Hur kan man skapa incitament för mer prevention och betala för utfall? Hälsoobligationer har testats i Region Stockholm på patienter med risk för diabetes typ 2. Fredrik Söder, Health Integrator, beskriver arbetet och resultaten i veckans blogg. 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

 

Hälsoobligation – bättre livskvalitet och minskat vårdbehov

Fredrik Söder, Health Integrator

Den preventiva hälsosatsningen Health Integrator gör på uppdrag av Region Stockholm visar positiva resultat där fler än 50% av användarna har lämnat riskzonen för diabetes typ 2. Om denna lösning implementeras för alla i riskzonen är den årliga besparingen över 6 miljarder kronor vilket motsvarar 10 300 sjukskötersketjänster. Sjukvården är idag hårt belastad. Vi kan med preventiva insatser avlasta vården samt finansiera förflyttningen till ett hållbart system.

I Sverige förväntas enligt forskningen 10% av befolkningen vara i riskzonen för typ2 diabetes vilket är över en miljon invånare. Diabetes är en sjukdom som påverkar livet och medför stort lidande, begränsningar i vardagen och risk för följdsjukdomar med stora vårdkostnader i regionbudgetarna som konsekvens. Den glada nyheten är de goda möjligheterna att förhindra sjukdomen. En person med prediabetes behöver aldrig insjukna i typ 2-diabetes och kan till och med bli helt riskfri. Vi vet att förebyggande hälsoinsatser är grundläggande för ett hållbart hälsosystem som alla invånare kan få tillgång till, vilket vår nyligen publicerade 24-månaders rapport visar.

Trots att det råder stor konsensus kring prevention, görs fortfarande lite, endast 3% av sjukvårdens resurser går till förebyggande hälsa samtidigt som 80% av kostnaderna går att förebygga. Samtidigt är primärvården  överbelastad och underfinansierad (jämfört med andra länder) och saknar såväl möjligheter som erfarenhet av levnadsvaneförändringar.

Region Stockholm beräknar att den årliga besparingen är 1,4 miljarder SEK per år om de skalar upp det pilotprojkt som pågår till alla pre-diabetiker i regionen. Detta skulle  motsvara 2 400 sjukskötersketjänster som då kan förstärka delar av systemet som idag saknar resurser. Hälsoprogrammet finansieras via en hälsoobligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir.

Uppsidan av en friskare befolkning är inte bara lägre reaktiva vårdkostnader utan även en högre tillväxt i ekonomin. En rapport från konsultfirman McKinsey pekar på att bättre hälsa kan bidra med stora belopp till BNP-tillväxten i Europa de kommande åren, framför allt genom fler arbetsföra. För svensk del innebär det ett BNP-tillskott på upp mot 10 % fram till 2040.*

Detta paradigmskifte från sjukvårdsystemet till ekosystem för hälsa är inte bara önskvärt utan nödvändigt för att klara sjukvårdens stora utmaningar.

Den förebyggande hälsoinsatsen vi gör med Region Stockholm, som är först i sitt slag, börjar med att vi tidigt identifierar och engagerar invånare innan de själva vet om att de är i riskzonen. Genom att skapa ett ekosystem kring användarna kan vi personifiera insatserna baserat på varje enskild individs behov och preferenser.

Den preventiva insatsen är flerårig och hjälper personer i riskzonen mellan 50-60 år från att insjukna i diabetes typ 2. Vid starten av programmet var samtliga 925 deltagare prediabetiker. Cirka 360 deltagare har nu varit med i två år och lämnat blodprov. Av dem är drygt hälften (54%) inte längre i riskzonen för diabetes typ 2. I samma mätning hade endast 7,5 % av deltagarna ett långtidsblodsocker som visar på att de har insjuknat i diabetes typ 2, vilket motsvarar en riskreduktion med 67 % jämfört med kontrollgrupper i liknande studier. 85% av användarna upplever bättre livskvalitet och mental hälsa.

Genom samtal med individuell hälsocoach stöttas deltagarna till en livsstil som upprätthåller och utvecklar deras hälsa över tid. Utifrån screening och blodprov utformar hälsocoachen tillsammans med individen en plan med mål på lång- och kort sikt. Genom regelbundna digitala hälsosamtal främjar hälsocoachen motivationsarbetet till ändrade levnadsvanor, erbjuder dem ytterligare kunskap samt guidar till ett brett utbud av olika hälsotjänster på Health Integrators integrerade marknadsplats av förebyggande verktyg.

Hälsoprogrammet finansieras via en hälsoobligation och är den första kända i sitt slag, även internationellt. I hälsoobligationen är återbetalningen och räntan kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Vinsten för regionen blir att kostnaderna för, annars förväntad, vård minskar. Den genomsnittliga totala vårdkostnaden för en person med diabetes typ 2 är nära 4,5 gånger högre jämfört med en frisk person. Efter den positiva utvärderingen i 24-månadersrapporten förväntas fler regioner diskutera liknande lösningar för att med validerad screening identifiera och hjälpa invånare i riskzonen innan sjukdomen bryter ut.

Det behöver skapas insikt och förståelse för de långsiktiga vinsterna av insatser som kan göras här och nu för en individ och för samhället i stort där hållbar hälsa är en målbild. Vi har inte råd att vänta. Att inte se de långsiktiga vinsterna av en aktuell investering vore slöseri med skattebetalarnas pengar när vi tydligt ser att besparingspotentialen är stor och att vi med förebyggande hälsoinsatser kan bespara stort lidande för över en miljon invånare.

Det är glädjande att regeringen nu ser behovet att stödja den fortsatta utvecklingen och tydligt avsätter medel i kommande budget för att stärka kompetensen.

HealthIntegrator samarbetar med Region Stockholm, SEB och Skandia. Patientorganisationen Diabetes Stockholm framhåller att detta initiativ måste skalas upp och göras tillgängligt till alla med behov för att säkerställa ett hållbart system.

Läs 24 månadersrapporten här