt. Att Sverige har en lång forskningstradition och företag som levererar medicinteknik och läkemedel till den globala marknaden har bidragit till att vi har en vård i världsklass. Samtidigt står den svenska välfärden inför stora utmaningar. Dessa måste mötas med samverkan och partnerskap, nya arbetssätt och fortsatta satsningar på forskning och systeminnovation. Sverige behöver en stark life science.

I december lanserade regeringen en nationell strategi för life science. Äntligen, känner jag som arbetat på detta ett tag. Strategin tar det helhetsgrepp som jag är övertygad behövs för att Sverige ska kunna ta ledningen inom framtida styrkeområden. Syftet med strategin är att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring.

Det är nu det egentliga jobbet börjar. Fokus i nästa steg är hur sektorn kan kraftsamla kring implementering och omsätta ambitionerna i ord och handling. Strategin är utformad som ett långsiktigt ramverk till vilket insatser kan kopplas löpande. Ramverkets prioriteringar och målsättningar bygger på de behov och utmaningar som sektorns aktörer har pekat ut. För att strategin ska vara framgångsrik måste alla sektorns aktörer vara med och bidra.

En vecka efter lansering av strategin togs ett första steg genom ett partnerskap med regionerna som handlar om att kroka arm för att driva på utvecklingen med fokus bla på precisionsmedicin och datadelning. Socialminister Lena Hallengren och jag möttes med Marie Morell (M) och Anna-Lena Hogerud (S), ordförande respektive vice ordförande i sjukvårdsdelegationen hos Sverige Kommuner och Regioner (SKR). Mycket bra saker sker regionalt men vi behöver samordna oss för ökad effektivitet och jämlikhet och få ett tydligare internationellt genomslag. En regional arbetsgrupp är utsedd som medpart till life science-kontoret med uppdrag att etablera en långsiktig process för att fortsätta driva samarbetet inom ramen för partnerskapet framåt, dessutom med en bred politisk förankring.

Den nationella life science-strategin bygger på olika aktörers synpunkter och behov. Regionerna har t.ex. varit tydliga med sina prioriteringar: myndighetssamverkan, datadelning och näringslivssamverkan. För att fylla partnerskapet med konkret innehåll har regeringen tagit beslut om nya myndighetsuppdrag:

  • Nyttiggörande av och tillgång till hälsodata är en nyckelfaktor, därför får Socialstyrelsen ett uppdrag att stärka sin registerservice.
  • TLV får två nya uppdrag; dels att utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för avancerade terapier, dels att analysera förutsättningarna för uppföljning av läkemedel och medicintekniska produkter med hjälp av t.ex. data från nationella tjänsteplattformen. TLV ska också redovisa hur myndigheten bidrar till genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Hälsa och life science.
  • Vetenskapsrådet ska göra en översyn av organiseringen av Kommittén för kliniska studier och Kommittén för klinisk behandlingsforskning. I uppdraget ingår att analysera hur verksamheten kan utvecklas för att öka kvaliteten på kliniska studier i Sverige samt för att i högre utsträckning kunna tillgodose näringslivets behov i syfte att öka antalet företagsfinansierade studier i Sverige.
  • Vinnova får i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling.

Samtidigt pågår andra utredningar, t.ex (Dir 2019:37) om att förbättra informationsöverföringen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Samverkan och samordning kommer vara ledord i genomförandet av strategin. Nu ligger fullt fokus på etablering av partnerskapet och de insatser som krävs för att målsättningarna i strategin ska bli verklighet. Samverkansprogrammet för hälsa och life science startar upp året med en förnyad samverkansgrupp och fokus på implementering av strategin. Vi på life science-kontoret på Regeringskansliet kommer driva på arbetet och ser fram emot fortsatt dialog.

Jenni Nordborg är regeringens nationella samordnare och ansvarig för life science-kontoret på Regeringskansliet. Life science kontoret är en samordningsfunktion mellan Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet. Uppdraget är att utgöra en länk mellan life science-sektorns aktörer och regeringens arbete. Tidigare har Jenni varit direktör och avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Hon har också arbetat som marknad- och säljchef på laserföretaget Cobolt AB, som hon var med och startade år 2000. Jenni är ingenjör och disputerad från Chalmers.

Länkar: