”Multisjuka patienter i vården -behov och en effektivare vårdorganisation”

Forums nionde workshop ägde rum på Vårdförbundet den 30 maj 2013

Medverkande:
Ran Balicer,
 läkare och Director of Health Policy Planning inom Clalit
Ulf-Johan Olson, 
Utvecklingspartner AB
Joachim Werr, 
leg. Läk.Med. Dr. vid KI och VD för Health Navigator
Jonas Lundberg, M.Sc., Med. Dr. vid KI och partner vid Health Navigator

Forums nionde workshop fokuserade på hur vården  för multisjuka patienter kan och måste göras effektivare och bättre genom målprecisering och bättre utnyttjande av information och kunskap som bl.a finns i hälso- och sjukvårdens databaser.

Den internationella presentationen gavs av Ran Balicer, Israelisk läkare och forskare inom vårdadministration vid Clalit, ett försäkrings- och vårdgivarsystem som täcker 4 miljoner patienter, hälften av Israels invånare. Balicers presentation utgick från det faktum att 1 % av patienterna står för ca 30 % av vårdkostnaderna – och att en stor andel av patienterna har en eller flera kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig behandling – antalet ökar starkt med åldern.

– Vi vet helt enkelt för lite om hur sjukdom, olika behandlingar och terapier samverkar eller motverkar varandra sa Balicer. Dock finns det potentiellt en hel del möjlig kunskap framförallt i våra databaser, behandlings- och kvalitetsregister som ni har i Sverige.

Denna kunskap och information måste mobiliseras på ett helt annat sätt än hittills och också aktivt användas i vårdens styrning och ledning. Detta var Ran Balicers huvudbudskap och han gav ett antal konkreta, slående och väl genomarbetade exempel (se presentation i kolumnen till höger). Exemplen täckte strategier inom såväl prevention som olika kliniska behandlingar, riskbedömning och selektion av patienter utifrån stösta tänkbara nytta av behandlingen.

– Framtidens resurspress och krav på effektivare medicinsk vård lämnar oss inga egentliga alternativ sa Ran Balicer. Vi måste effektivisera vården – och det gör vi dels utifrån ökad information och kunskap, och dels utifrån en mera målpreciserad och styrd vård.

Balicers presentation lämnade därmed viktiga impulser och bidrag för utvecklingen av kunskapsbaserad vård  och dess konkreta utveckling, ett tema som i högsta grad är aktuellt i Sverige. Vi har utomordentliga databaser, register och behandlingsriktlinjer – vad som behöver större uppmärksamhet är genomförande i klinisk handling. Starkare interaktion mellan forskning, administrativ ledning och kliniska ledare är ett av svaren.

Ett konkret exmpel lämnades i presentationen av Joachim Werr VD för konsultföretaget Health Navigator tillsammans med Jonas Lundberg, bägge också forskare vid Karolinska Institutet. De presenterade talande svenska exempel från studier i fem svenska landsting kring metodik att analysera  ”högkonsumenter” av vård, deras vårdmönster och behov och bygga interventioner kring detta, bl.a. systemet med ”vårdlotsar”. Resultaten är mycket goda.

Ulf-Johan Olson, med stor efarenhet som managementkonsult  och granskare av vården i mer än hälften av de svenska landstingen liksom arbete kring kunskapsstyrning av vården lämnade vid workshopen en analys av vårdkedjan inom geriatriken med fokus på flaskhalsar och organisatoriska hinder för effektiva vårdflöden, särskilt i samverkan mellan olika vårdhuvudmän.

Internationell gäst
702a9793d54f9622ea8dc86eb0e97d3b

Ran Balicer
MD, director of Health policy Planning, Clalit, Israel

Ran Balicer berättar om systemet Clalit, Israels största vårdorganisation, och vården inom Israel.

Presentation Ran Balicer >>


Ulf-Johan Olson

Rapport från Ulf-Johan Olson >>

Presentation Ulf-Johan Olson >>

 


Presentation från Joachim Werr och Jonas Lundberg >>

Underlag från Health Navigator >>

81717bac10a0983d80d1f2d0b8a98d4f fe439654c0999ccdc8d9c6120c329611

Joachim Werr, Jonas Lundberg


Tobias Nilsson

Presentation från Tobias Nilsson >>