Hur kan vi möta kvalitetsutmaningar inom den sociala omsorgen? I veckans blogg skriver Hans Dahlgren, Kvalitets, utvecklings och kommunikationsdirektör Humana om att en gemensam standard för vad god kvalitet i omsorgen är och tydliga utfallsmått kopplade till prestation och resultat är vägen framåt.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Den sociala omsorgens kvalitetsutmaning i Norden

Hans Dahlgren, Kvalitets-, utvecklings- och kommunikationsdirektör Humana

Den nordiska socialpolitiska agendan har länge fokuserat på driftsformer istället för på kvalitet och utfallsmått för klienten samt på aktivitet istället för utfall. Vi har även utmaningar i att evidensen i behandlingsmetoderna är svag. Enligt en studie av docent Martin Bergström m.fl., ”Interventions in child welfare: A Swedish inventory” från 2022, saknar majoriteten av insatser inom socialt arbete idag vetenskapligt stöd. Studien har inventerat 102 olika interventioner där 22 var utvecklade i Sverige och över hälften importerade. Ungefär en tredjedel av dessa hade någon typ av vetenskapligt stöd där det faktiskt gick att mäta effekt av insatsens resultat. Personalens kompetens generellt behöver även stärkas kopplat till evidensen.

Vi ligger efter

Samtidigt har ett flertal andra länder utvecklat och arbetat med att ta fram faktiska utfallsmått som belönar kvalitet inom den sociala omsorgen och samverkan mellan privat och offentlig drift. Tittar vi utanför våra landsgränser i Storbritannien kan vi se hur den offentliga och privata sektorn har gått ihop för att ta fram utfallsmått och utfallskontrakt som leder förbättringar. Över 250 olika utfallskontrakt finns dokumenterade där med positiva utfall.

Vi ligger som land långt efter många andra länder i att faktiskt mäta det vi vill uppnå och belöna kvalitet inom omsorgen. Länder som exempelvis Storbritannien har kommit mycket längre i att ompröva hur makt delas och samverkas om på både lokal och nationell nivå samt mellan privata och offentliga aktörer. En utvärdering efter 10 år i Storbritannien med sociala utfallskontrakt, att sociala utfallskontrakt har genererat 10 brittiska pund i socialt, ekonomiskt och skattemässigt värde för varje pund som regeringen har spenderat på dem sedan 2011 (Big Society Capital). Resultaten i rapporten fann att under det senaste decenniet har 139 miljoner pund investerats i 72 sociala utfallskontrakt som genererat 1,4 miljarder pund i skattemässigt, socialt eller ekonomiskt värde, varav 397 miljoner pund är direkta besparingar, eller kostnader som undviks av den offentliga sektorn.

Vägen fram är standardisering

Humana som koncern vill bidra till standardisering inom den sociala omsorgen med fokus på utfall. Det saknas idag en gemensam standard för vad god kvalitet i omsorgen är och tydliga utfallsmått kopplade till prestation och resultat. Detta vill vi inom den sociala omsorgen ändra på. Vi inleder med att ta fram fyra utfallsmått inom affärsområdet Individ och familj. Utfallen grundar sig i ackumulerade värden av genomförda insatser under 2020, 2021 och 2022 (till och med 30e september). Ambitionen är förstås att under de kommande åren ta fram utfallsmått för samtliga affärsområden och inkludera hela branschen i ett steg mot standardisering av sociala utfall. Även äldreomsorgen blir viktig att hitta relevanta utfallsmått kring eftersom den som sektor betyder så mycket för den demografiska utmaningen. Under 2023 kommer vi löpande presentera utfallsmått som lägger fokus på vad vi som samhälle får i form av sociala utfall för investerade skattekronor. Vi har även ett långsiktigt mål om att använda utfallsmåtten för att ta fram utfallskontrakt och andra prestations- och kvalitetsinriktade upphandlingar som idag inte finns i den sociala omsorgen i Norden. Kvalitetsupphandlingar ska kunna formas utefter de som kan påvisa utfallet i sina leveranser. Detta är en viktig del i att förbättra den sociala omsorgens kvalitetsutmaning i Norden.

Nedan beskrivs de fyra utfallsmåtten kortfattat:

  1. Andel avslutade uppdrag som lett till lägre grad av insats

Under 2022 har 45 % av placeringarna av barn och unga som vårdats på Humanas HVB-enheter vid avslutat uppdrag kunnat övergå till en insats av lägre intensitet. Humana har som mål att successivt öka andelen uppdrag som övergår till en lägre insats.

  1. Andel i målgruppen som når målen i sin genomförandeplan i sin helhet eller delvis.

Under 2022 har 60 % av målen i genomförandeplanen uppnåtts delvis eller i sin helhet vid avslutat uppdrag (HVB). En uppfylld genomförande plan är en förutsättning för att kunna övergå till en insats av lägre intensitet. För att öka andelen i utfallsmått 1 har Humana har som mål att nå ett årligt resultat om 55 % för utfallsmått 2. 

  1. Föräldrars och barns bedömning av genomgången IHF-behandling (öppenvård)

Grafen visar utfallet under 2022. Vi ser en symptomminskning på aggregerad nivå vilket tyder på att riskerna har minskat och att barnen/ungdomarnas mående och funktion har ökat, vilket är i linje med Humanas målsättning.

  1. Andel ungdomar som går till en lägre intensiv insats efter TFCO-placering (öppenvård)

Grafen visar att utfallet för 2022 är 71 %. Humana har som mål att uppnå ett utfall om 66 %.