Klicka på bilderna för att ladda ner respektive policybrief som pdf.

Vad kan Sverige lära av Nederländerna och Schweiz?

Den 26 september 2017 arrangerade Forum för Health Policy en workshop i samarbete med ambassaderna och handelskamrarna för Schweiz och Nederländerna med syftet att stimulera diskussion och lärande. Schweiz och Nederländerna är två länder i Europa som har helt olika sjukvårdssystem jämfört med Sverige. Samtidigt toppar de tre länderna olika rankinglistor med resultat från hälso- och sjukvården. Huvudtalare var professor Nikola Biller-Andorno från University of Zürich och professor Patrick Jeurissen från Radboud University i Nederländerna.

Skärmavbild 2017-12-04 kl. 09.26.12

En sammanhållen effektiv vård och omsorg – visst går det?!

Den 13 februari 2017 deltog över 100 personer i workshopen ”En effektiv sammanhållen vård och omsorg. Visst går det!?” Olika grupper var representerade; patientorganisationer, fackliga företrädare, politiker från riksdag, landsting och kommuner, beslutsfattare på tjänstemannanivå, offentliga och privata vårdgivare, forskare, konsulter, entreprenörer med flera. Ett uppföljande rundabordssamtal med nyckelpersoner arrangerades den 7 mars. I denna policy brief presenteras fem goda exempel och fem policy rekommendationer för en mer effektiv sammanhållen vård och omsorg. Rekommendationerna baseras på en gedigen process med utgångspunkt i ovan nämnda workshop och rundabordssamtal.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.31.44

Big Data

Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- och sjukvård? Hur kan man finna en balans mellan integritet och samhällsnytta i en allt mer digitaliserad och informationsrik miljö? Internationell gäst var professor Peeter Ross som haft en ledande roll i implementeringen av Estlands elektroniska eHälsosystem. Denna policy brief utgör en sammanfattning av workshopen och innehåller några övergripande policyrekommendationer kring hur man kan arbeta vidare med frågorna i Sverige.

skarmavbild-2016-10-29-kl-10-36-51

Multisjuka

Forum för Health Policy har det senaste året arrangerat två workshops som fokuserat på en av vårdens allra största utmaningar – vården av de patienter som har flera sjukdomar under en längre tid. Olika uppgifter kan ges om omfattningen av denna vård – uppskattningsvis cirka 50 % av de samlade vårdresurserna rör patienter med flera kroniska sjukdomar. Den typiska patienten i denna grupp har 2 – 3 kroniska sjukdomar under 3 – 5 år och är mellan 75 och 87 års ålder. En rad kontinuerliga vårdinsatser från akutvård, öppen specialistvård, primärvård och den kommunala vården och omsorgen skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt utifrån patientens perspektiv. I denna Policy Brief presenteras ett sammanfattat material från dessa två workshops samt fyra viktiga policyåtgärder som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Multisjuka

Variationer

Den 5 mars 2013 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Variationer och kvalitetsjämförelser med syftet att stimulera diskussion och lärande. Medverkade gjorde bland andra Elliott S. Fisher, Dartmouth Institute, ledare för den mest tongivande forskaransatsen kring variation i vården i USA och Fredrik Westander, som har medverkat i Öppna Jämförelser (ÖJ) av hälso- och sjukvården i Sverige. Denna Policy Brief bygger på och summerar materialet från denna workshop. Tonvikten ligger på att ge översiktligt kunskapsläge och förslag till det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet i Sverige.

Variationer och kvalitetsjämförelser i hälso- och sjukvården

Team

Den 7 November 2012 genomförde Forum för Health Policy en workshop på temat Team i sjukvården. Medverkade gjorde bland andra Professor Louise Lemieux-Charles, Department of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Med dr David Bergman och Docent, leg.psykolog Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Management Center, Karolinska Institutet, Isis Amer-Wåhlin, MD PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och Med, dr, Peter Daneryd, Executive Director för Hälso- och sjukvård, Ernst & Young. Denna Policy Brief bygger på och sammanfattar materialet från workshopen. Vi vill på detta sätt göra kunskap och handlingsalternativ mer tillgängliga i beslutsfattar- och expertkretsar.

Ledarskap

Folkhälsa

Den 19 September 2012 anordnade Forum för Health Policy en workshop under rubriken ”The shifting balance between public health and curative medical care in producing health gain”. Workshopen berörde klassiska och frågor kring olika faktorers betydelse för hälsan i befolkningen – förebyggande vård och folkhälsoinsatser i vid mening kontra klinisk kurativ vård och behandling. Det internationella kunskapsunderlaget gavs av professor Martin McKee, London School of Hygiene (se presentationer från workshopen på www.healthpolicy.se/workshops). En grundläggande kunskapsöversikt rörande svenska förhållanden gavs av Ragnar Westerling, professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Detta underlag berör många hälsopolitiska vägval.

Folkhälsa

18 goda råd

I slutet av det tredje verksamhetsåret, 2013, tog Forum fram förslag på åtta viktiga policyåtgärder samt tio goda råd som kan förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Skärmavbild 2016-08-30 kl. 13.13.42