Detta heldagsmöte  sammanförde internationella experter och svenska beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdsområdet för att diskutera aktuella trender och trolig framtida utveckling inom ”health policy”. Huvudämnena var den ekonomiska framtiden för europeiska hälsosystem, vilken kvalitet på den kliniska verksamheten och vilka utfallsmått vi har att förvänta oss i ett femårsperspektiv, samt den politiska och sociala innebörden av troliga beslutsprocesser i sjukvårdssystemen under denna tidsperiod.

Målet för workshopen var att bedöma vilka framtida drivkrafter som kommer att forma vården på kort sikt och vilka strategier som kan bli användbara för att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården.

Här kan du ta del av det uppdaterade programmet för workshopen 28 november.

English Version here

Internationella gäster

a7a3585dc6d1d1a893795b056ca1f74d

Dr. John Appleby, Chief Economist, King’s Fund, London

“Looking at the Financial Future of Health Systems”

Ladda ner Applebys bilder från presentationen i pdf här>>

Ladda ner Applebys nya rapport ’Spending on health and social care over the next fifty years’ som pdf här>>

c58cf494bf0348b5d69ea5e5f951664a

Dr Josep Figueras,Director, European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels

“Looking at the Political and Social Future of Health Systems”

Ladda ner Figueras bilder från presentationen i pdf här>>

0137baafcdb7735b4b5c0e9c0d116d3e

Prof. Robyn Tamblyn,Scientific Director, Institute of Health Services and Policy Research, Canadian Institutes of Health Research Ottawa, Canada.

“Looking at the Clinical Future of Health Care Services”

Ladda ner Tamblyns bilder från presentationen i pdf här>>

Panel med svenska politiker
  • Jonas Andersson, Regionråd VG-region (fp)
  • Helene Hellmark Knutsson, Stockholms Läns Landsting (s)
  • Anders W. Jonsson, Social Utskottet, Riksdagen (c)
  • Staffan Werme, Kommunalråd Örebro (fp)
Panel med deltagare från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet
  • Anders Blanck, VD, LIF (Läkemedelsindustriföreningen)
  • Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
  • Anders Morin, Svenskt Näringsliv
  • Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal
  • Karin Träff Nordström, ordförande, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)
  • Martin Ärnlöv, VD, Bräcke Diakoni

Referat

Panel 1 – Politikerpanel

På frågan om politikerna kände igen sig i de internationella talarnas uppmålade scenarier vad svaret från flertalet, ”ja”. Det rådde en samsyn kring att hälso- och sjukvården i Sverige i grunden är relativt bra men att det inte finns några ”quick fix” eller ”golden bullets” för att lösa de problem som finns. Problem som i många fall rör sig om brist på samarbete och obefintlig spridning av goda exempel. Ingen av politikerna förespråkade stora omorganisationer i systemen utan talade för flera separata insatser och försök till ökat samarbete.

Man diskuterade sedan sätt att ta fram metoder för att överbrygga de s.k. stuprören mellan och inom både kommuner och landsting. En insikt var att professionerna inom vården måste engageras och ges incitament för ökad innovationskraft.

Panelen höll också med Josep Figueras om att en bra ”skill-mix” måste identifieras och skapas och samt utnyttjas, där fler än en kompetens engagerar sig och att allas kompetenser utnyttjas på optimalt sätt. Ett problem som kom i fokus var att frågorna som politiker som arbetar med lyder under olika lagar som inte alltid är kompatibla, t ex socialtjänstlagen och hälso- sjukvårdlagen.
En reflexion att ta till sig från Figueras, var att krisen i Europa kan vara en drivkraft för att utveckla vården, och det börjar finnas konkreta bevis för att så är fallet. Ett exempel är behovet av gränsöverskridande samarbete mellan sjukhus och primärvård. Länder som ligger relativt bra till ekonomiskt borde utnyttja läget att lära av andra och ”bygga muskler” för att klara utmaningarna framöver.

Panel 2

Företrädare för vård och omsorg samt patientorganisation och lifescience.

Den andra panelen knöt an till den första genom att efterlysa förändringsarbete, men i förhöjd takt. Behovsbilden för förändringar är omfattande, men den politiska verkligheten med mandatperioder påverkar förutsättningarna.

Det rådde också en samsyn i att vi behöver definiera vissa begrepp som vi använder oss av i dessa diskussioner för att motivera förändrings- och förbättringsarbete, till exempel ”värde”, ”hälsa”, ”patientcentrerad”. Flera paneldeltagare återkom till att det behövs en bra incitamentstruktur för att främja utveckling liksom möjligheter till tillgripa sanktioner när utveckling inte sker enligt uppdrag.

Alla inser att sjukvården kommer att kosta mer framöver, och panelen uttryckte oro över kostnadsutvecklingen hittills. Ett annat problem är också bristen på arbetskraft. Vilka ska arbeta inom vården i framtiden? Här har Sverige kanske ett särskilt problem som vi måste ta tag i.

Flera av de svenska paneldeltagarna fann det intressant att ta till sig från John Appelbys presentation, att den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre inte är så kostnadsdrivande i vården som vi föreställt oss. Kostnadsdrivande är snarare: ny teknologi och möjligheten till avancerade behandlingar, ökad ambition, högre krav på hälsa, ökad inkomst, ändrat beteende.

Vad det gäller graden av statlig styrning gick meningarna isär mellan dagens första och andra panel. Politikerpanelen trodde inte på drastiska förändringar av det svenska systemet i den frågan, medan representanter från hälso- och sjukvården kunde tänka sig en viss ökad statlig styrning. En motivering från panelen var att utvecklingen går för långsamt som det är nu, och en annan motivering var att olikheterna inom vård och omsorg är för stora. Det förekom också förslag om att minsta antalet landsting för ökad effektivisering och styrningsmöjlighet. Det skulle eventuellt också kunna dra ner de variationer i vården som finns i landet idag. Ett exempel som togs upp är orimligheten i att det kan skilja upp till 50% i kostnad för samma typ av ingrepp beroende på var i landet det utförs. Det måste också till metoder för att lyfta de landsting som släpar efter i olika typer av kvalitetsmätningar.

En annan genomgående reflexion är var att vi måste lära oss göra mindre och att också låta bli onödig vård. Inte bara av kostnadsskäl, utan för att inte göra skada. Panelen med företrädare från vård och lifescience uppmanade politikerna att även fokusera på en rättvis hälso- och sjukvård.

Tänkvärt var också uttalandet att efterfrågan på vård inte är oändlig. Efterfrågan på hälsa är oändlig. De avslutanden ledorden skulle kunna sammanfattas så här, ”riv murarna och öka samarbetet”.

Se och hör vad deltagarna tyckte

Karin Träff Nordtröm, ordförande SFAM

Anders W Jonsson (c), socialutskottet

Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Anders Morin, Svenskt Näringsliv

Fredrik Lennartsson, chef myndigheten för Vårdanalys

Några korta intervjuer med föreläsarna

Dr John Appleby, Kings Fund, London

Professor Robyn Tamblyn, Canadian Institute of Health Services

Dr Josep Figueras, European Obervatory, Bryssel