Anneli Lennberg, chefsjuksköterska, och Charlotte Levin, strategisk verksamhetsutvecklare, Södersjukhuset ställer sig, i veckans blogg, frågan varför inte patientsäkerhetsarbetet värderas lika högt som andra prioriterade chefsuppgifterna, t.ex. arbete och ansvar för produktion, budget och bemanning? 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Ökad patientsäkerhet – ledarskap är nyckeln!

Anneli Lennberg, Chefsjuksköterska och Chef Avd Kvalitet & Patientsäkerhet, Södersjukhuset AB
Charlotte Levin, Strategisk Verksamhetsutvecklare  Avd Kvalitet & Patientsäkerhet, Södersjukhuset AB

Ofta framhålls att patientsäkerheten är hotad, men varför värderas inte patientsäkerhetsarbetet generellt lika hög som andra prioriterade chefsuppgifterna, t.ex. arbete och ansvar för produktion, budget och bemanning?

Berörda patienter, medarbetare och chefer är ibland dåligt informerade om inträffade allvarliga händelser, händelseanalyser, patientklagomål och anmälningar till IVO. Kommunikation med deltagare i händelseanalysteamet varierar, utredningarna efter allvarliga vårdskador drar ofta ut på tiden och det är en stor utmaning att hålla ordning på åtgärderna som tas fram i samband med utredningar samt att prioritera så att de blir utförda och utvärderade.

Södersjukhuset har under de senaste åren haft som mål att underlätta och påskynda processen vid allvarliga händelser och utredningar samt att patienter, medarbetare, chefer och deltagare i händelseanalysteam är välinformerade. Sjukhuset har även haft ambition att minska fokuset på insamlandet för att i stället använda kunskaperna från både positiva och negativa vårdhändelser för att öka det organisatoriska lärandet och därmed främja en god säkerhetskultur. Ett annat viktigt område är chefers ansvar att ta god hand om och stödja både medarbetare och patienter/ närstående efter allvarliga händelser.

Mängden patientklagomål ökar, både direkt till vårdgivare och till myndigheter. Södersjukhuset arbetar för ökad patientdelaktighet samt uppmuntrar och välkomnar patienters och närståendes synpunkter. Vi samlar nu in patienters synpunkter via enkäter med QR-koder på flera vårdavdelningar och mottagningar vilket är ett viktigt led  i utvecklingen av patientdelaktighet och säker vård. Det finns ett stort behov av ett strukturerat arbetssätt för handhavande av både allvarliga vårdhändelser och patientklagomål samt tydligare kopplingar till det ständigt pågående systematiska kvalitetsarbetet vilket tydligt beskrivs i Socialstyrelsens handlingsplan för patientsäkerhet år 2020-2024.

Konkreta åtgärder som genomförts och som vi tror är bidragande framgångsfaktorer:

 • Ett nybildat utskott för patientsäkerhet som har uppdrag att tillse att sjukhuset har en samordnad process för systematiskt patientsäkerhetsarbete för att uppnå en god och säker vård samt att eftersträva att sjukhuset arbetar utifrån den nationella och regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
 • Patientsäkerhet är en regelbundet återkommande punkt på sjukhusets ledningsgrupp.
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor har fått större utrymme på verksamhetsområdenas regelbundna uppföljningsmöten.
 • Utbildningar om patientsäkerhet och Socialstyrelsens handlingsplan ges på olika nivåer för både ledningsgrupper, chefer och medarbetare.
 • Sjukhusets ledningsgrupp har fattat beslutet att alla chefer och ledningsgruppsmedlemmar ska genomföra Socialstyrelsens e-utbildning Säker vård.
 • Funktionerna patientsäkerhetssamordnare samt patientsäkerhetsanvarig läkare ska finnas utsedda på alla verksamhetsområden och ska stödja ledningen i dess uppdrag samt bidra till att målen för patientsäkerhet uppnås.
 • Genomlysning och beskrivning av processen ”utredning av allvarliga vårdskador” och anmälan till IVO, vilket har resulterat i sjukhusövergripande riktlinjer och checklistor för att eftersträva en gemensam och tydlig struktur.
 • I sjukhusets verksamhetsplan finns målet att öka andelen medarbetare som svarat positivt på frågan ”På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser” i medarbetarenkäten..
 • Spridning av verksamheternas lokala patientsäkerhetsberättelser med genomförda förbättringar inom kvalitet och patientsäkerhet genom nyheter på intranätet.
 • Samlingssida för händelseanalyser på intranätet för att öka det organisatoriska lärandet.
 • Lex Maria-strategi med påbörjade åtgärder för ökad transparens.
 • Vårdavvikelser, patientärenden, synpunkter och klagomål är en guldgruva till förbättringar och ökad patientsäkerhet

Under pandemin har mycket av det långsiktiga arbete som planerats inom kvalitets- och patienssäkerhetsområdet fått omprövas och senareläggas. Trots det har sjukhuset uppnått förbättrade kvalitetsresultat inom många områden såsom stroke, diabetes och förlossningsvården. Många verksamheter har arbetat aktivt med patientsäkerhetskulturen inte minst genom att göra patienter och närstående delaktiga i utredningar och händelseanalyser. När patienterna själva får beskriva vården ges över lag positiva omdömen och i den nationella patientenkäten 2021 svarade fler än 9 av 10 att de skulle rekommendera vården på sjukhuset till någon annan i samma situation.

Genom att synliggöra och ta fram en tydlig struktur kring patientsäkerhetsarbetet skapar vi en kultur där medarbetare vågar lyfta risker. Andelen patienter/närstående som deltar i händelseanalysarbetet ökar. Plan framåt är att använda Socialstyrelsens verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete samt att ytterligare öka arbetet med patienternas delaktighet och ta vara på synpunkter/klagomål på strukturerat sätt så att det leder till lämpliga åtgärder och blir en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Status behöver höjas på dessa ofta svåra och tidskrävande uppgifter, vilka ofta upplevs som en extra pålaga och som något extra som inte ingår i chefers dagliga arbete.

En vårdskada är nämligen lika allvarlig som röda siffror i balansräkningen.

Anneli Lennberg, Chefsjuksköterska  Chef Avd Kvalitet & Patientsäkerhet, Södersjukhuset AB

Charlotte Levin, Strategisk Verksamhetsutvecklare  Avd Kvalitet & Patientsäkerhet, Södersjukhuset AB