Nyligen gav Forum ut en policy brief på temat En sammanhållen effektiv vård och omsorg. I den gav vi fem rekommendationer för hur vården och omsorgen, för framförallt personer med komplexa behov, kan bli mer koordinerad och effektiv. En viktig del i detta arbete är att förbättra vård och omsorgsprocesser, bl.a. genom att bättre nyttja den digitala utvecklingen. I dagens blogginlägg skriver Monica Winge, medlem i Forums forskarnätverk, om sin forskning på detta tema. 

Trevlig läsning!

En patientcentrerad informationsmodell behövs!

Monica Winge

Organisation och processer i dagens vård och omsorg blir allt mer komplicerade till följd av trender såsom en åldrande befolkning, ett ökat behov av vård och omsorg och minskade resurser.

Det övergripande målet med mitt forskningsarbete har varit att undersöka de problem detta förorsakar och föreslå hur informationstjänster baserade på modern informations- och kommunikationsteknologi kan förbättra samverkan och samordning. Forskningen har haft särskilt fokus på situationer där äldre och multisjuka personer behöver en vård och omsorg som levereras samtidigt av flera aktörer.

Arbetet bygger på nära 20 års forskning som rör patientcentrerad samverkande vård och omsorg. Jag har definierat detta som att ”kvalitet på vård och omsorg uppnås genom samverkan mellan informerade och delaktiga patienter och deras närstående samt med samordnade team av aktörer som bedriver vård och omsorg enligt gemensamt fastställda vårdplaner.”

Resultaten visar att den utmaning som förorsakas av en åldrande befolkning är mer en social än en teknisk utmaning. Att möta denna utmaning kräver förbättring av dagens vård- och omsorgsprocesser så att dessa fokuserar tydligare på patientens behov och värden. En utveckling och tillgängliggörande av informationstjänster som tillåter involverade vård- och omsorgsaktörer att dela relevant kunskap om patientens hela vård och omsorgssituation behövs.

En viktig aspekt av den ökade komplexiteten är att en enda patient kan behöva vård och omsorg från flera autonoma vård- och omsorgsgivare parallellt, i synnerhet de patienter som är äldre och multisjuka. Detta kommer att kräva en effektiv samordning av vård och omsorg och ställa ytterligare krav på informationstjänster för att stödja detta arbete.

Forskningsresultaten diskuterar en patientcentrerad vårdprocess (Patient-Centered Care Process, PCCP) som beskrivs i fyra faser: bedöma, planera, utföra och följa upp.

Skärmavbild 2017-06-09 kl. 17.14.15 PCCP – patientcentrerad vårdprocess

För en patient kan olika vårdprocesser ofta pågå parallellt. För att kunna prata om detta fenomen och dess komplexitet har vi infört begreppet ”konglomerat”. Ett sådant består av en uppsättning ”autonoma” PCCPs som rör en och samma patient och som överlappar varandra i tid. Dessa parallella processer och aktiviteter är omöjliga för en enskild person eller aktör att hålla ordning på eftersom de kan pågå vid olika vårdenheter som ibland inte känner till varandra.

Ett konglomerat av parallella vård- och omsorgsprocesser 

IT-system kan däremot hålla ihop och koordinera olika aktiviteter som inte är möjliga för en människan att hantera, dvs. stora mängder data i realtid. Det är här IT är som bäst!

Baserat på ett antal internationella och nationella informationsstandarder, introduceras en patientcentrerad informationsmodell (Patient-Centered Information Model, PCIM) som utgör kärnan i den information som utifrån patientens behov behövs för att kunna samordna vård och omsorg.

Förslag ges också på en uppsättning av informationstjänster, som tillsammans utgör ett nav för samordning av vård- omsorgsprocessen och ett konglomerat av sådana. Informationstjänsterna avses hjälpa såväl formella som informella vårdare, och patienten själv, att bedriva vård enligt PCCP. Det övergripande målet är att förbättra och bibehålla hälsa och socialt välbefinnande hos personer med omfattande och komplexa vårdbehov.

Med forskningsresultaten hoppas jag kunna bidra till en djupare förståelse av behovet av ett tydliggörande av vård- och omsorgsprocesser för att skapa värde och nytta för patienten som individ.

Min doktorsavhandling i ämnet ”Collaboration and Coordination Challenges in Patient-Centered Care, Models and Information Services” finns att läsa här: http://dsv.su.se/omdsv/evenemang/disputation-monica-winge-1.297997

image

Monica Winge är affilierad forskare vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) på Stockholms Universitet. Hon är sjuksköterska med 20 års erfarenhet från kirurgi, primärvård, äldreomsorg och palliativ vård. Hon har varit chef för ASiH och arbetat med IT-strategi inom Stockholms Läns Landsting. Monica har även haft rollen som expert i ministerdelegationer med uppdrag inom Sverige, EU (ECDC), USA (USAID), Kina, Indien och Afrika.

]]>