Webinar 10 mars 14:00-16:30

En nationell infrastruktur, med enkel överföring av information mellan olika aktörer och huvudmän,  är helt central för patientsäkerheten. I ljuset av pandemin är det obegripligt hur IT utvecklingen ser ut i landet.  Fragmenterinen av IT-infrastrukturen hämmar möjligheten att skala upp nya, innovativa lösningar som för leverantörer ofta bygger på att det är skalbart. Det finns en överenskommelse mellan SKR och staten att man ska bygga en gemensam infrastruktur tillsammans. Men vad händer egentligen – debatten har tystnat, eller?

Sammanfattning av webinariet

Nationellt och regionalt – vad händer?

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd i Region Stockholm, ordförande i SKRs Beredning för digitalisering 
Sammanfattning av det gånga året är att vårdens digitala infrastruktur, som fanns på plats innan pandemin, har klarat trycket. Även om vissa tjänster har haft problem så har grunden för framtidens vård, den basala infrastrukturen, hållit måttet. Man har klarat en snabbare anpassning till fler och mer omfattande digital vård och idag erbjuder i princip alla vårdgivare över landet någon from av digitala tjänster.

I Region Stockholm utvecklas nu vårdappen ”Alltid öppet” som innebär en stor utbyggnation av den digitala vården. En plattform som kan integrera journalsystem och anpassas efter den egna verksamhetens behov.

Välfärdens digitala infrastruktur – avsiktsförklaring mellan SKR och regeringen. Ett initiativ för att kraftsamla mellan stat, regioner och kommuner för att:

  • Rusta upp, modernisera och bygga ut välfärdens digitala infrastruktur
  • Gemensamt identifiera behov av förvaltningsgemensam digital infrastruktur
  • Sätta gemensamma regler och principer för digitalt informationsutbyte
  • Samfinansiera nödvändiga investeringar

 

Region Skåne – Region Skånes digitala vårdinformationssystem
Harald Roos – styrgruppsordförande, Skånes digitala vårdsystem

I Region Skåne utvecklas nu en ny digital vårdplattform, SDV. Plattformen ska främja en mer jämlik vård och en sammanhållen patientupplevelse där man som patient kan boka vårdbesök, hitta kallelser och uppföljning i samma system.  Systemet byggs och implementeras parallellt med ordinarie verksamhet och kommer att knyta ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne där flera befintliga system ska integreras för en bättre överblick av journaler och läkemedelslistor.

Patientperspektivet – Hur kan vi få bra infrastruktur som främjar patienterna?
Margareta Haag – Ordförande nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en samverkansorganisation med 10 nationella cancerprofilerade patientorganisationer och fyra regionala patientföreningar. Nätverket verkar bland annat för att patienternas data kan delas mellan vårdgivare, regioner, forskare och statistiker och att patientföreningar ska kunna var med och dela data för förbättrad forskning, vård och livskvalitet.

Prioriteringar:

  • patientföreträdare/patient ska ses som en partner och en resurs till vårdgivaren i den personcentrerade vården.
  • Regelverket måste ändras så det utgår från patienten och patientens behov och att se till att vi får en jämlik vård över hela landet.

Dagens journalsystem fungerar dåligt och man efterfrågar nationell samverkan/ styrning för ändring av regelverk och lagar så att det går att dela data på ett bättre sätt.

I framtiden hoppas man på individanpassad diagnostik och behandling. Genom digitalisering och nationella system kan vi få en till en tidig upptäck för Stadium 1 cancer och tillsammans nå nollvision cancer med relevanta aktörer.

Kommentarer

Marie Morell – ordförande i SKRs hälso- och sjukvårdsdelegation, Catharina Barkman, Forum för Health Policy, Magnus Lejelöv, LIF, Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Daniel Forslund, SKR, Harald Roos, Region Skåne

Marie Morell kommenterade: Staten behöver se över lagstiftningen och varför man inte kan föra över information över regiongränserna. Ett delbetänkandet som ligger på bordet just nu – att kunna dela data mellan kommun och region, dela data inom en regions olika verksamheter (forskning/ patientnära). Det blir viktigt att kunna koppla på kommunens system med regionernas.

Digitalisering och IT handlar inte bara om det tekniska utan mycket om ledarskap, kulturella förändringar och verksamhetsfunktioner. Så en anledning till att exempelvis lagstiftningen inte har hängt med är att det kanske inte helt gått fram i alla plan vad det är som händer.  Förutom lagändringar för att främja delning av data så behöver politiker se över prissättning och ersättning mellan olika vårdgivare. Det är nästa stora utvecklingsområde som ligger kvar som vi behöver börja jobba mer aktivt med.

Dagens vårdinformationsmiljöer i ett internationellt perspektiv Framtidens IT-infrastruktur? 

Hanna Pohjonen – PhD -internationell expert OpenEHR

Hanna Pohjonen,  med lång erfarenhet av IT-infrastruktur från en rad olika länder, menar att många av dagens Vårdinformationsmiljöer är gammalmodiga och låsta för både överföring av data mellan olika vårdgivare och regioner/kommuner och för nya innovationer. Hon menar att framtidens IT-infrastrukturer ska vara ”öppna miljöer” som både säkerställer säkerhet och flexibilitet. IT-miljöer där patienterna äger sin data, där det är lätt att koppla på olika moduler, regioner/nationer behöver inte vara beroende av ett företag eller en utvecklare.

Läs hela blogginlägg av Hanna Pohjonen – PhD -internationell expert OpenEHR >>>