När årets Patienpris delades ut blev det inte bara en vinnare utan också ett hedersomnämnande som gick till Rehabhotellet Stockholm som erbjuder Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) – vilket är vård som i vanliga fall kräver sjukhusvistelse eller besök på vårdcentral men som istället utförs i patientens hem. Läs om deras verksamhet i veckans blogg!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Stor bild: Personal Rehabhotellet, mitten till vänster med diplom: nominerande patient Angelica Selander, mitten till höger med diplom: Maria Malmgren, verksamhetschef.

Infälld bild: Kristoffer Meyner, styrelseordförande

Helhetssynen på patienten är alltid Rehabhotellets fokus

Maria Malmgren, verksamhetschef, Rehabhotellet Sthlm AB

Kristoffer Meyner, styrelseordförande Rehabhotellet

På uppdrag av Region Stockholm erbjuder Rehabhotellet Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Våra patienter får en vård i lugn och trygg miljö utan kö- och väntetider. Vård som i vanliga fall kräver sjukhusvistelse eller besök på vårdcentral kan med ASIH utföras i patientens hem. När patienten är trygg ökar delaktigheten och därigenom nöjdheten med att patienten får den vård som efterfrågas samt svar på de frågor som dyker upp efterhand.  

ASIH Rehabhotellet har funnits sedan 2013 och erbjuder avancerad sjukvård i hemmet, såsom provtagning, dialys, blodtransfusion, läkemedelsbehandling, och såromläggning. Våra patienter skrivs in via remiss från vårdcentral eller sjukhus för att på så sätt få fortsatt hjälp och vård i hemmet. 

År 2021 öppnade Rehabhotellet en palliativ avdelning (SPSV), vilket är en förkortning av Specialiserad Palliativ Sluten Vård. Avdelningen möjliggör att vi kan utöka vårt uppdrag och vara tillgängliga för patienterna i ännu större utsträckning och erbjuda vård i sjukhusvistelse när så krävs. 

På Rehabhotellet ASIH/SPSV, samverkar ett multiprofessionellt team som innefattar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, lymfterapeut, dietist och kurator. Teamet diskuterar och samverkar för att tillsammans med patienten och anhöriga hitta det bästa omhändertagandet och den bästa vården.  

Verksamhetens viktigaste mål är att aktivt upprätthålla och främja livskvaliteten hos patienter utifrån en helhetssyn – alla människor är unika. Varje patient ska uppleva trygghet kring sin vård och känna sig sedd och lyssnad på.

För att nå detta mål strävar vi efter att varje patient är delaktig i sin vård och i de beslut som fattas. I samtal med patienten och de anhöriga får vi information om hela patientens tillvaro, inte bara det som kan härledas till sjukdomen/arna. Patienten, och även de anhöriga, blir lyssnade på och delaktiga i de beslut som fattas. Rehabhotellet är tillgängligt dygnet runt, alla årets dagar och patienter och anhöriga kan när som helst återkomma med frågor, önskemål eller om patientens tillstånd förändras.

Varje person som i Rehabhotellets team träffar patienterna har tillgång till journalerna i patienternas hem via en bärbar dator som tas med vid besök. Våra medarbetare har möjlighet att tillsammans med patienten, gå igenom journal och läkemedelslista på plats, planera in och samtala kring kommande besök och behandlingar samt att journalföra i anslutning till besöket. I skrivande stund har vi ett projekt med taligenkänning, där medarbetarna kan tala in journaltexten och få det inskrivet direkt i patientjournalen. Dessa lösningar, förutom att öka delaktigheten hos patienterna, förbättrar patientsäkerheten då medarbetarna kan journalföra när informationen och besöket ligger färskt i minnet. 

Att Rehabhotellet blir nominerad till Forum för Health Policys Patientpriset 2023 av en patient, är en stor ära och ett fantastiskt fint bevis på att vi lever upp till våra mål och värderingar. Att sen dessutom få ett hedersomnämnande för att patienten skriver så fint om Rehabhotellet gör oss mycket stolta och berör långt in i hjärtat. Det är med stor glädje och stolthet vi tar emot priset och med nyvunnen energi jobbar vi för att ytterligare förbättra vårt arbete mot lösningar som ger varje individ den allra bästa vården!