Veckan bloggförfattare, barnläkaren Erica Bonns, fördjupar sig i hur sjukvården kan, så som många andra branscher redan gjort, ställa om till mer distansarbete och ökad användning av digitala verktyg. Både som ett sätt att förbättra arbetsmiljön men också skapa bättre och mer utrymme till de fysiska möten som faktiskt behövs. Hon skriver: ”Tänk om!” 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Att jobba hemifrån kan förbättra arbetsmiljön ­– även för vårdutövare

Erica Bonns

Coronapandemin har medfört behov och skapat möjligheter att arbeta på distans. Men det har uttryckts oro för att den trygga arbetsmiljö, som man så länge värnat om och byggt upp under en lång tid, nu snabbt skulle raseras. Samtidigt visar en Sifoundersökning1 att av de som getts möjlighet att arbeta på distans vill 88 % fortsätta med det, åtminstone en dag i veckan. Därtill ökar sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa bland läkare och övrig vårdpersonal.2

En nypublicerad kvalitativ intervjustudie3 från primärvården i Västra Götalandsregionen visar att läkare som arbetar vid regionens digitala klinik upplever stora fördelar i sin arbetsmiljö, jämfört med när de utför traditionellt kliniskt arbete.

Många av de intervjuade läkarna som arbetar digitalt upplever att de ges en större flexibilitet i sitt arbete. De uttrycker också att de totalt sätt får en minskad arbetsbörda med hjälp av tekniken. Majoriteten betonar dock vikten av att tekniken upplevs som smidig och välfungerande. Arbetet hemifrån sparar restid, erbjuder lugn och ro, samt ger läkaren en ökad känsla av kontroll över sina bokningar. Det digitala vårdmötet har därtill visat sig medföra att patienten blir mer avslappnad. Detta i sin tur främjar en bättre relation mellan patienten och läkaren, en oerhört stark motivator för en engagerad läkare.

Studien lyfter även problematiken i att allmänheten tenderar att överutnyttja vården om den blir allt för tillgänglig. Tillgängligheten kan då i sin tur kan ge ökad stress för läkare, men kunde avhjälpas med användandet av digitala stödsystem, såsom till exempel automatiserad triagering.

Denna studie visar alltså hur man kan minska upplevd stress inom primärvården genom att möjliggöra digitala vårdmöten inom den egna organisationen. Lägg till distansarbete för alla administrativa uppgifter man utför inom vården! Vid en första tanke kanske det är omöjligt för en anestesiolog eller kirurg att utföra några som helst arbetsuppgifter utanför sjukhuset. Tänk om!

Hur skulle det vara om t.ex. klinikmöten om patienter, vårdrutiner eller utbildningstillfällen kan skötas under en dag från hemmet? Detsamma gäller viss journalföring, rapportering, forskning och utvecklingsarbeten. Friskvårdstimmen eller patientmöten inför det planerade ingreppet, eller uppföljning efter behandlingen. En ökad användning av den digitala tekniken vid rätt tillfällen frigör också resurser till fysiska möten som verkligen behövs.

Coronapandemin har visat att det är möjligt inom andra branscher. När tänker sjukvårdens chefer visa att de vågar vara moderna ledare?

Erica Bonns, Barnläkare, Head of Medical Visiba Care

Referenser

  1. https://www.randstad.se/om-oss/press/nio-av-tio-vill-fortsatta-arbeta-hemifran-i-framtiden/
  2. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-studie-om-lakares-psykiska-ohalsa-okar-risken-for-felbehandling
  3. Scandinavian Journal of Primary Health Care. Physicians’ experiences of video consultation with patients at a public virtual primary care clinic: a qualitative interview study