Forum för Health Policy har till ändamål att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom Health Policy. Forum ska stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare inom området Health Policy samt stimulera utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg. Forum avslutade därför 2018 med en medlems/forskarträff på temat ”Evidensbaserad policy – varför är det så svårt?”. Träffen hölls för styrelsen, medlemmar, forskare, politiker och särskilt inbjudna.

Tid: Tisdag 18 december 2018 kl. 08.30–10.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19

Ulrika Winblad, docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och sedan många år medlem i Forums forskarnätverk, reflekterade över hur evidens inom styrning, ledning och organisation kan få större genomslag för den politiska dialogen.

UlrikaWinblad-1

Klinisk evidens, t.ex. om bröstancerscreening leder lättare till policyförändringar än organisatorisk evidens, dvs forskningsresultat om styrning, ledning och organisation, t.ex. studier om ersättningssystem. Anledningen kan bero på att det är mer ovanligt och svårare att utföra experiment inom organisation och styrning. Det kan också handla om att informationen är mer komplex, ofullständig eller ibland motsägelsefull. Det politiska landskapet är också komplext och beslutsfattandet påverkas av en rad olika faktorer. Se bild. Frågan är vilken del som har störst påverkan på beslutsfattandet och hur evidensen kan prioriteras högre.

Evidensbaserad policy, UU

Ladda ner Ulrikas presentation här.

Mats Brommels, Professor, Medical Management, Karolinska Institutet, medlem i Forums forskarnätverk presenterade den “Den finska social- och hälsovårdsreformen som arena för politik och profession”.

brommels_mats

I korthet innebär reformen att Finland, som hittills saknat den politiska region- eller landstingsnivån, rör sig mot en modell som påminner mer om den svenska. Från ett tidigare kommunalt ansvar kommer 18 landskap ta över ansvaret för social- hälso- och sjukvård, men utan regional beskattningsrätt. Reformen kommer också öppna upp för större valfrihet för patienterna och för privata alternativ. Modellen som den ser ut i dag har i mångt och mycket hämtats från de svenska landstingen. Finansieringsfrågan skiljer sig dock från Sverige.  Staten ansvarar för finansieringen av landskapen vilket innebär ett steg från kommunalskatten som finansiär av vården till en statlig styrning av ekonomin. Mats reflekterade över politikers och forskares roller i transformeringen av sjukvårdssystemet i Finland.

Ladda ner Mats presentation här. 

Diskussionen bland deltagarna handlade om hur vi kan stärka kommunikationen mellan forskning och politik. Hur vanligt är det att man bara söker data och statistik för att bekräfta sin egen hypotes (confirmation bias)? Hur kan politikerna använda mer evidens i beslut när det gäller organisation, styrning och finansiering? Är forskare ibland alltför försiktiga med att prata med journalister och våga sprida sina resultat? Borde forskare mer aktivt delta i den dagliga debatten, våga lyfta fram sina viktigaste slutsatser och sedan vara beredd på att ta viss kritik?

Ett hinder för mer samverkan mellan politik och forskning kan vara tidsaspekten – forskning har ofta en betydligt längre tidshorisont jämfört med politiska beslut som måste fattas löpande.

Politiska beslut kommer aldrig bli helt evidensbaserade men hur kan vi öka inslag av fakta, evidens och statistik? Forum för politiker och forskare att mötas på, såsom detta frukostseminarium, lyftes som mycket viktigt och ett steg i rätt riktning.

Några generella rekommendationer framkom:

  • Det behövs mer dialog mellan forskare och politiker på alla nivåer
  • Forskare bör stärka och förbättra sitt sätt kommunicera ut forskningsresultat.
  • Forskare bör våga lyfta fram sina resultat oftare men samtidigt vara transparenta över vilka metoder som använts och vilka osäkerheter som finns.
  • Utvärdering av organisationsförändringar och reformer behöver stärkas och vara en naturlig del av förändringsprocesser
  • Även lagar behöver följas upp och utvärderas i högre utsträckning

Deltagare

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Anders Morin, vice ordförande
Catharina Barkman, kansli
Anna Forsberg, kansli

Medlemmar
Ann Johansson, Vårdförbundet
Björn Arvidsson, Roche
Olle Karlsson, Nätverket mot cancer
Tomas Ludvigsson, Carmona
Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar
Roger Molin, Svenskt Näringsliv

Forskare:
Nasim Farrokhnia, Karolinska Institutet, SÖS
Isis Amer Wåhlin, Karolinska Institutet
Birger Forsberg, Karolinska Institutet
Mats Brommels, Karolinska Institutet
Ulrika Winblad, Uppsala Universitet
Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning

Politiker och tjänstemän:
Barbro Westerholm (L), riksdagen
Björn Wettermark, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL
Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala