Hur kan primärvården ge högre kvalitet och bättre resultat?

Incitament, utvärdering och styrning av primärvården var temat för Forum för Health Policys andra workshop. Diskussionen samlade cirka 35 nyckelaktörer inom fältet från departement och myndigheter, landstingen, offentliga vårdgivare och privata entreprenörer.

Syftet var inte minst att länka bästa möjliga översikt av den internationella utvecklingen inom detta specifika område till pågående förändringar av svensk primärvård via vårdvalsmekanismerna.

En av nyckelslutsatserna av diskussion och presentationer är att vårdvalspolitiken med de regler och åtgärder som hittills vidtagits inte är tillräcklig ”policy” för att nå sjukvårdslagstiftningens mål för detta vårdområde. En rad idéer och möjliga åtgärder presenterades som kan vara steg på vägen mot att svensk primärvård når en nivå och funktion som central komponent i ett excellent sjukvårdssystem.

4a9d769ca66ec3c25f800d1e280420d5

Martin Marshall beskrev det engelska experimentetet att styra primärvården

Workshopens internationelle presentatör var Martin Marshall som är Clinical Director och Director of Research and Development vid the Health Foundation, London. Detta är en relativt ny nationell stiftelse med uppgift att driva metodutveckling och implementering kring kvalitetsfrågor i vården med en stark koppling till organisation, styrning och ledningsperspektiv. Martin Marshall har en bakgrund som allmänläkare, professor i allmänmedicin i Manchester och har fortfarande en viss del allmänmedicinsk praktik.

Martin Marshall summerade den erfarenhet och utvärdering som nu finns av det stora engelska experimentetet att styra primärvården med ekonomiska och kvalitetsmässiga incitament. Det är världens mest omfattande och välkontrollerade försök i den riktningen med en rad vetenskapliga utvärderingar.

Läs Martins presentation här.

bbe417c5ba89c37deee5dc8d5fe0bc97

Anders Anell presenterade sitt paper

Anders Anell, hälsoekonomiprofessor Lund, och den svenske forskare som har den bredaste överblicken av vårdvalsmekanismerna och deras utfall i Sverige primärvårdens historiska utveckling och tidigare reformförsök, dels kunskaperna om vårdvalens utfall så här långt. Anders Anells paper innehåller också en utvecklad del av ”policyanalys” och diskussion av en rad konkreta utvecklingsområden.

Anders Anells bakgrund som hälsoekonom med ett perspektiv på vården från företagsekonomiska och andra vetenskapliga perspektiv ger den här analysen stor bredd och intresse.

Den samlade diskussionen vid workshopen gav en rad kopplingar mellan de två presentationerna och ett antal uppslag för ”policyagendan”.

Läs Anders presentation och rapport här.

13:5 2014 Jon Magnussen

Jon Magnussen, Norge

Vid workshopen gav den ledande norske hälsoekonomen Jon Magnussen från Trondheim också en presentation av färska norska åtgärder kring styrning av primärvården, särskilt incitament för samspelet i vårdkedjan till sjukhusvården och omsorgerna.

Läs Jons presenation här.