Tidigare i veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal där Anna Nergårdh presenterade sitt fortsatta arbete med den Nära Vården. I dagens blogginlägg reflekterar Anna över de diskussioner som fördes under kvällen och påminner om rationalen för den omställning som pågår för att möta framtidens behov och utmaningar i form av ändrad demografi, nya förväntningar och behov av ökat fokus på hälsa och prevention.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Den nära vården och ett blogginlägg i samverkan

Anna Nergårdh

Den här veckan är själva blogginlägget i sig ett uttryck för samverkan! Dagens inlägg publiceras både som vanligt på utredningens hemsida men också som gästblogg hos Forum för Health Policy, där jag hade nöjet att få delta i ett rundabordssamtal nu i veckan. En spänstig diskussion med högt i tak så som det ofta blir när många aktörer från olika håll och med olika bakgrund samlas, bra och givande!

Vi fick höra Magnus Oweling, Närsjukvårdsdirektör i Region Östergötland, prata såväl om regionens arbete med omställningen till Nära vård, och utifrån Närhälsan i Finspång, ett gott exempel på nära samverkan mellan region och kommun, som vi ju också besökt och lyft fram i utredningen.

Vi diskuterade under kvällen vidare bland annat utredningens uppdrag, vad vi hittills har föreslagit i våra tre delbetänkanden och vad som hänt med förslagen vi lämnat. Både de delar där lagändringar om förstärkt vårdgaranti i primärvården och ändrade organisatoriska principer för hälso- och sjukvården trädde i kraft i januari i år, vad som händer med förslaget till primärvårdsreform och när vi kan tänkas få se en proposition utifrån dessa. Vidare vad som kommer i vårt huvudbetänkande mars 2020, och hur vi tar oss an vårt senaste tilläggsuppdrag gällande den ökade upplevda psykiska ohälsan i samhället. Allt detta finns förstås också samlat att ta del av på utredningens hemsida.

Under kvällen hos Forum berörde vi ett antal stora och viktiga frågor, och några av dem vill jag särskilt lyfta:

  1. Hur vi kan koppla ihop olika aktörer i den nära vården; interprofessionella kompetenser, regioner och kommuner, utförare i olika delar av landet, men också, i en alltmer globaliserad framtid, även främja nationsöverskridande samarbeten med hjälp av digitaliseringens möjligheter.
  2. Hantering och ägarskap av big data; möjligheter, risker och utmaningar (jag vet, inte enda sammanhanget där den frågan kommer upp, men jag tror att det är viktigt med tanke på dess komplexitet att vi hittar många arenor att vända och vrida på fördelarna, problematiken, integritetsfrågorna i detta!).
  3. Anpassningen av hälso- och sjukvården till dagens behov i befolkningen; kroniska sjukdomar, komplexa tillstånd, cancervårdens utveckling, förväntan från medborgarna på en sammanhållen och personcentrerad vård.
  4. Förstås kom också frågan om kompetensförsörjning upp; hur skapar vi hållbara arbetsplatser, ett hållbart yrkesliv, ökar attraktiviteten i en av de mest och snabbast accelererande samhällssektorerna. Stimulerande och roligt att tänka både stort och fritt tillsammans!

Jag vill avsluta med att ta tillfället i akt att påminna om rationalen för den omställning som pågår i de allra flesta länder för att möta framtidens behov och utmaningar i form av ändrad demografi, nya förväntningar och behov av ökat fokus på hälsa och prevention. Temat för Världshälsodagen i år var ”Universal Health Coverage”, dvs allmän hälso- och sjukvård. Fokus i år var på att en stark primärvård är grunden för att kunna tillhandahålla en allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Som det uttrycktes i WHO:s kanaler under dagen:

  • Tillgänglig primärvård av god kvalitet är grunden för allmän hälso- och sjukvård.
  • Primärvård bör vara ingången till hälso- och sjukvårdssystemet, där individer, familjer och samhällen får större delen av sin hälso- och sjukvård; från hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder till behandling, rehabilitering och palliativ vård, och detta så nära som möjligt till de platser där de lever och verkar.
  • Primärvårdens kärna är omsorg om människor och att hjälpa dem förbättra sin hälsa eller upprätthålla sitt välmående, snarare än att bara behandla en enskild sjukdom eller tillstånd.
  • Primärvård tar om hand merparten av dina hälsobehov genom livet, inklusive tjänster såsom screening, vaccinering, information om att förebygga sjukdom, familjeplanering, behandlingar för kort- och långvariga tillstånd, samordning med andra vårdnivåer och rehabilitering.
  • Ett hälsosystem med en stark primärvård levererar bättre hälsoutfall, är kostnadseffektivt och förbättrar vårdens kvalitet.
  • För att verkligen uppnå hälsa för alla behöver vi: individer och samhällen som har tillgång till högkvalitativa hälsotjänster så att de kan ta hand om sin egen och sina familjers hälsa; kunniga – och sjukvårdspersonal som tillhandahåller kvalitativ, personcentrerad vård; och beslutsfattare som åtar sig att investera i primärvård.

Vi talar mycket om vår svenska rörelse för god och nära vård, men vårt svenska omställningsarbete är som framgår också en del av en internationell rörelse för att bygga moderna, hållbara hälsosystem, baserade på en stark och personcentrerad primärvård. Det är ett område som sakta men säkert klättrat allt högre upp på de internationella agendorna de senaste åren, och olika länder och hälso- och sjukvårdssystem runtom i världen försöker i nuläget – utifrån sina egna kontexter och på olika sätt –att genomföra satsningar och reformer för att stärka primärvården.

WHO och UNICEF har också tagit fram två strategiska dokument för att stödja länder att omsätta deklarationen från förra årets globala primärvårdskonferens i handling; ett visionsdokument och ett operationellt ramverk (det senare är under konsultation med medlemsländerna). Dessa båda dokument kan den intresserade ta del av på WHO:s hemsida:
• A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. Geneva: World Health Organization/United Nations Children’s Fund; 2018
• Operational Framework.Primary health care: transforming vision into action. Draft for consultation. Geneva: World Health Organization/United Nations Children’s Fund; 2018

Önskar med dessa rader alla läsare, oavsett vilken väg ni nu tagit del av detta blogginlägg, en riktigt fin helg!

Anna N från rundabords
Anna Nergårdh är av regeringen utsedd till särskild utredare i arbetet med en god och nära vård. Anna är läkare och har tidigare bl.a. arbetat som chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.