Under tre år har SKL drivit projektet Flippen i primärvården som syftat till att vända på perspektivet och utgå från patienternas och invånarnas behov istället för verksamheternas. Projektet avslutas nu och en slutrapport publiceras inom kort på SKLs hemsida. I dagens blogginlägg presenterar Susanne Ljungkvist, tidigare projektledare inom Flippen, några av projektets slutsatser.

På onsdag arrangerar Forum ett rundabordssamtal om den Nära Vården som Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt, Emma Spak m.fl. deltar i tillsammans med Forums medlemmar och forskarnätverk. Reflektioner från samtalet kommer att läggas upp på hemsidan.

Trevlig läsning!

Dags för en flippad hälso- och sjukvård!

Susanne Ljungkvist

Jag är otroligt stolt över att jobba som läkare i Sverige och i svensk primärvård.  Att vara den som följer patienterna under lång tid, genom olika skeenden i livet, att initiera och hålla i utredningar och att få vara den där ”spindeln i nätet” är både utmanande, givande och fantastiskt kul.

Som tidigare nämnts av Peter Graf i denna blogg, står svensk Hälso-och sjukvård inför utmaningar. Den demografiska utvecklingen är väl känd. Likaså att andelen som lever med kronisk sjukdom blir allt fler. I jämförelse med andra länder brister svensk sjukvård avseende tillgänglighet, patienters delaktighet, information till patienten samt även i att stödja patienten att själv kunna följa och hantera sin sjukdom (Vårdanalys, 2016). Dessa är alla starka incitament till förändring. Precis som vi kontinuerligt uppdaterar oss avseende den medicinska kunskapen så behöver organisationen uppdateras för att följa med i samtidens utveckling och de behov som finns hos invånarna.

Jag har sedan i våras haft förmånen att jobba tillsammans med Mårten Skogman och Maria A. Hilberth som projektledare för Flippen i primärvården (Flippen) på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Flippen har varit ett treårigt projekt som utgått från begreppet ”Flipping healthcare” (Bisognano & Schummers, 2014). Grundidén är att i högre grad än tidigare vända på perspektivet inom hälso- och sjukvården och utgå från patienternas och invånarnas behov vid utformande av verksamheten snarare än, som görs idag, att man försöker möta patientens behov med den verksamhet man redan har. Att vända på perspektiven innebär även att utgå från vad patienten kan och vill göra själv med vården som stöd och komplement.

Flippen har varit ett utforskande och kunskapsspridande projekt med målsättningen att främja utvecklingen av innovativa, personcentrerade arbetssätt inom primärvården.

Sammanfattande slutsatser från projektgruppen i Flippen tillsammans med dess kontaktpersoner i landsting och regioner är:

  • Det är framgångsrikt att systematiskt bli bättre på att förstå invånarnas behov, t.e.x. genom tjänstedesign.
  • Primärvården behöver stödfunktioner i innovations- och utvecklingsarbete.
  • Vårdcentraler behöver ett baspaket för data/statistik och stöd i att analysera detta.
  • Ett gott ledarskap på alla nivåer i organisationen är en av absolut viktigaste framgångsfaktorerna.
  • Befintlig samverkan behöver utvecklas och nya aktörskonstellationer för samverkan behövs. Nätverk behöver utnyttjas i högre grad, dela kunskap med varandra.
  • Ersättningsmodeller som gynnar utvecklingsarbete behöver utvecklas.
  • Stöd att lätt och snabbt kunna pröva och införa modern teknik. Det behövs ett IT-stöd som ligger närmare verksamheterna, fångar och aggregerar behov och stödjer utveckling kring dessa. Denna funktion finns i mycket liten utsträckning idag.
  • Att gå från traditionellt förbättringsarbete till innovationer kräver ett mer utvecklat stöd än det som finns idag.

Arbetet med Flippen på SKL är nu avslutat. Resultaten visar att projektet bör ses mer som en start på en förändring, nödvändig för Sveriges nära vård och utformningen av ett välfärdssystem som kan möta invånarnas och demografins utmaningar.

Arbetet fortsätter nu på de olika enheterna, både offentliga och privata, ute i landet lokalt, inom landsting och regioner samt inte minst nationellt i och med arbetet med en omställning mot en Nära vård. Samtidigt pågår en kraftfull digital utveckling och en patientrevolution vilket ytterligare stärker vikten av ett fortsatt arbete. Till syvende och sist handlar det om att använda våra resurser på bästa, mest effektiva sätt.

Susanna Ljungkvist är ST-läkare i allmänmedicin på Axelsbergs vårdcentral i Stockholm. Under 2017 har hon jobbat som projektledare i Flippen i primärvården på SKL tillsammans med Mårten Skogman och Maria A. Hilberth.