Kan patienterna styra hälso- och sjukvården?

Forum för Health Policys första workshop den 10 maj 2011 fokuserade på frågorna hur patienternas val och inflytandemekanismer kan användas för att utveckla hälso- och sjukvården.

Den aktuella sjukvårdspolitiska inriktningen i Sverige understryker starkt patienternas valfrihet. Viktiga policyfrågor rör den fortsatta konkretiseringen av valfrihetsreformerna i riktning mot ökad reell valfrihet och fördjupat patientinflytande över vårdens innehåll och utförande. Hur nås en förbättrad vård och större patienttillfredsställelse via dessa mekanismer och instrument? Vad krävs av vårdgivarna, av myndigheterna och av patienterna själva?

Angela_Coulter

Angela Coulter, en av de ledande och mest erfarna experterna inom detta fält i Europa, gav en inledande översikt över kunskapsläget och hittillsvarande erfarenheter.

Angela Coulter är samhällsvetare. Hon har bl.a. varit  Director of the Health Services Research Unit at the University of Oxford och Executive Director of Policy and Development at the King´s Fund in London. Under perioden 2002 – 2008 var hon Chief Executive of Picker Institute Europe, en Storbritannien baserad stiftelse specialiserad på att mäta och utveckla patienternas upplevelse av vården.

Hon arbetar nu bl.a. the Foundation for informed Medical Decision Making och en rad andra organisationer som sysslar med området patientinflytande. Under Rapporter finns ett antal av Angela Coulters aktuella skrifter liksom en audiopresentation.

Angela Coulter talade på ett seminarium vid King´s Fund om patienters val och medinflytande.
Lyssna på klippet här
Läs hennes rapport här

 

2a0d067e5be087ee06137f0792428654

Ulrika Winblad presenterade vid workshopen en aktuell kunskapsöversikt över området  patienters val- och inflytandemekanismer. Den innehåller också en bedömning av detta områdes utveckling i Sverige liksom tänkbara konkreta alternativ för utveckling av området.

Ulrika Winblad har en grundläggande utbildning i statsvetenskap. Hon är med.dr och docent i Socialmedicinsk forskning och verksam vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och bitr forskningsgruppsledare för dess forskargrupp för Hälso- och sjukvårdsforskning. Ulrika Winblads forskning är främst inriktad på frågor om vårdens och omsorgens styrning och organisation samt patientens ställning inom vården. Hon har särskilt profilerat sig på frågor om patienternas inflytande, valfrihet och rättigheter och disputerade 2003 på avhandlingen ”Från beslut till verklighet. Läkarnas roll i implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården”.

Tema – Patienters val och påverkansmöjligheter

Docent Ulrika Winblad har gjort en kunskapssammanställning inför Forum för Health Policys workshop den 10 maj:

Winblad U (2011): Hur kan patienter och medborgare påverka och styra hälso- och sjukvården?
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
Arbetsrapport Forum för Health Policy, Workshop 10 maj 2011.
Ladda ner pdf 
och presentation här.

Rapporten ger en kunskapsöversikt över området patienters val och påverkansmekanismer av hälso- och sjukvården. Den visa den svenska utvecklingen i relation till situationen i viktiga länder i omvärlden. I rapporten ges konkreta förslag till handlingslinjer för att ta tillvara den utvecklingspotential som finns i en utveckling av valmekanismer och patientengagemang i vården.

Winblad U. Ringard Å.  Meeting rising public expectations: the changing roles of patients and citizens. I Magnussen J. Vrangbeck K. Saltman R.B. (eds) (2009). Nordic Health Care Systems: Recent Reforms and Current Policy Challenges. European Observatory on Health Policices and Systems/Open University Press.
Läs här

Översikt över området patienträttighet och valfrihetsmekanismer i de nordiska länderna. Ingår i en aktuell volym från European Observatory on Health Policies and Systems som beskriver och analyserar de viktigaste aspekterna av de nordiska ländernas sjukvårdssystem.

Angela Coulter – Health and Big Society Talk, 8 December 2010. Kings Fund, London. Audioclip

Lyssna till Angela Coulter som inledde Forum för Health Policys workshop den 10 maj i Stockholm. Här talar hon om samma ämne – patienters val och medinflytande – på ett seminarium vid King´s Fund.

Länk till audio-klipp

Coulter A. The Autonomous Patient: Ending Paternalism in Medical Care. Nuffield Trust (2002) + förslag

En översikt över motiven för ett ökat engagemang och medinflytande för patienterna i vården samt betydelsen av dessa utmaningar för sjukvårdssystemet.

Läs mer här

Coulter A. Informing Patients. Assessment of the Quality of Patient Information Materials. King´s Fund ) 1998.

Översikt och värdering av informationsmaterial och strategier för patientinflytande

Läs mer.

Coulter A. Do patients want a choice and does it work ? British Medical Journal 2010;341:973-975.

Kunskapsöversikt kring patientval och deras effekt.

Läs mer här. 

Boyce T, Dixon A, Fasolo B, Reutskaja E. Choosing a high quality hospital. Report, King´s Fund London. 2010.

En analys av förutsättningar, metodik och stödmaterial för att patienter skall kunna välja sjukhusvårdgivareutifrån kvalitetskriterier.

Läs mer här

Le Grand J. The other invisible hand: delivering public services through choice and competition.

Hälsoekonomen Julian Le Grand var välfärdsrådgivare till Tony Blair och har ingående utvecklat temat hur kvalietet och effektivitet i välfärdstjänster kan utvecklas genom val- och konkurrensmekanismer.

Läs preview här

Bowenkamp, van de H, Trappenberg M. Grit K (2009) ”Patient participation in collective healthcare decision making: The Dutch Model” Health Expectations. Doi 10.111/j.1369-7625.2009.00567.x

Beskrivning och analys av hur patienters deltagande i vården kan utvecklas i det Holländska sjukvårdssystemet – ett system där aktuella reformer gett ökad tyngdpunkt åt patientens val.

Läs mer här

O´Connor AM, Bennet CL, Stacey D, Barry M et al. Decision aids for people facing health treatment or screeing decisions. The Cochrane Library 2009, issue 3.

Kunskapsöversikt utvecklad av en arbetsgrupp inom det s.k. Cochrane-samarbetet för evidensbaserad medicin. Rapporten fokuserar på den intressanta utveckling som pågår i Canada och USA kring kliniska beslutsstöd riktade speciellt till patienter för att kunna ta aktiv ställning till förslag om olika behandlingar.

Läs här