Patientpriset 2023 delades ut med motiveringen att ”de genom hela patientens resa har haft en hög nivå av personcentrering där patientens behov och förmåga har stått i centrum”. I veckans blogg berättar Katayun Rosell, leg. hälso- och sjukvårdskurator, mer om teamets arbete.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

”De både ser och hör mig, även det jag inte själv säger.”

Katayun Rosell, Leg. hälso- och sjukvårdskurator, del av teamet på Capio Spine Center Stockholm som vann Patientpriset 2023

Denna fantastiska formulering från Sven Jonsson, som nominerat oss till Patientpriset 2023 (vilket vi sedan också vann!), lämnade ingen av oss i teamet oberörd. Det sätter ord på precis det vi vill åstadkomma med behandlingen på enheten – att sätta patienten i centrum i alla delar av rehabiliteringsprocessen.

Vårt upplägg – Stockholm Spine Center Rehab

Capio Stockholm Spine Center Rehab tar emot patienter med långvarig smärta. Vi arbetar i multimodala team och vi som arbetar är läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeuter. Fördelen med att arbeta teambaserat är att vi kan se patienten med ”olika glasögon” utefter våra yrkesprofessioner och på så sätt skräddarsy behandlingen. Vi auskulterar också ofta hos varandra för att ta tillvara på varandras kunskaper. Insatserna i rehabiliteringsprogrammet planeras och samordnas mot individuellt satta mål i direkt samarbete med patienten. Behandlingen sker delvis i grupp och delvis individuellt anpassat efter patientens önskemål. Den psykologiska behandlingen baseras på metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy) eftersom att forskningen visat goda resultat med ACT för att behandla långvarig smärta. Rehabdeltagarna erbjuds också behandling i basal kroppskännedom (BK) – en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Målet med BK är att utforska och stärka det friska och resursrika inom varje individ i riktning mot förbättrad hälsa och självkänsla. Personalgruppen på Spine Center är ett glatt, sammansvetsat gäng med högspecialiserad kompetens inom behandling av långvarig smärta.

Personcentrering

Grunden för vårt behandlingsupplägg är att se varje individ ur ett holistiskt perspektiv. Förutsättningen för det är vårt tvärprofessionella teamarbete. Vi försöker ta tillvara patientens egen motivation till förändring och använda oss av de erfarenheter patienten själv kommer in med. Vi ger varje behandling en individuell utformning utefter individens förutsättningar och behov.  

Patienten har, kanske till skillnad från i den traditionella vården, en mycket aktiv roll i behandlingen. Istället för att vara en passiv mottagare av en intervention är patienten själv med och styr utefter de mål som sätts upp för varje individ i starten på rehabiliteringen. Målen bygger på det som patienten känner är centralt och glädjegivande i livet, men som är svårt att få till just nu på grund av smärtan. Teamet stöttar då patienten i att kunna ta små steg för att nå sina mål. Vi vill öka patienternas medvetenhet kring egna mönster och att lära sig lyssna på kroppen samt hitta en bra aktivitetsbalans.

Patienten träffat sitt team kontinuerligt under behandlingen och stämmer av mot målen, är vi på väg i rätt riktning i rehabiliteringsprocessen? Vi ser det som att vi sår ett litet frö under behandlingen, vi vägleder och handleder, men det mesta av arbetet gör patienten hemma i sin vardag där man tillbringar det mesta av sin tid.

Vårt syfte med smärtrehabiliteringen är att höja patientens funktionsförmåga och upplevda livskvalitet. Forskning visar att en meningsfull sysselsättning i hög utsträckning bidrar till upplevd högre livskvalitet. Därför arbetar vi mot en successiv arbetsåtergång för de personer som varit från arbetet på grund av sjukskrivning. Jag som kurator samverkar med vårdgrannar, myndigheter och arbetsgivare för att hjälpa patienten åter i arbete. Jag kan exempelvis delta påmöten tillsammans med patienten och dennes arbetsgivare för att skapa en gemensam plan för en arbetsåtergång som håller över tid. Jag vill få både patienten och arbetsgivaren att anamma ett ”rehabtänk” för att möjliggöra utrymme för patienten att bibehålla sina rehabfärdigheter över tid så att personen orkar och håller även på lång sikt.

