Hur kan sjukvård och omsorg samordnas bättre?

Målsättning

När vården och omsorgen är samordnad ser patienterna och brukarna en helhet där professionerna arbetar tillsammans för att möta den enskildes behov. Patienterna och brukarna behöver då inte bekymra sig över hur systemet är organiserat för att få den vård och omsorg de behöver. Men sker det? Är det överhuvudtaget genomförbart?

Ett antal svenska och internationella källor pekar samfällt på att bristande samordning är en av de största utmaningarna för vården och omsorgen i Sverige. I vår omvärld strävar man efter nya lösningar. I Finland innebär exempelvis den nya hälsovårdsreformen att man på regional nivå slår ihop administrationen för social omsorg med den för hälso- och sjukvård. I två pilotprojekt i Storbritannien (Manchester och Sheffield) läggs administrationen för social omsorg och hälso- och sjukvård under samma regionala ledning.

Detta är det organisatoriska perspektivet, men vad vet vi om patient- och brukarperspektivet? De senaste årens ökade fokus på multisjuka äldre har gett värdefull information, men finns andra patient- och brukargrupper som har liknande behov av samordning och där utmaningen är densamma?

Denna workshop syftar till att identifiera strategier för att förbättra samordningen i svensk vård och omsorg. Vi utgår från ett tydligt patient- och brukarperspektiv och som plattform för en sådan lösningsorienterad diskussion kommer vi att använda ett nytt ramverk som presenterats i en nyligen publicerad rapport från Vårdanalys: ¨Samordnad vård och omsorg – en analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem¨ (Vårdanalys 2016).

Ladda ner programmet här.