En sammanhållen vård och omsorg
– dags att gå från ord till handling!

Hans Karlsson 

Aldrig förr har äldre människor haft möjlighet att leva ett så långt liv med så god livskvalitet som idag. Det beror bland annat på den medicinska utvecklingen och på effektivisering inom vården. Exempelvis utförs över 100 000 starroperationer och nästan 30 000 ledprotesoperationer i Sverige varje år, något som medför att äldre personer kan se, röra sig och slipper värk.

Samtidigt är det något som skaver. När sköra äldre behöver vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt fungerar vården inte lika bra. Problemet är väl känt, beskrivet, analyserat och diskuterat under många år. Några har gått före och visat att det är möjligt att lösa även denna uppgift. Ändå är de nationella resultaten trots stora ansträngningar inte tillräckligt bra.

Egentligen är det enkelt men samtidigt är det så svårt. Vanliga recept som efterfrågats är lagändringar, en gemensam budget, organisationsförändringar och bättre it-stöd. De som lyckats talar om andra saker som att bygga relationer, att utgå från patienten istället för från organisationen, om att se och stödja helheten, om struktur och om tydliga rutiner. Frågan Vad är viktigt för dig? bjuder in patient och närstående att vara delaktiga i arbetet. Forskningen har därtill visat att det är viktigt att kunna arbeta i team.

Nu finns både kunskap och erfarenheter som gör att tiden är mogen att gå från ord till handling. Den kritiska gemensamma planeringen är ett gemensamt ansvar. Fler måste ha modet att börja och utnyttja möjligheter istället för att se hinder. Det handlar om att öka må-bra-tid och ge mer tid hemma till sköra äldre så att de kan leva livet hela livet.

En möjlighet som bjuds just nu är den förändrade lagstiftningen kring sammanhållen vård vid utskrivning från sjukhus. Ska denna reform bli värdeskapande måste sjukhus, vårdcentraler och kommunal vård och omsorg alla ta sitt ansvar. Vårdprocessen på sjukhus behöver en ny design som är mer proaktiv och personcentrerad. Vårdcentralerna har en unik möjlighet att bli dirigent för vården vid de mest komplexa situationerna. Kommunerna behöver bygga upp vårdtjänster som underlättar återhämtning efter sjukhusvård på ett tryggt sätt.

Många är berörda av förändringarna. Träning ger färdighet. Ledningar som är beslutsamma och sätter tydliga mål samtidigt som medarbetarna får frihet att hitta de bästa lösningarna är det vi behöver nu.

Hans Karlsson har bakgrund som specialist i radiologi och var länsverksamhetschef för radiologin i Värmland 2000, biträdande landstingsdirektör i Värmland 2004 och landstingsdirektör i Värmland 2010. Han anser att vårdens jämlikhet och patientens involvering är avgörande frågor för att vi ska kunna uppnå visionen ”världens bästa vård”.