I slutet av behandlingen möter patienten teamet igen för att knyta ihop säcken. Teamet följer upp hur patienten upplevt behandlingen, upplägget och innehållet samt vad vi kan arbeta vidare med. Vi tar till oss av inputen och utvecklar hela tiden vårt program baserat på den feedback vi får. Ett exempel på hur vi implementerat patienternas önskemål i behandlingen är möjligheten till utomhusträning i gruppbehandlingen med fysisk träning. Vi har då tagit med gruppen ut för utomhusträning i den vackra miljön kring Djurgården som ligger alldeles i närheten av våra lokaler i Stockholm.

På Spine Center utgår vi från att vår miljö och omgivning påverkar hur vi mår. Vi sitter i ljusa lokaler vackert beläget i stan. Vi tänker också att patienternas motivation påverkas av det man ser omkring sig. Vi i personalgruppen tränar till exempel på samma gym som patienterna. Det är det många som reagerar på med glädje och som många beskriver bidrar ger ökad träningslust och rörelseglädje.

Delaktighet

Som behandlare är grunden i mitt arbete att skapa en god och trygg relation med patienten, där alla patientens erfarenheter och livsberättelser får ta plats i rummet, att möta personen där han eller hon är och utefter de förutsättningar som finns. Ofta kan anhöriga också ha värdefull information som hjälper mig att utforma behandlingen så därför välkomnar jag anhöriga att delta vid ett enskilt besök om så önskas.

I mitt psykoterapeutiska arbete är mitt arbetssätt integrativt med en eklektisk blandning av flera behandlingsmetoder för att kunna möta varje individ utefter patientens egna förutsättningar och behov. Jag räds inte det komplexa utan vill visa patienten att jag vågar och orkar stå kvar i det som känns svårt. Jag ser det som att vi gemensamt utforskar det lidande och de känslomässiga aspekterna av smärtan som patienten upplever, att det är en vandring vi gör tillsammans. Många patienter jag möter har tidigare känt sig ifrågasatta eller avvisade av vården och upplever därför en känsla av ensamhet. Där vill jag visa att personen jag möter blir trodd i sin berättelse och sina upplevelser. Min flerkulturella bakgrund har ofta varit en nyckel för att kunna förstå och bemöta personer med olika kulturella bakgrunder. Många gånger har jag tack vare min bakgrund också kunnat återskapa en tillit till vården hos människor som tidigare förlorat detta förtroende.

Uppföljning

Vi har flera verktyg för att utvärdera och säkra vårdens kvalitet. Vi följer upp behandlingen, i början, i mitten, i slutet och efter att rehabiliteringsinsatserna avslutats. Patienten träffar sitt team vid minst tre tillfällen för att stämma av hur det går och hur det känns.

Innan behandlingen påbörjas får varje patient ett antal självskattningsformulär (som står inkluderade i NRS- nationella registret för smärtrehabilitering) för att rehabpersonalen skall kunna få en bild av  var patienten befinner sig i dagsläget sett till olika parametrar såsom exempelvis hur smärtan ter sig de dagar det är som värst, arbetsförmåga, läkemedelsanvändning, hur vardagen påverkas av smärtan samt hur man upplever sin livskvalitet. Patienten får efter behandlingen skatta svaret på dessa frågor på nytt så att vi kan få jämförelsedata kring hur verksam behandlingen varit. Ett år efter avslutad behandling skickas frågorna ut på nytt. 

Tillgängligheten och digitalisering

Behandlingen hos oss skall vara så tillgänglig som möjligt. Därför ges patienterna möjlighet till digitala återbesök och deltagande digitalt under gruppbehandlingstillfällen. Sms-påminnelser skickas ut inför varje besök. Patienterna får också behandlingsscheman och kursmaterial skickat till sig i digital form. Vi strävar efter att vara så tillgängliga som möjligt och har snabba kontaktvägar in till mottagningen och direkt till specifika vårdgivare genom både mail och telefon.  För att minska väntetiden för kassaanmälan vid varje besök finns en datorskärm där patienten enkelt kan registrera sin ankomst.

Vi vann patientpriset!

Vi känner oss otroligt hedrade och glada över att få både nomineringen och priset! Det känns som den yttersta bekräftelsen på att vi gör rätt saker och att vi verkligen lyckats med det som är vårt mål – att sätta patienten i centrum i alla delar av behandlingen. Bakom våra fina kvalitetssiffror ligger ett stort mått av engagemang och arbete från både patienter och personal.

Läs mer om Forum för Health Policys Patientpris här >>>