Den här veckan lyfts ett, för oss inom Forum för Health Policy, viktigt ämne – vårdens digitalisering. Veckans bloggare pekar på fyra dimensioner; hälsan, arbetsmiljön, kvalitet/effektivitet och ekonomin som blir bättre om vi skapar strukturerade öppna ekosystem som kan få vårdens digitalisering att fungera. Vi har ofta lyft digitaliseringen möjligheter och utmaningar och så gör även Carolina Wallenius. Hon ger också ett konkret exempel som är spännande att ta del av.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Beslutfattare – se hit – bygg öppna ekosystem!

Carolina Wallenius, VD för Cerner Sverige

De prövningar världen har genomgått de senaste månaderna har varit nästan orimligt svåra, såväl för enskilda individer som för hälso- och sjukvårdssystem världen över. Prövningarna är inte över och kommer att fortsätta både avseende vård av patienter som drabbas av covid-19, men också avseende eftersatt vård inom andra områden. Detta är extraordinära omständigheter som kan hanteras bättre med digitala lösningar som redan finns idag.

Framtidens hälso- och sjukvård nämns ofta som begrepp. Jag påstår att vad som ofta benämns som framtidens hälso- och sjukvård kan implementeras redan idag. Genom att skapa strukturerade öppna ekosystem kan investeringarna för vårdens digitalisering räknas hem snabbt. Klokt genomfört kommer öppna ekosystem för hälso- och sjukvården att leverera:

  • Förbättrad patientupplevelse och ökad patientmedverkan
  • Förbättrad och mer effektiv vardag för vårdens medarbetare
  • Ökad kvalitet och effektivitet i utförd sjukvård
  • Minskade kostnader för hälso- och sjukvårdens alla komponenter, dvs såväl för utförd vård som för samhällets totala kostnader vilket inkluderar även kostnader för t ex sjukfrånvaro.

För att lyckas uppnå dessa fyra dimensioner behövs en infrastruktur där information kan delas mellan de aktörer som behöver samverka kring en individs hälsa och vård. Dagens lagstiftning behöver uppdateras så att individens information följer individen.

Digitaliseringen är en möjliggörare för hälsa och vårdkontinuitet, men grunden är genomtänkta processer och helhetstänk med patienten i fokus och dessutom med patientens fokus, dvs hur upplever patienten sin hälsa och sin vård. Ett exempel på hur värde skapas i alla de fyra dimensionerna finns i Orange County i Kalifornien och deras arbete med barn som har astma. Astma är en av de vanligaste orsakerna till att barn behöver specialistsjukvård i Kalifornien. Statistiken visar också att astma är en av de vanligaste anledningarna till barns frånvaro från skolan.

Nya processer prövades i syfte att öka tillgängligheten, öka medvetenheten och framförallt fokusera på förebyggande vård. Detta innebar bland annat att specialistsjukvården började skriva ut t ex spirometrar med automatisk överföring av data och att man integrerade användning av väderappar för att kunna agera på väderförhållande som har en negativ inverkan på ett barn med astma. Informationen utgör ett register, vilket möjliggör dataanalys inte enbart för att hjälpa barn i dess vardag utan är också verksamt i syfte att analysera på populationsnivå, vilket över tid har stor effekt för proaktivt hälsoarbete. Registrets förmåga att identifiera barn i riskgrupper har givit att antalet undersökningar för att identifiera barn med astma har fördubblats. Omfattande samarbete med skolarna har varit en viktig faktor i detta arbete.

breathmobile-RV
Specialistklinikerna har kommit till skolorna i form av sk Breath-mobiler. En Breath-mobil är en husbil som blivit en mobil astmamottagning. Principen att ”keep the patient out of the hospital” har blivit möjlig.

Resultaten är slående. För dessa barn har sjukfrånvaron minskat med nästan 80 procent. Andelen barn med astma som behöver uppsöka akutsjukvård har minskat med 60 procent.

Med så här starka bevis för vad hälsoanalys och öppna ekosystem bidrar till, på såväl individ som populationsnivå, så är det inte längre möjligt för den svenska hälso- och sjukvården att påstå att det inte finns tid i vården, att det inte finns budgetmedel eller att man inte hinner tänka om på strategisk nivå. Det finns både tid och ekonomiska möjligheter. Det som krävs är ledarskap och mod. Belöningen för de modiga beslutsfattarna kommer att bli såväl omedelbar som långsiktigt hållbar. I spåren av de stora prövningar Sverige har genomgått går det inte att vänta.

Vi är alla värda att få rätt vård, till rätt kvalitet i rätt tid.

carolina.wallenius

Carolina Wallenius, VD för Cerner Sverige, har lång erfarenhet som ledare inom stora organisationer, såväl svenska som globala. Hon har tidigare drivit betydande utvecklings- och förbättringsstrategier inom hälso- och sjukvården. Hon har dessutom infört värdedrivna och patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. Carolina förespråkar öppna ekosystem för snabbare implementation av innovation inom hälso- och sjukvården.