På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har jag förmånen att få arbeta med många olika, intressanta och ofta aktuella frågor inom både vård och omsorg. Vårt arbete har en koppling till policyrelevanta frågor och vi strävar efter att våra resultat ska vara användbara och värdefulla som beslutsunderlag för framförallt nationella beslutsfattare. På det viset är kopplingen stark till det arbete som Forum gör. Min egen bakgrund är från hälsoekonomi, men jag arbetar med olika metoder och ansatser, allt efter vad som är lämpligast givet vilken fråga vi står inför. Många gånger handlar det om att utvärdera specifika statliga reformer eller satsningar, som till exempel de pågående satsningarna på god och nära vård, eller satsningen på kvinnors hälsa. Till exempel har vi nyligen utvärderat effekterna i socioekonomiskt utsatta grupper av avgiftsfrihet för mammografi och preventivmedel. Det är också mycket vanligt att vi beskriver och analyserar särskilt intressanta eller problematiska frågor som exempelvis privata sjukvårdsförsäkringar eller precisionsmedicin.

Forum för Healthpolicy är viktigt av flera skäl: det är en mötesplats som ger upphov till spännande diskussioner där jag alltid lär mig något nytt. Jag tycker också att det är väldigt stimulerande att få lära mig om innovativa sätt att lösa problem och att få träffa kreativa, kunniga personer och båda dessa saker får jag genom Forum. Dessutom tycker jag att hälsopolicy generellt behöver stärkas i Sverige, både i forskning och tillämpning.

Just nu är det – förstås- mycket coronarelaterat arbete. Vi har bland annat precis avslutat ett projekt om effekterna av pandemin i individ- och familjeomsorgen. Vi har också coronaprojekt om bland annat vårdskulden, äldreomsorgen och ett projekt om vaccination i svårnådda grupper. Men även andra frågor får plats, som exempelvis ett angeläget projekt om förebyggande socialtjänst.

Jag har tidigare arbetat i flera stora projekt som rör psykisk ohälsa. Det är ett område jag känner lite extra starkt för, dels för att i stort sett alla har personlig erfarenhet av att ha det antingen i familjen eller själv vara drabbad, dels för att det kan få så förödande konsekvenser. Dessutom väcktes mitt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor när jag arbetade i psykiatrin som ung. Jag började t o m studera psykologi, men bytte sedan bana (till, av alla saker, landskapsarkitektur, men det är en annan historia).

Joakim Ramsberg, Fil. doktor i nationalekonomi, är hälsoekonom och verksam vid Myndigheten för vård – och omsorgsanalys

Vill du veta mer? – Du kan lyssna till Joakim i Hälso- och sjukvårdspodden >>>