Innovation is needed to finance the care of the elderly in the (near) future

Denna workshop fokuserade mot innovativa sätt att finansiera äldreomsorg för att säkerställa en hållbar framtida utveckling av kvalitet och omfattning. Den internationella överblicken visade genom exempel från Nederländerna och Norge att hur man kan söka nya vägar för att möta liknande demografisk utveckling som Sverige står inför. Den svenska översikten gav en nulägesbeskrivning och diskuterade ett antal möjliga handlingsalternativ. Diskussion mellan experter och åhörare kring olika lösningsorienterade perspektiv.

Internationella gäster:

Jon Magnussen

13:5 2014 Jon Magnussen
professor i hälsoekonomi, Norge

Roland de Wolf, CEO Saffier de Residentie GroupNederländerna

Svensk expert:

Cecilia Stenshamn, journalist och VD, CSA Inter Media Research AB

Fredrik Markstedt, certifierad kommunal revisor/rådgivare, PwC

Carl-Åke Elmersjö, certifierad kommunal revisor/rådgivare, PwC

Referat

Fokus för denna workshop var behov av och möjligheter för att hantera finansieringsfrågan för en hållbar framtida utveckling av kvalitet och omfattning av äldreomsorgen.

Under rubriken ¨25 år av beröringsskräck¨ inledde journalisten, civilekonomen och författaren Cecilia Stenshamn med en översikt av alla de större utredningar som gjorts i Sverige under olika regeringar sedan början av 1990-talet, men även sådana som gjorts av exempelvis SKL, tankesmedjor och fackliga organisationer.  Finansieringsfrågans komplexitet ger en spännvidd av slutsatser från att man erkänner att det är ett problem och över till motsatsen, och därav följer många olika bilder av vad som behöver göras. Därför har inget hänt och man skjuter frågans avgörande framför sig.

Den internationella överblicken inleddes av Roland de Wolf, som är CEO i vårdkoncernen Royal Rustique Group i Nederländerna, där äldreomsorgen helt bygger på vårdideologin att det är naturligt att åldras och därmed ska det vara naturligt att behålla så mycket som möjligt av sin autonomi. Boendet är i princip ett vanligt boende, det vill säga inte ett institutionellt sådant, och de äldre har långtgående möjligheter att få en skräddarsydd hjälpinsats utifrån sin behovsbild. Med aktuell terminologi kan man säga att i denna ideologi finns personcentrerade, individualiserade och patientcentrerade ansatser på en och samma gång genom en grundläggande lyhördhet för de individuella behoven.

Från Norge gav professor Jon Magnussen en översikt över den stora så kallade Samhandlingsreformen, som dels syftar till att brukaren/patienten ska befinna sig på rätt vårdnivå och dels syftar till att förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna inom vård och omsorg. Reformen pågår under några år och systemet tillförs ekonomiska resurser. Trots en annorlunda organisering och ett annat huvudmannaskap, är utmaningarna desamma som i vårt land.

De två verksamhetsrevisorerna/rådgivarna från PwC, Fredrik Markstedt och Carl-Åke Elmersjö, gav sin bild av vad vi får för våra skattepengar. Av störst betydelse för förutsättningarna att få bra värde för pengarna är ledarskapet (kontinuitet, kompetens, förutsättningar för innovation) samt uppföljning (varför, mål, förutsättningar för innovation). Slutsatserna sammanfaller med företagets erfarenheter i ett globalt perspektiv

Deltagarna i denna workshop avslutade med mycket engagerande runda-bordsdiskussioner på temat om vad som måste göras i ett kortsiktigt perspektiv för att komma vidare i finansieringsfrågan. Några av nyckelbegreppen blev: tillsätta offentlig utredning som presenterar 3 alternativ (före årsskiftet), bejaka den nederländska modellen med maktförskjutning, klargöra basnivå liksom högre ambitionsnivåer, införa nytt synsätt på hemtjänst (höja kompetens och arbeta rehabiliterande), säkra kvalitet genom evidensbaserad äldreomsorg, förnya infrastrukturen i äldreomsorg, göra bättre behovsanalyser, ta bort budgetgränser mellan kommuner och landsting, säkra behov av arbetskraft. Deltagarna var överens om att alla måste få samma bild av svaret på frågan: Kommer vargen?

Ladda ner programmet här.