Den svåra balansen mellan ekonomi och etik: vad kan vi lära av den svenska och den engelska erfarenheten om kostnad, resultat och jämlikhet?

Onsdag 10 februari genomförde Forum för Health Policy årets första workshop under rubriken ¨Den svåra balansen mellan ekonomi och etik: vad kan vi lära av den svenska och den engelska erfarenheten om kostnad, resultat och jämlikhet?¨. Cirka femtio deltagare hade kommit för att lyssna på och diskutera expertpresentationer av professor Gwyn Bevan, London School of Economics, respektive universitetslektor Gustav Tinghög, Linköpings Universitet, samt inbjuden expertkommentar av seniorrådgivare Sören Berg, Landstingstyrelsens förvaltning, Stockholm.

Målsättning

De engelska och svenska hälso- och sjukvårdssystemen anses vara två av de etiskt mest sunda hälso- och sjukvårdssystemen i västvärlden och ger vård till dem som behöver utgående från behov. Men hur går fördelningen av resurser verkligen till? Dominerar det etiska perspektivet eller vinner budgetperspektivet? Vad innebär det i praktiken att göra etiskt eller oetiskt beslutfattande inom hälso- och sjukvården?

Budgetarbetet i hälso- och sjukvården sker normalt genom systematiskt beslutfattande i separata stuprör för sjukhus, primärvård och kommunal verksamhet. Men om den etiska dimensionen ska få större utrymme måste man beakta ett bredare perspektiv av socioekonomiska förhållanden, geografisk fördelning, och andra liknande förutsättningar för flödet av resurser.

Denna workshop ska jämföra hur väl England och Sverige kan kombinera etik med ekonomisk resursfördelning. Data ska jämföras för båda länder avseende aktuella kompromisser för kostnader, resultat och jämlikhet. Nästa steg i vår workshop blir att utforska de ledarskapsfrågor som den aktuella bilden leder till.

Utmaningen vid denna workshop blir att på ett lösningsorienterat sätt hantera frågorna: Finns det olika etiska perspektiv hos olika grupper av beslutsfattare? Hur kan den etiska dimensionen bättre integreras i beslutprocessen? Finns det ett behov av ytterligare strategier för ledning och styrning i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Vilka förändringar i ekonomisk resursfördelning måste göras för att åstadkomma en mer etikdriven hälso- och sjukvård?

Ladda ner programmet här.

Filmer

Gwyn Bevan
Gustav Tinghög
Sören Berg